Dataskyddsbeskrivning 2.5.2018: Insamling av uppgifter om lärare 2010 och 2013

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Elina-Maria Kekkonen, tfn 029 551 3572,
erityispalvelut@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Johanna Rantanen,
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Insamling av uppgifter om lärare

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Registeruppgifterna kan i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte sammanslås med uppgifter i andra register.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Totalstatistik, antal: 63 663 lärare

Urvalsprinciper: Lärare som undervisat den 1 mars vid läroanstalter inom grundläggande utbildning, gymnasier, yrkesutbildning på andra stadiet och fritt bildningsarbete

Uppgiftstyper: Uppgifter förknippade med anställningsförhållandets natur, uppgiftstyp, behörighet, undervisningsämnen och vidareutbildning

Identifikationsuppgifter:  Personbeteckning

Känsliga uppgifter:

Andra uppgifter eller uppgiftskategori: Arbetslivsperioder bland lärare inom yrkesutbildning på andra stadiet, uppgifter om undervisningsgrupp i grundläggande utbildning

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det direkt möjligt att identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskydd har definieras som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens www-sidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register: Statistikcentralen: insamling av uppgifter om lärare

Den registrerades egna upplysningar:

Hur uppgiften erhållits: datainsamling på webblanketter

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.