Dataskyddsbeskrivning 9.3.2018: Deltagande i vuxenutbildning

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Helena Niemi, tfn 029 551 2488,
aet.statistics@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Johanna Rantanen,
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Deltagande i vuxenutbildning, EU-AES

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål:

Arkivering av undersökningsmaterial för vuxenutbildningsundersökningen och säkerställande av eventuella fortsättningsundersökningar.

Vid framställningen av vuxenutbildningsstatistik och vid undersökningen används material som är individskyddat.

Den här dataskyddsbeskrivningen omfattar både de nationella undersökningarna om vuxenutbildning (1980, 1990, 1995, 2000, 2006, 2012 och 2017) och de internationellt jämförbara EU-AES-undersökningsmaterialen (Adult Education Survey 2006, 2012 och 2017). Datainsamlingarna var de samma i det nationella och EU-AES-materialet, bara målpopulationens åldersfördelningar och urvalet av frågor skilde sig.

Personuppgifterna i vuxenutbildningsundersökningen 2006 användes för att bilda urvalet för undersökningens kvalitetssäkringsmaterial (AKU-LAATU), som på ett väsentligt sätt hänger samman med vuxenutbildningsundersökningen. Varken ett separat personregister eller en registerbeskrivning gjordes över projektet AKU-LAATU, utan denna dataskyddsbeskrivningen täcker också vuxenutbildningsundersökningens kvalitetssäkringsmaterial, vars datainsamling inföll år 2007.

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte sammanslås med uppgifter i andra register.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Urvalsmaterial 1: Vuxenutbildningsundersökningen 2017

Urvalspersoner 6 150, material n = 3 414 (18–69-åringar)

Undersökningsmaterialets storlek 790 variabler

Urvalsmaterial 2: EU-AES 2017

Urvalspersoner 5 400, material n = 3 001 (25–64-åringar)

Undersökningsmaterialets storlek 254 variabler

Urvalsmaterial 3: Vuxenutbildningsundersökningen 2012

Urvalspersoner 6 800, material n = 4 114 (18–69-åringar)

Undersökningsmaterialets storlek ung. 1 100 variabler

Urvalsmaterial 4: EU-AES 2012

Urvalspersoner 5 399, material n = 3 605 (25–64-åringar)

Undersökningsmaterialets storlek 334 variabler

Urvalsmaterial 5: Vuxenutbildningsundersökningen 2006

Urvalspersoner 6 800, material n = 4 370

Undersökningsmaterialets storlek ung. 1 500 variabler

Urvalsmaterial 6: EU-AES 2006

Urvalspersoner 6 442, material n = 4 144 (25–64-åringar)

Undersökningsmaterialets storlek ung. 350 variabler

Urvalsstatistik 7: Vuxenutbildningsundersökningens kvalitetssäkringsmaterial, 2007

Urvalspersoner 1 072, material n = 138–611

Undersökningsmaterialets storlek ung. 1 300/700 variabler.

Urvalsmaterial 8: Vuxenutbildningsundersökningen 2000

Urvalspersoner 5 000, material n = 3 600 (18–79-åringar)

Undersökningsmaterialets storlek ung. 550 variabler

Urvalsmaterial 9: Vuxenutbildningsundersökningen 1995

Urvalspersoner 5 005, material n = 4 107 (18–64-åringar)

Undersökningsmaterialets storlek ung. 657 variabler

Urvalsmaterial 10: Vuxenutbildningsundersökningen 1990

Urvalspersoner 5 000, material n = 3 990 (18–73-åringar)

Undersökningsmaterialets storlek ung. 426 variabler

Urvalsmaterial 11: Vuxenutbildningsundersökningen 1980

Urvalspersoner 4 026, material n = 3 614 (15–74-åringar)

Identifikationsuppgifter: personbeteckning (bara i kodnyckelmaterialet), urvalsnummer

Känsliga uppgifter: fackförbundstillhörighet

Andra uppgifter eller uppgiftsgrupp: uppgifter om vuxenbefolkningens deltagande i allmänbildande och yrkesinriktad vuxenutbildning samt förändringar i deltagandet, intresse för utbildning, utbildningsbehov, hinder att delta i utbildning och uppfattningar om utbildning. Dessutom har man utrett uppgifter om bl.a. datatekniska färdigheter, kunskaper i främmande språk, arbetsliv och arbetshistoria.

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det direkt möjligt att identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskydd har definieras som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens www-sidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register: Uppgifterna från Statistikcentralens sysselsättningsstatistik och examensregister har fogats till undersökningsmaterialet. Urvalsuppgifterna har erhållits ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland (ursprungligen befolkningsregistret).

Den registrerades egna upplysningar: Uppgifterna i undersökningen baserar sig på den registrerades egna upplysningar (intervju), med undantag av uppgifterna i urvalet, sysselsättningsstatistiken och examensregistret. Deltagandet i undersökningen och besvarandet av enskilda frågor är helt frivilligt. Personerna är medvetna om att deltagandet i undersökningen är frivilligt.

Hur uppgiften erhållits: Uppgifterna i undersökningen baserar sig på datorstödda besöksintervjuer, som genomförts med ett urval på ungefär 5 000 personer.

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.