Teollisuustuotanto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/tti/
Aihealue: Teollisuus
Sivuavat aihealueet: Yritykset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Teollisuuden tuotantotilasto sisältää tavaranimikkeittäisiä tietoja myydystä tuotannosta ja kokonaistuotannosta. Tiedot kerätään vuosittain yrityksiltä tai niiden toimipaikoilta (toimialat: kaivostoiminta ja louhinta B sekä teollisuus C).

Tietosisältö

Kaikista yrityksen / toimipaikan valmistamista tavaroista kysytään yrityksen ulkopuolelle kalenterivuoden aikana myytyjen tavaroiden arvo- ja määrätiedot. Määrätietojen mittayksiköt vaihtelevat hyödykenimikkeittäin ja mittayksiköitä on vajaa 40 kpl. Erikseen määritellyistä tuotteista kysytään lisäksi kokonaistuotannon määrätiedot (aluksista kokonaistuotannon arvo).

Tiedot kerätään yrityksiltä tai yritysten toimipaikoilta. Tiedot kuvaavat kalenterivuonna Suomessa tapahtunutta tuotantoa. Toimipaikalla tarkoitetaan taloudellista yksikköä, jossa saman omistajuuden tai valvonnan alaisuudessa harjoitetaan mahdollisimman samanlaisten tavaroiden ja palvelujen tuotantoa tavallisimmin yhdellä sijaintipaikalla.

Koska aineisto sisältää yksikkötasolla liiketoimintaa kuvaavia tietoja, tilastojen käyttöä ja luovuttamista koskevat yleiset salaussäännöt. Luottamuksellisuudesta lähemmin Teollisuustuotantotilaston laatuselosteen kohdassa 5 Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys. Aineistosta laaditut tilastot ovat julkisia.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus 2008 (TOL 2008, Käsikirjoja 4, Tilastokeskus 2008) ja ko. tilastovuoden PRODCOM-tuotantonimikkeistö.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot kerätään lomaketiedusteluna. Tiedot on voinut antaa joko paperilomakkeella tai sähköisen tiedonkeruun lomakkeella tilastovuodesta 2005 lähtien. Tiedustelussa tai sen kehikossa ovat mukana kaikki vähintään 10 henkilön teollisten yritysten teolliset toimipaikat sekä vähintään 20 henkilön ei-teollisten yritysten teollisuuteen kuuluvat toimipaikat (toimialat: kaivostoiminta ja louhinta B sekä teollisuus C). Tarkemmin tiedustelun kehikko, tiedustelujoukko ja siihen sisältyvä otososa on kuvattu tilaston laatuselosteessa, kohdassa 2 Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus.

Tilastoaineisto on poimittu taulukointia varten tuotantotietojen hyödykekyselykannasta, jossa ovat nimike- ja toimipaikkakohtaiset summaamattomat vastaustiedot, vielä salaamattomina ja sisältäen ns. imputoidut (arvioidut / paikatut) tiedot, samoin kuin kaikenlaiset muutkin estimoidut / arvioidut tiedot.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Ennakkotiedot (pääasiassa EU:ta varten) valmistuvat tilastovuotta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tarkennetut (lähes lopulliset) tiedot julkaistaan saman vuoden marraskuun lopussa StatFin-taulukkotietokantajärjestelmässä (Tilastokeskuksen tilastotietojen maksuton itsepalvelujärjestelmä).

Aikasarja

Tietojen vertailukelpoisuutta heikentävät tuotantonimikkeistön vuosittaiset tarkistukset. Varsinkin tilastovuosien 2007 ja 2008 välillä tapahtunut, toimialaluokituksen uudistuksesta aiheutunut kaikkien nimikekoodien vaihtuminen hankaloittaa vertailua.

Samassa yhteydessä Kustantaminen (TOL 2002: 22 osa; TOL 2008: 58-59 osa, pääluokkaan J), Hissien, liukuportaiden sekä nosto- ja siirtolaitteiden asennus, kunnossapito ja huolto (TOL 2002: 29220; TOL 2008: 43292, pääluokkaan F) ja Kierrätys (TOL 2002: 37; TOL 2008: 38 osa, pääluokkaan E) siirrettiin pois teollisuudesta. Lisäksi Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus (TOL 2008: 33, pääluokka C) luokiteltiin teollisuuden sisällä omiin 33-alkuisiin nimikkeisiinsä.

Sen sijaan vertailu on helpompaa vuosien 1997 ja 2007 välillä, tosin sitäkin heikentää em. tuotantonimikkeistön vuositarkistukset. Vuotta 1997 aikaisempiin vuosiin tietoja ei voida luotettavasti verrata, koska sekä käytetty tuotantonimikkeistö että tuotannon käsitteet muuttuivat. Vuoden 1997 tilastosta alkaen otettiin käyttöön nykyinen PRODCOM-pohjainen nimikkeistö ja uudet tuotannon käsitteet: myyty tuotanto ja lisäksi erikseen määritellyissä nimikkeissä kokonaistuotanto. Tietoja on saatavissa vuotta 1997 edeltäviltä vuosilta Suomen ulkomaankauppatilaston (Tullihallitus) HS-tavaranimikkeistön (Maailman tullijärjestön harmonisoitu tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmä, Harmonized Commodity Description and Coding System) mukaisina.

Asiasanat

hyödykkeet, jalostus, kaivostoiminta, louhinta, PRODCOM-nimikkeistö, tavarat, teollisuus, teollisuustuotanto, toimialat, tuotanto, tuotteet, valmistus

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/tti/yht.html

Lisätietoja

Tietopalvelu: Pirjo Rosenström, puh. 09 1734 2491 ja Merja Kiljunen, puh. 09 1734 3284

PRODCOM-tuotenimikkeistöä koskevat tiedustelut: Ilkka Kallio, puh. 09 1734 2486


Päivitetty 12.02.2013

Jaa