Dataskyddsbeskrivning 5.7.2018: Urvalsuppgifter vid blankettestning

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Marjaana Järvensivu, tfn 029 551 2508
signaali@stat.fi

Dataskyddsombud: Johanna Rantanen,
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Urvalsuppgifter vid blankettestning

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Registret används för utveckling av datainsamlingarna för statistikproduktionen och webbtjänster, t.ex. för testning av datainsamlingsblanketter och webbsidor och för att rikta pilotundersökningar.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Registret innehåller uppgifter som behövs för kontakter och för att rikta utvecklingen av datainsamlingar och webbtjänster. Personbeteckningen behandlas inte i något skede.

Uppgiftstyper:

  • Identifikationsuppgifter: Namn, adress, födelsetid

Känsliga uppgifter: -

Andra uppgifter eller uppgiftskategori:

  • Kön, yrke
  • Uppgifter som gäller andra personer i bostadshushållet: Namn, adress, födelseår, yrke

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut utanför Statistikcentralen.

6. Källor som i regel används för registret

Statistikcentralens databas om Finlands befolkning vars källa är Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem.

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.  
Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.
Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Urvalet för blankettestningen uppdateras med omkring ett års mellanrum. Då raderas uppgifterna om personer som tidigare ingått i urvalet och urvalet tas ut på nytt.