Varallisuuden huomioon ottaminen tarkentaa tietoa köyhyydestä

  1. Mitä on tilastoitu köyhyys?
  2. Varallisuus osana köyhyysindikaattoria
  3. Varallisuuden liittäminen tuloköyhyyslaskelmiin pienentää köyhyysastetta 13 prosentista 5−9 prosenttiin
  4. Varallisuus sekä köyhyys- ja syrjäytymisriski
  5. Köyhyyden profiilin muutokset
  6. Varallisuus kansainvälisissä köyhyystarkasteluissa
  7. Ainutlaatuinen aineisto mahdollisti laskelmat

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Köyhyyden profiilin muutokset

Varallisuus vaikuttaa merkittävästi köyhyysmittareiden tasoon, ja joiltakin osin myös väestöryhmittäiset köyhyysprofiilit muuttuvat merkittävästi. Taulukko 6 esittää väestöryhmien köyhyysriskiä suhteessa koko väestöön, käyttäen mittareina tuloköyhyyttä, köyhyys- tai syrjäytymisriskiä sekä kolmea varallisuudella täydennettyä mittaria. Palkansaajilla kaikki indikaattorit ovat johdonmukaisesti 20 prosenttia koko väestön tasosta (suhteellinen riski 0,2). Varallisuuden yhdistäminen tuloköyhyyteen vähentää yrittäjien köyhyysriskiä koko väestön tasoa alemmaksi. Yrittäminen vaatii pääomia ja yrittäjillä varojen lisäksi myös tulojen mittaaminen on haasteellista (Okkonen 2011). Myös eläkeläisten suhteellinen köyhyysriski alenee, mikä selittyy varallisuuden elinkaarisidonnaisuudella. Varallisuus kertyy iän myötä velkaantumisen samalla vähentyessä. Työttömien ja opiskelijoiden suhteellista asemaa varallisuuden huomioon ottaminen heikentää.

Taulukko 6. Köyhyysriski suhteessa koko väestöön (koko väestö = 1) viidellä eri tunnusluvulla vuonna 2009. Varallisuusraja 25 % tuloköyhyysrajasta, varallisuuskäsite nettovarallisuus pl. oma asunto.

  Tuloköyhyys Tulo- ja varallisuus-
köyhyys
Köyhyys- ja syrjäytymisriski
  Pienituloinen Pienituloinen ja vähä-
varainen
Pienituloinen tai vakava aineellinen puute tai vajaa- työllisyys Pienituloinen ja vähävarainen, tai vakava aineellinen puute tai vajaatyöllisyys Pienituloinen tai vähävarainen tai vakava aineellinen puute tai vajaa- työllisyys
  (d=1,k=1) (d=2,k=2) AROPE (d=3,k=1) W-AROPE (d=3,k=1) W-AROPE2 (d=4, k=2)
           
% väestöstä 13,1 7,0 16,8 12,5 10,6
Suhteellinen riski          
Kaikki 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Yrittäjä ja maatalousyrittäjät 1,1 0,8 0,9 0,5 0,5
Palkansaajat 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Opiskelijat 2,3 2,8 2,0 2,2 2,4
Eläkeläiset 1,4 1,0 1,5 1,2 1,1
Työttömät 3,5 4,3 3,7 4,7 4,7
Muut 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1

Lähde: Tilastokeskus. Tulonjakotilaston vuoden 2009 perusaineisto (tulonjakotilasto, EU-SILC, varallisuustutkimus).

Köyhyys- tai syrjäytymisriskin indikaattori täydentää pienituloisuuden mittaria liittämällä siihen aineellista puutetta ja vajaatyöllisyyttä kuvaavia tietoja. Kun mittaria täydennetään varallisuudella, voidaan todeta vaikutuksen olevan samankaltainen kuin tulo- ja varallisuusköyhyyden tapauksessa. Yrittäjien ja eläkeläisten suhteellinen riski pienenee selvästi ja työttömien ja opiskelijoiden kasvaa. Kaksi kokeiltua vaihtoehtoa tuottavat varsin samanlaisen profiilin.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 10.12.2012