Resurser

Statistikcentralens verksamhet finansieras med medel ur statsbudgeten och genom avgiftsbelagda tjänster samt med finansiering från andra statliga myndigheter och från EU. År 2018 erhölls 69 procent av finansieringen som omkostnadsanslag, dvs. ur statsbudgeten. Andelen inkomster från avgiftsbelagda tjänster var 11 procent och andelen utomstående finansiering nästan 4 procent. 16 procent av finansieringen överfördes från föregående år.

I slutet av år 2018 hade Statistikcentralen 845 anställda. Antalet årsverken var 784, av vilka intervjuare inom uppgiftsinsamlingen stod för 109 årsverken. Av de anställda var 60 procent kvinnor, 78 procent hade minst examen på lägsta högre nivå.

.

Statistikcentralens nyckeltal 2016–2018

  2016
milj. euro
2017
milj. euro
2018
milj. euro
FINANSIERING 67,1 66,8 69,7
Omkostnadsanslag 50,2 47,1 48,2
Anslag överförda från tidigare år 6,7 10,1 11,1
Inkomster av avgiftsbelagda tjänster 8,6 7,5 8,0
Extern finansiering 1,6 1,9 2,5
UTGIFTER 56,9 55,7 62,6
Överföring till nästa år 10,1 11,1 7,2
   

 

Antal besök i webbtjänsten stat.fi/ mån

279 000 342 000 335 000
Offentliggöranden av statistik, antal 548 550 550
Publikationernas totala upplaga, antal 5 600 6 800 6 800
Anställda, årsverken 739 752 752