Resurser

Statistikcentralens verksamhet finansieras med medel ur statsbudgeten och genom avgiftsbelagda tjänster samt med finansiering från andra statliga myndigheter och från EU. År 2015 erhölls 79 procent av finansieringen som omkostnadsanslag, dvs. ur statsbudgeten. Andelen inkomster från avgiftsbelagda tjänster var 12 procent och andelen utomstående finansiering 3 procent.

I slutet av år 2015 hade Statistikcentralen 795 anställda. Antalet årsverken var 736, av vilka intervjuare inom uppgiftsinsamlingen stod för 91 årsverken. Av de anställda var 63 procent kvinnor, 72 procent hade minst examen på lägsta högre nivå.

 

Statistikcentralens nyckeltal 2013–2015

  2013
milj. euro
2014
milj. euro
2015
milj. euro
FINANSIERING 65,4 65,8 63,7
Omkostnadsanslag 50,5 51,8 50,4
Anslag överförda från tidigare år 4,9 4,4 3,7
Inkomster av avgiftsbelagda tjänster 8,1 7,6 8,0
Extern finansiering 2,0 2,0 1,7
UTGIFTER 60,9 62,2 57,0
Överföring till nästa år 4,4 3,7 6,7
   
Publikationernas totala upplaga, antal 10 000 8 000 6 000
Offentliggöranden av statistik, antal 627 640 556
Webbsidor med HTML-text, antal 174 000 191 000 207 000
Anställda, årsverken 842 832 736

Dela