Resurser

Statistikcentralens verksamhet finansieras med medel ur statsbudgeten och genom avgiftsbelagda tjänster samt med finansiering från andra statliga myndigheter och från EU. År 2014 erhölls 79 procent av finansieringen som omkostnadsanslag, dvs. ur statsbudgeten. Andelen inkomster från avgiftsbelagda tjänster var 11 procent och andelen utomstående finansiering 3 procent.

I slutet av år 2014 hade Statistikcentralen 910 anställda. Antalet årsverken var 832, av vilka intervjuare inom uppgiftsinsamlingen stod för 112 årsverken. Av de anställda var 63 procent kvinnor, 73 procent hade minst examen på lägsta högre nivå.

Statistikcentralens nyckeltal 2012–2014

  2012
milj. euro
2013
milj. euro
2014
milj. euro
FINANSIERING 65,4 65,4 65,8
Omkostnadsanslag 49,2 50,5 51,8
Anslag överförda från tidigare år 5,1 4,9 4,4
Inkomster av avgiftsbelagda tjänster 8,9 8,1 7,6
Extern finansiering 2,2 2,0 2,0
UTGIFTER 60,5 60,9 62,2
Överföring till nästa år 4,9 4,4 3,6
   
Publikationernas totala upplaga, antal 13 500 10 000 8 000
Offentliggöranden av statistik, antal 618 627 640
Webbsidor med HTML-text, antal 156 000 174 000 191 000
Anställda, årsverken 864 842 832

Dela