Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Laatuseloste: Autokaupan määrävuosiselvityksen laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi

Autokaupan määrävuosiselvitys kerättiin voimassa olevan EU:n rakennetilastoja koskevan asetuksen (295/2008) mukaisesti.

Autokaupan määrävuosiselvitysten tiedot tehdään viiden vuoden välein. Selvityksessä kerättiin tietoja:

 • liikevaihdosta luokiteltuna 18 CPA-luokkaan eli tuoteryhmään,

 • liikevaihtoon muusta tukkukaupasta,

 • liikevaihtoon muusta vähittäiskaupasta,

 • liikevaihtoon muista toiminnoista

Autokaupan CPA-luokitus eli tuoteluokitus:
 • 45111 Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen tukkukauppa

 • 45112 Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa erikoismyymälöissä

 • 45113 Muu autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa

 • 45114 Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen tukkukauppa palkkio tai sopimusperusteisesti

 • 45191 Muiden moottoriajoneuvojen tukkukauppa

 • 45192 Muiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa erikoismyymälöissä

 • 45193 Muu muiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa

 • 45194 Muiden moottoriajoneuvojen tukkukauppa palkkio- tai sopimusperusteisesti

 • 45201 Autojen ja kevyiden tavarankuljetusajoneuvojen huolto- ja korjauspalvelut

 • 45311 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa

 • 45312 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa palkkio tai sopimusperusteisesti

 • 45321 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä

 • 45322 Muu moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa

 • 45401 Moottoripyörien ja niiden osien ja varusteiden tukkukauppa

 • 45402 Moottoripyörien ja niiden osien ja varusteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä

 • 45403 Moottoripyörien ja niiden osien ja varusteiden muu vähittäiskauppa

 • 45404 Moottoripyörien ja niiden osien ja varusteiden tukkukauppa palkkio- tai sopimusperusteisesti

 • 45405 Moottoripyörien huolto- ja korjauspalvelut

Autokaupan lisäksi selvitys tehdään erikseen vähittäiskaupasta, tukkukaupasta sekä kaupan pinta-alatiedoista. Kaikki tilastot tehdään viiden vuoden välein.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Autokaupan määrävuosiselvityksen tiedot kerättiin suoraan yrityksiltä. Kyselyn perusjoukko kohdistettiin toimialalle 45, moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto. Kaikkia yrityksiä ei oteta varsinaiseen otospoimintaan. Kyselyn kannalta liian pieniksi katsotaan yritykset, joiden henkilöstömäärä on alle yhden henkilön tai joiden liikevaihto jää alle toimialoittain määritellyn rajan. Liikevaihtorajat asetetaan siten, että rajan ylittävien yritysten henkilöstömäärä on pääosin vähintään yksi henkilö.

Otoskoko oli noin 250 yritystä. Otospoimintaa varten yritykset ositettiin toimialoittain kolmeen poimintaluokkaan koon perusteella. Poimintaluokkaan 3 luokiteltiin toimialoittain noin 3-8 suurinta yritystä, jotka otettiin kaikki mukaan. Poimintaluokkiin 1 ja 2 sovellettiin satunnaisotantaa.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Vastausprosentti pyrittiin saamaan mahdollisimman korkeaksi. Autokaupan määrävuosiselvityksen 2010 vastausprosentti oli 85. Erityisesti haluttiin varmistaa, että suurimmat yritykset vastasivat kyselyyn. Myynnin kokonaismääriä verrattiin kaupan tilipäätöstilaston liikevaihtotietoon. Tilinpäätöstilaston liikevaihtotietojen erotessa kerätyistä liikevaihdoista saadut tiedot tarkistettiin tiedonantajilta.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

EU:n rakennetilastoja koskevan asetuksen (295/2008) mukaan autokaupan määrävuosiselvityksen tietojen tulee valmistua puolentoista vuoden viiveellä tilastovuoden päättymisestä. Tiedot ovat julkaistaessa lopullisia, eivätkä enää muutu.

Tilaston tiedot ovat yritysten 1.1.2010 - 31.12.2010 tilastovuoden aikana päättyneeltä tilikaudelta. Autokaupan määrävuosiselvitys tehdään joka viides vuosi.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tiedot julkaistiin internetissä Tilastokeskuksen sivuilla ja toimitettiin Stat-Fin taulukkoina Eurostatiin annettuun päivämäärään mennessä.

Lisätietoja saa sähköpostiosoitteesta hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Autokaupan määrävuosiselvitys tehtiin toisen kerran samalla menetelmällä, joten tietoja voi verrata edelliseen autokaupan määrävuosiselvitykseen. Edellinen määrävuosiselvitys tehtiin toimialaluokituksella TOL 2002 ja tämä tehtiin TOL 2008 -luokituksella. Tästä johtuen pieniä eroavaisuuksia voi olla. Edellisessä tiedustelussa olivat mukana polttoaineet, jotka uuden luokituksen myötä jäivät pois.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Autokaupan määrävuosiselvitys on osa yritysten rakennetilastoja, joten muuttujat on määritelty yhdenmukaisesti.

8. Dokumentointi

Kerätyt alkuperäiset tiedot arkistoidaan pysyvästi.


Lähde: Autokaupan määrävuosiselvitys 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjatta Tenhunen 09 1734 2927, globalisaatio.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 24.4.2012

Viittausohje:

Tilasto: Autokaupan määrävuosiselvitys [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-802X. 2010, Laatuseloste: Autokaupan määrävuosiselvityksen laatuseloste . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/auma/2010/auma_2010_2012-04-25_laa_001_fi.html