Ruokaostoksia tehdään useassa kaupassa

  1. Ostouskollisuus voi kertoa vaihtoehtojen vähyydestä
  2. Uskollisuutta pääteltiin kuiteista
  3. Pienituloiset ovat ostouskollisia

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Pienituloiset ovat ostouskollisia

Taulukon 3 vertailu osoittaa ensinnäkin sen, että ostouskolliset taloudet olivat muita pienempiä. Lisäksi niillä oli pienemmät tulot kuin muilla, ja enemmistö asui maaseudulla. Kahden muun ryhmän välillä erot olivat hieman pienemmät. Ostouskollisten kotitalouksien kokonaiskulutus oli vähäisempi, mutta ne käyttivät elintarvikkeisiin suuremman osuuden menoistaan kuin muut taloudet. Voi olla, että taloudellinen niukkuus kannustaa ostouskollisuuteen.

Taulukko 3. Kotitalouksien taustatietojen vertailu ostouskollisuuden mukaan.

  Osto-
uskolliset
Keskitien
kulkijat
Ostosten
hajauttajat
Muut
kotitaloudet
Kotitalouden keskikoko 1,93 2,19 2,12 2,13
Kulutusyksiköitä1/talous 1,41 1,52 1,49 1,49
Käytettävissä oleva tulo 29 400 33 900 35 100 37 100
Kulutusmenot 22 100 27 800 31 300 32 200
Elintarvikkeisiin käytetyt  rahat,   euroa 3 700 4 100 3 800 3 800
osuus  menoista, % (17) (15) (12) (12)
Kaupunkimaisissa kunnissa asuvien osuus, % 57 62 69 66
Maaseutumaisissa kunnissa asuvien osuus, % 26 21 19 20
Kulutusmenot/kulutusyksikkö 15 700 18 300 21 000 21 600
1 Kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1, seuraavat 14 vuotta täyttäneet jäsenet 0,5 ja alle 14-vuotiaat lapset 0,3.

Lähde: Kulutustutkimus 2006. Tilastokeskus.

Suppea ostouskollisuustarkastelu osoittaa, että kauppaketjujen kilpailu asiakkaista jatkuu. Ostouskollisten kotitalouksien osuus on jäänyt pieneksi. Mitä hyvätuloisemmasta taloudesta on kyse, sitä todennäköisemmin se hajauttaa jopa päivittäistavaroiden ostokset usean kauppaketjun myymälöihin.

Lähteet:

Arantola, H. 2008. Kirjallinen tiedonanto 19.11.2008.
Kulutustutkimus 2006. Tilastokeskus.
Laaksonen, P. 2008.Kirjallinen tiedonanto 1.10.2008.

Hyvinvointikatsauksen artikkeleita ja muita kirjoituksia saa siteerata lähde mainiten. Kokonaisen kirjoituksen lainaamiseen tulee saada kirjoittajan lupa. Kirjoittajat kirjoittavat omissa eivätkä Tilastokeskuksen nimissä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.3.2009