Yrkesutbildning

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/aop/index_sv.html
Ämnesområdet: Utbildning
Tangerande ämnesområde: Utbildning
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistikcentralen producerar årligen statistik över yrkesutbildning. Den preliminära läroanstaltsvisa statistiken som gäller hösten beskriver det totala antalet studerande 20.9 i läroanstalter som erbjuder yrkesutbildning. Den slutliga statistiken över yrkesutbildning innehåller uppgifter om nya studerande, studerande och utexaminerade efter kalenderår. I enlighet med statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på sekretessbelagda. Den statistik som sammanställs på basis av uppgifterna är i regel offentlig..

Uppgiftsinnehåll

Den preliminära statistiken innehåller läroanstaltsvisa uppgifter om antalet studerande i läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning och antalet studerande i yrkesutbildning som förbereder för fristående examen enligt situationen 20.9.

Den slutliga statistiken över yrkesutbildning innehåller uppgifter om nya studerande, studerande och utexaminerade efter kalenderår inom examensinriktad yrkesutbildning i läroanstaltsform och inom läroavtalsutbildning. Av studerande inom läroplansbaserad utbildning finns uppgifter också efter tvärsnittstidpunkten 20.9. Uppgifter finns att tillgå både om läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning (yrkesinriktade grundexamina) för unga och yrkesutbildning som förbereder för fristående examen för vuxna (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina, specialyrkesexamina). Uppgifter finns också att tillgå bl.a. om utbildningsanordnare, läroanstalter, studerandenas examina efter utbildningsprogram och regional fördelning av utbildningen.

Klassificeringar

Statistikmaterialet omfattar Statistikcentralens, utbildningsförvaltningens och internationella klassificeringar av utbildningsområde och -nivå, klassificeringar som beskriver läroanstalten samt olika regionala och demografiska indelningar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistikcentralen samlar in preliminära uppgifter om studerande i yrkesutbildning med en elektronisk webblankett. De slutliga individbaserade uppgifterna om studeranden och examina samlas in elektroniskt (som filöverföring) från läroanstalterna via anordnarna av yrkesutbildning samt från anordnarna av läroavtalsutbildning.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Statistiken produceras årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Preliminära uppgifter om studerande färdigställs i november samma år. Slutliga individbaserade uppgifter om studerande och examina färdigställs i september året efter statistikåret.

Tidsserie

Uppgifterna om yrkesutbildningen har samlats in vid Statistikcentralen sedan början av 1970-talet. En tidsserie har gjorts sedan 1980-talet. Vid granskning efter tidsserie bör de förändringar som skett inom ämnesområdet beaktas.

Nyckelord

examina, läroavtalsutbildning, studerande, utbildning, yrkesläroanstalter, yrkesutbildning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/aop/yht_sv.html


Senast uppdaterad 18.02.2015