Autokaupan määrävuosiselvitys 2005

Tuotettavat tiedot

Autokaupan määrävuosiselvitys on osa rakennetilastoasetuksen (58/97 EY, Euratom) sarjaa 3D. Asetuksen mukaisesti tilasto laaditaan joka viides vuosi ja se kattaa toimialan 50 "Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto sekä polttoaineen vähittäismyynti". Kaksinumerotaso 50 sisältää seuraavat toimialat:

Eurostatille toimitettavien tietojen tarkkuustasona käytetään nelinumerotason toimialaa. Tuotettavat ominaisuustiedot koskevat liikevaihdon jakautumista tuotteittain CPA:n pääluokan G mukaisesti.

Poimintakehikon muodostaminen

Poimintakehikon ydinjoukon muodostavat yritysrekisterin vuoden 2004 tilastotiedoston mukaiset toimialan 50 yritykset, joista poistetaan lopettaneet yritykset. Vuoden 2004 lopussa tai aivan vuoden 2005 alussa aloittaneita yrityksiä otetaan mukaan harkinnan mukaan. Yritysrekisterin tilastotiedoston yritykset esitetään taulukoissa 1 ja 2 toimialan, liikevaihdon ja henkilöstömäärän mukaan luokiteltuina.

Kaikkia kehikon yrityksiä ei kelpuuteta varsinaiseen otospoimintaan. Tällaisia karsittavia ovat

Kyselyn kannalta liian pieniksi katsotaan yritykset, joiden henkilöstömäärä on alle yhden tai joiden liikevaihto jää alle toimialoittain määritellyn rajan. Toimialalla 50502 käytetään pelkästään liikevaihtorajaa. Liikevaihtorajat asetetaan siten, että rajan ylittävien yritysten henkilöstömäärä on pääosin vähintään yksi henkilö. Seuraavassa on lueteltu liikevaihtorajat toimialoittain:

Yritysrekisterin vuoden 2004 tilastotiedostossa on yhteensä 9122 toimialalle 50 kuuluvaa yritystä. Näistä noin 680 ehti lopettaa toimintansa otoksen poiminta-ajankohtaan mennessä. Vuoden 2004 loppupuolella tai vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa aloittaneita yrityksiä puolestaan on noin 300. Luku sisältää vain osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja avoimet yhtiöt. Kun yritysrekisterin ydinjoukosta poistetaan lopettaneet, liian pienet ja muiden em. syiden perusteella otokseen kelpaamattomat yritykset, jää varsinaisen poimintakehikon kooksi noin 3325 yritystä.

Otospoiminta

Otoskoko on noin 200 yritystä. Otospoimintaa varten yritykset ositetaan toimialoittain poimintaluokkiin koon perusteella. Poimintaluokkaan 3 luokitellaan toimialoittain noin 3-8 suurinta yritystä, jotka otetaan kaikki mukaan. Poimintaluokkiin 1 ja 2 sovelletaan satunnaisotantaa.

Toimiala 50101

Toimiala 50102

Toimiala 50103

Toimiala 50201

Toimiala 50202

Toimiala 50301

 

Toimiala 50302

 

Toimiala 50303

 

Toimiala 50304

 

Toimiala 50401

 

Toimiala 50402

 

Toimiala 50403

 

Toimiala 50501

 

Toimiala 50502

Suomen virallisen tilaston laatuseloste

Laatuseloste: <tilaston nimi>

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Yhteenveto tilaston tietosisällöstä ja käyttötarkoituksesta.

1.2 Esitellään tilaston ymmärtämisen kannalta olennaiset käsitteet, käytetyt luokitukset, tutkimuskohde, tietojen kerääjä ja tiedonantajat.

1.3 Viitataan mahdollisiin lakeihin, asetuksiin ja suosituksiin, joihin tilaston laatiminen perustuu.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

2.1 Laatuselosteessa raportoidaan selkeästi tilaston tutkimusmenetelmä eli tilaston perusjoukko, käytetyt perusaineistot, tutkimusasetelma (kokonaistutkimus tai otantatutkimus), (otanta-asetelma), tiedonkeruutapa, estimointimenetelmät ja otantatutkimusten kohdalla painokertoimien käyttö.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

3.1 Osoitetaan, että tilasto mittaa sitä ilmiötä, mitä on tarkoitus mitata.

3.2 Kerrotaan seikat, jotka voivat vaikuttaa tilaston luotettavuuteen. Myös keskeisimmät epävarmuustekijät eli mahdolliset virhelähteet (esimerkiksi kato tai alipeitto) on mainittava.

3.3 Tarvittaessa taulukoidaan estimaateille pääluokitusten mukaan tutkimuksen laatuun liittyviä tunnuslukuja, joista esimerkkinä otantatutkimuksessa otanta-asetelmaan perustuvat keskivirheiden ja/tai luottamusvälien sekä asetelmakertoimien estimaatit.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

4.1 Kerrotaan tilaston ilmestymistiheys ja mittausjakso.

4.2 Kerrotaan myös, onko kyseessä ennakkotieto vai lopullinen tieto. Mikäli tilasto julkaistaan ensin ennakollisena, kerrotaan, milloin lopulliset tiedot ovat saatavilla.

4.3 Mikäli tiedot voivat muuttua tulevaisuudessa esimerkiksi kausitasoituksen vuoksi tulee muutosepävarmuus esittää selkeästi tiedon käyttäjille.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

5.1 Esitellään tilaston julkaisukanavat ja tietopalvelua tuottavan yksikön yhteystiedot. Julkaisukanavia voivat olla esim. paperijulkaisu, suorakäyttö-tietokanta, html-sivukokonaisuus, CD-ROM-taltio tms.

5.2 Kerrotaan mistä tilaston mahdolliset metatiedot ovat saatavissa.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

6.1 Kerrotaan tilaston ajallisesta vertailtavuudesta sekä vertailtavuudesta muihin aineistoihin.

6.2 Tilastoissa, joiden tiedoista on tehty vertailukelpoisia aikasarjoja, ilmoitetaan saatavilla olevien aikasarjojen pituudet.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

7.1 Arvioidaan tilaston yhtenäisyys ja johdonmukaisuus suhteessa muihin saman aihepiirin tilastoihin.


Päivitetty 8.12.2008

Julkaisun sisällysluettelo (Autokaupan määrävuosiselvitys 2005)

Viittausohje:

Tilasto: Autokaupan määrävuosiselvitys [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-802X. 2005, Autokaupan määrävuosiselvitys 2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.12.2014].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/auma/2005/auma_2005_2008-12-08_men_001.html

Linkkipolku

Olet sivulla: Etusivu > Tilastot > Kauppa > Autokaupan määrävuosiselvitys > 2005 > Autokaupan määrävuosiselvitys 2005

Navigointi

Tilastot

Kauppa

Autokaupan määrävuosiselvitys

Linkki rss-syötteeseen

På svenska In English Tulostusversio
Hakemisto| Sivukartta| Palaute| Yhteystiedot
Förstasidan| Home
Etusivu Tilastot Tietoa tilastoista Tiedonkeruut Tuotteet ja palvelut Ajankohtaista Tilastokeskus

Haku

Tilastokeskus
Tilastokeskus PalloVaihde 029 551 1000 PalloYhteystiedot PalloTekijänoikeudet ja käyttöehdot PalloPalaute