Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 20.3.2008

Totalförbrukningen av energi sjönk med en procent år 2007

Enligt preliminära uppgifter uppgick totalförbrukningen av primärenergi år 2007 till 1,48 miljoner terajoule (TJ), vilket var en procent mindre än året innan. Elförbrukningen uppgick till 90 terawattimmar (TWh), dvs. ungefär lika mycket som året innan. Totalförbrukningen av primärenergi gick ned på grund av det varmare vädret jämfört med året innan samt den ökade produktion av vattenkraft och importen av el inom elanskaffningen. Koldioxidutsläppen vid energiproduktionen och -förbrukningen minskade med 3 procent jämfört med året innan.

Torvförbrukningen ökade klart

Totalförbrukningen av energi uppgick till 1,48 miljoner TJ år 2007. Jämfört med året innan var minskningen en procent. Mest minskade förbrukningen av kol (kol omfattar stenkol, koks samt masugns- och koksgas), med 12 procent. Också användningen av naturgas, träbaserade bränslen och olja gick ned. Torvförbrukningen gick upp med 13 procent från året innan och vattenkraftsproduktionen med 23 procent från året innan och med 9 procent från medeltalet för de senaste tio åren. Nettoimporten av el gick upp med 10 procent jämfört med år 2006. Andelen förnybar energi av totalförbrukningen av energi bibehölls ungefär på samma nivå som året innan. Dess andel var 25 procent (EU:s mål för andelen förnybar energi beräknas utgående från slutanvändningen av energi).

Året var varmare än året innan, vilket innebar att behovet av uppvärmningsenergi minskade. Ersättandet av den separata elproduktionen vid kondensanläggningar med vattenkraft och importel gjorde att totalförbrukningen av energi minskade. Det fanns i sin helhet tillräckligt med utsläppsrätter kvar från den första perioden med utsläppshandel. Priserna sjönk därför nästan till noll och användningen av fossila bränslen och torv medförde inga tilläggskostnader för aktörerna inom utsläppshandelssektorn. Detta förbättrade de här bränslenas konkurrenskraft jämfört med förnybar energi då det gäller energiproduktionen. Systemet med inmatningspriser på torv, som trädde i kraft i början av maj, förbättrade torvens konkurrenskraft gentemot stenkolen inom den separata elproduktionen.

Totalförbrukningen av energi, petajoule (1 petajoule = 1 000 terajoule)

Koldioxidutsläppen vid energiproduktion och -förbrukning minskade något. Den minskade förbrukningen av fossila bränslen sänkte utsläppen, medan den ökade torvförbrukningen höjde dem. Utsläppen var i fjol omkring 62 miljoner ton, medan de året innan var 64 miljoner ton. Minskningen var 3 procent.

Elförbrukningen på samma nivå som året innan

Elförbrukningen var i fjol på samma nivå som året innan, dvs. 90 TWh. Elproduktionen minskade med en procent. Mest minskade den separata elproduktionen vid kondensanläggningar, dvs. med 17 procent. Samproduktionen av el minskade också. Produktionen av vattenkraft ökade med 23 procent och nettoimporten av el med 10 procent. De nordiska ländernas vattensituation var bättre än året innan. Både importen från och exporten till de nordiska länderna ökade. Importen ökade dock klart mest, vilket innebar att den småskaliga nettoexporten till de nordiska länderna år 2006 övergick till nettoimport. Ett nytt alternativ i elimporten och -exporten var förbindelsen mellan Estland och Finland. Den användes nästan uteslutande för import, och dess andel av hela importen var 12 procent.

Energipriserna steg i slutet av året

Konsumentpriserna på bränslen (medelpriser för den 15:e i månaden) var i fjol i genomsnitt på samma nivå som året innan. Under början av året var priserna som lägst och steg successivt fram mot sommaren, liksom i allmänhet under de senaste åren. Avvikande från de två tidigare åren sjönk inte priserna efter sommaren utan var som dyrast för dieseloljans och lätta och tunga brännoljans del under november-december. Även bensinpriset var under perioden på nästan samma nivå som under sommaren. I januari 2008 steg priserna ytterligare dels på grund av förhöjd accis.

Hushållens och lantbrukens skattepliktiga totala elpriser (listpriser statistikförda den 1:a) sjönk något under början av året, men var dock hela tiden något högre än året innan. I september vände priserna en aning uppåt och var i januari 2008 5-6 procent högre än året innan. I början av året 2008 var priserna högre än någonsin tidigare.

De månatliga priserna på den nordiska elbörsen var fram till oktober klart lägre än året innan. I november steg priserna till nästan samma nivå som under år 2006 och i december var de tydligt högre än året innan, då priserna gick ned i december. I december var Finlands områdespris 36 procent högre än år 2006.

Källor: Energiprognos 2007. Statistikcentralen

Uppgifterna publiceras också i Arbets- och näringsministeriets Energiöversikt 1/2008.

Förfrågningar: Saku Slioor (09) 1734 2685, Kirsi-Marja Aalto (09) 1734 3442

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 20.3.2008

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 4:e kvartalet 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2007/04/ehkh_2007_04_2008-03-20_tie_001_sv.html