Resurser

Statistikcentralens verksamhet finansieras med medel ur statsbudgeten och genom avgiftsbelagda tjänster samt med finansiering från andra statliga myndigheter och från EU. År 2016 erhölls 75 procent av finansieringen som omkostnadsanslag, dvs. ur statsbudgeten. Andelen inkomster från avgiftsbelagda tjänster var 13 procent och andelen utomstående finansiering 2 procent.

I slutet av år 2016 hade Statistikcentralen 812 anställda. Antalet årsverken var 739, av vilka intervjuare inom uppgiftsinsamlingen stod för 107 årsverken. Av de anställda var 63 procent kvinnor, 75 procent hade minst examen på lägsta högre nivå.

Statistikcentralens nyckeltal 2014–2016

  2014
milj. euro
2015
milj. euro
2016
milj. euro
FINANSIERING 65,8 63,7 67,1
Omkostnadsanslag 51,8 50,4 50,2
Anslag överförda från tidigare år 4,4 3,7 6,7
Inkomster av avgiftsbelagda tjänster 7,6 8,0 8,6
Extern finansiering 2,0 1,7 1,6
UTGIFTER 62,2 57,0 56,9
Överföring till nästa år 3,7 6,7 10,1
   
Webbsidor med HTML-text, antal 191 000 207 000 221 000
Offentliggöranden av statistik, antal 640 556 548
Publikationernas totala upplaga, antal 8 000 6 000 5 600
Anställda, årsverken 832 736 739