Dataskyddsbeskrivning 29.3.2018: Företagsregistrets arbetsställen

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Satu Nurmi, tfn 029 551 2926,
tutkijapalvelut@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Johanna Rantanen,
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Forskartjänstens färdiga material: Företagsregistrets arbetsställen

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål: Att använda materialet för undersökningar och statistiska utredningar.

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Totalstatistik, antal: ung. 300 000 arbetsställen per år

Urvalsprinciper: Affärsföretag och privata icke-vinstsyftande organisationer.

Uppgiftstyper: Primäruppgifter om arbetsställenas näringsgren, belägenhet, ägande, omsättning, antal anställda och löner. Uppgifter eller motsvarande uppgifter för åren 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986, 1988-.

Identifikationsuppgifter: FO-nummer, arbetsställe- och koncernsignum

Känsliga uppgifter: Inga

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Statistikcentralen översänder inte personuppgifter till länder utanför EU och EES.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register: Statistikcentralen, Företags- och arbetsställeregistret

Hur uppgiften erhållits: Teknisk registrering

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Enligt statistiklagen får Statistikcentralen bevara de uppgifter som samlats in för statistiska ändamål så länge det är nödvändigt med tanke på uppnåendet av syftet med denna lag. Syftet med statistiklagen är förutom framställning av statistik även att främja användningen av uppgifter som insamlats för statistiska ändamål i vetenskaplig forskning.