Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Autokaupan määrävuosiselvityksen laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi

Autokaupan määrävuosiselvitykset tehdään EU:n rakennetilastoja koskevan asetuksen (58/97) mukaisesti.

Autokaupan ensimmäisen määrävuosiselvityksen tiedot ovat vuodelta 2005. Seuraavan kerran tilasto tehdään viiden vuoden kuluttua eli vuoden 2010 tiedoista. Selvityksessä kerätään tietoja

 1. liikevaihdosta luokiteltuna 14 CPA-luokkaan eli tuoteryhmään,
 2. liikevaihtoon muusta tukkukaupasta sekä
 3. liikevaihtoon muusta vähittäiskaupasta.

Autokaupan CPA-luokitus eli tuoteluokitus:

 • 50101 "Moottoriajoneuvojen tukkukauppa"
 • 50102 "Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa"
 • 50103 " Moottoriajoneuvojen välityskauppa"
 • 50201 "Henkilöautojen huolto- ja korjauspalvelut"
 • 50202 "Muiden moottoriajoneuvojen huolto- ja korjauspalvelut"
 • 50203 "Muut moottoriajoneuvoihin liittyvät palvelut"
 • 50301 "Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa"
 • 50302 "Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa"
 • 50303 " Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden välityskauppa"
 • 50401 "Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden tukkukauppa"
 • 50402 "Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden vähittäiskauppa"
 • 50403 "Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden välityskauppa"
 • 50404 "Moottoripyörien huolto ja korjauspalvelut"
 • 50501 "Polttoaineiden vähittäiskauppa"

Autokaupan lisäksi selvitys tehdään erikseen vähittäiskaupasta 2007 ja vastaavasti tukkukaupasta, josta tiedot kerätään vuodelta 2008. Tilastovuonna 2004 kohteena olivat kaupan alueelliset tiedot. Alueelliset tiedot tuotetaan pääosin hallinnollisista aineistoista.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Autokaupan määrävuosiselvityksen tiedot on kerätty suoraan yrityksiltä. Kyselyn perusjoukko oli toimialalle 50, moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto sekä polttoaineen vähittäismyynti. Poimintakehikon ydinjoukon muodostavat yritysrekisterin vuoden 2004 tilastotiedoston mukaiset toimialan 50 yritykset. Kaikkia kehikon yrityksiä ei kelpuuteta varsinaiseen otospoimintaan. Kyselyn kannalta liian pieniksi katsotaan yritykset, joiden henkilöstömäärä on alle yhden tai joiden liikevaihto jää alle toimialoittain määritellyn rajan. Toimialalla 50502 käytetään pelkästään liikevaihtorajaa. Liikevaihtorajat asetetaan siten, että rajan ylittävien yritysten henkilöstömäärä on pääosin vähintään yksi henkilö. Seuraavassa on lueteltu liikevaihtorajat toimialoittain sekä niiden selite:

 • 50101: 1 000 000 euroa, "Moottoriajoneuvojen tukkukauppa"
 • 50102: 1 000 000 euroa, "Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa"
 • 50103: 500 000 euroa, "Matkailuvaunujen vähittäiskauppa"
 • 50201: 50 000 euroa, "Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus"
 • 50202: 50 000 euroa, "Renkaiden korjaus"
 • 50301: 150 000 euroa, "Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa"
 • 50302: 150 000 euroa, "Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa"
 • 50303: 250 000 euroa, "Renkaiden tukkukauppa"
 • 50304: 150 000 euroa, "Renkaiden vähittäiskauppa"
 • 50401: 300 000 euroa, "Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden tukkukauppa"
 • 50402: 300 000 euroa, "Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden vähittäiskauppa"
 • 50403: 50 000 euroa, "Moottoripyörien huolto ja korjaus"
 • 50501: 200 000 euroa, "Huoltamotoiminta"
 • 50502: 100 000 euroa, "Polttoaineiden vähittäiskauppa automaateista"

Otoskoko oli noin 200 yritystä. Otospoimintaa varten yritykset ositettiin toimialoittain kolmeen poimintaluokkaan koon perusteella. Poimintaluokkaan 3 luokiteltiin toimialoittain noin 3-8 suurinta yritystä, jotka otettiin kaikki mukaan. Poimintaluokkiin 1 ja 2 sovellettiin satunnaisotantaa.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Vastausprosentti oli 100. Erityisesti haluttiin varmistaa, että suurimmat yritykset vastasivat.

Koska määrävuosiselvitys oli ensimmäinen lajissaan, tietoja ei voi verrata aikaisempien vuosien tilastoihin. Myynnin kokonaismäärää verrattiin rakennetilaston liikevaihtotietoon.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

EU:n rakennetilastoja koskevan asetuksen (58/97) mukaan vähittäiskaupan määrävuosiselvityksen tietojen tulee valmistua puolentoista vuoden viiveellä tilastovuoden päättymisestä. Tiedot ovat julkaistaessa lopullisia, eivätkä enää muutu.

Tilaston tiedot ovat yritysten 1.1.2005 - 31.12.2005 välisenä aikana päättyneeltä tilikaudelta. Autokaupan määrävuosiselvitys tehdään joka viides vuosi.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Autokaupan määrävuosiselvityksen tiedoista laadittiin lehdistötiedote, joka julkaistiin 11.5.2007. Tiedot julkaistiin myös internetissä Tilastokeskuksen sivuilla ja toimitettiin Eurostattiin.

Lisätietoja saa sähköpostiosoitteesta hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Autokaupan määrävuosiselvitys tehtiin ensimmäisen kerran, joten ajallista vertailuaineistoa ei ole. Tietoja voi verrata lähinnä summatietoina rakennetilaston tietoihin.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Autokaupan määrävuosiselvitys on osa rakennetilastoja, joten muuttujat on määritelty yhdenmukaisesti.

8. Dokumentointi

Tiedot arkistoidaan.


Päivitetty 8.12.2008

Viittausohje:

Tilasto: Autokaupan määrävuosiselvitys [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-802X. 2005, Autokaupan määrävuosiselvityksen laatuseloste . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/auma/2005/auma_2005_2008-12-08_laa_001.html