Pressmeddelande 2.7.2008

Finländska skolelevers kunskaper om miljöfrågor medelmåttiga

Finländska skolelevers kunskaper om miljöfrågor hör till genomsnittet bland OECD-länderna. Våra elever är däremot mindre bekymrade över miljöns tillstånd än elever i andra länder. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens färska publikation över miljöstatistik2008.

På Irland och i Polen anser eleverna att de är mest insatta i miljöfrågor, därefter kommer eleverna från Kanada, Storbritannien och Österrike. Skolelever från Mexico och Island uppskattar att de är minst insatta i miljöfrågor. De finländska eleverna placerar sig tillsammans med eleverna från Förenta staterna på en genomsnittsnivå för OECD-länderna. Resultaten baserar sig på elevernas svar i PISA-enkätblanketten, inte på deras skolprestationer.

Skolelevernas kunskaper om miljöfrågor 2006

Skolelevernas kunskaper och åsikter om miljön har granskats med hjälp av olika indikatorer. Indikatorn för kunskaper om miljöfrågor mäter elevens uppfattning om hur väl han eller hon är insatt i ökningen av växthusgasutsläpp, användningen av genmodifierade organismer, sur nederbörd, kärnavfall och inverkan av avskogning. Ju högre indikatorvärdet är desto mer insatt tror sig eleven vara i de aktuella miljöfrågorna. Värdet är som lägst om eleven aldrig har hört talas om den aktuella frågan.

Oron för miljön varierar mycket efter land

PISA-undersökningen mäter elevernas oro för miljön. Frågorna gäller luftförorening, energibrist, utrotning av växter och djur, inverkan av avskogning, vattenbrist samt kärnavfall. I Finland oroar sig eleverna bara lite för miljön. Också i de övriga nordiska länderna är attityderna mycket lika. Elever från Turkiet är däremot mycket oroliga för miljön. Det samma gäller eleverna från Portugal, Spanien och Mexico.

Undersökningen mäter också om eleverna befarar att de här miljöproblemen är större om 20 år eller om eleverna ser med tillförsikt på framtiden. Klart mest optimistiska är de norska eleverna, därefter följer de koreanska eleverna. Mest pessimistiska är skoleleverna från Nya Zeeland, Kanada, Österrike och Portugal. De finländska skoleleverna placerar sig i mitten av jämförelsen tillsammans med italienarna, isländarna och ungrarna.

OECD-ländernas skolelever är i framtiden mest oroade för luftförorening och avskogning, medan energibristen är den minsta orsaken till oro. I Finland är skoleleverna klart mest bekymrade över luftföroreningen: närmare 70 procent av de finländska skoleleverna befarar att situationen är sämre om 20 år. I Finland är eleverna däremot lite oroade för brist på vatten, bara i Norge är de mindre oroade över detta. Den största oron över om vattnet ska räcka till känner eleverna från Mexico, nästan lika oroade är eleverna i Portugal, Korea och Australien.

Ett mångsidigt samlingsverk om miljön

Publikationen Ympäristötilasto (ung. Miljöstatistik) utkommer årligen och ger en heltäckande översikt över miljön. Boken omfattar statistikuppgifter om de miljökonsekvenser som människan förorsakar och om samhällets åtgärder för att skydda miljön. Årsboken på 216 sidor behandlar bl.a. växthusgasutsläpp och andra luftutsläpp, vattendragens belastning och tillstånd, jord- och skogsbruk, totalanvändningen av naturresurser, transport, energi, miljöbeskattning och naturskyddsutgifter. Utöver uppgifterna om Finland innehåller årsboken också rikligt med jämförelseuppgifter om andra industriländer.

Källa: Ympäristötilasto - Vuosikirja 2008. Statistikcentralen. Pris 42 euro. Publikationen kan beställas på Statistiktorget och försäljning myynti@tilastokeskus.fi.

Förfrågningar: Raija Tulokas (09) 1734 3419, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Dela