Begrepp
Totalinsatsförändring


I statens produktivitetsstatistik anges totalinsatsförändringen som det deflaterade beloppet av förändringen i posten "verksamhetskostnader totalt". Personalkostnader, avskrivningar och övriga verksamhetskostnader deflateras med separata kostnadsindex.

I statistiken över kommunernas och samkommunernas produktivitet anges totalinsatsförändringen med hjälp av den sammanlagda volymförändringen på årsnivå i posterna "insatsförbrukning till mottagarpriser", "förslitning av fast kapital" samt "löner och kollektiva avgifter" efter näringsgren inom sektorn "Kommuner" i nationalräkenskaperna.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa