Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 23.9.2010

Totalförbrukningen av energi ökade med 10 procent i början av året

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade totalförbrukningen av energi under årets första hälft med 10 procent från motsvarande period året innan. Energiförbrukningen ökade på grund av den kalla början av året och återhämtningen inom industriproduktionen. Över 60 procent mer el producerades för export än året innan. Elförbrukningen ökade under januari-juni med 8 procent. Över 60 procent mer el producerades för export än året innan. Koldioxidutsläppen vid energiproduktionen och -förbrukningen ökade med nästan 20 procent från året innan. En ökning av användningen av fossila bränslen ökade utsläppen.

Totalförbrukningen av energi, petajoule (1 petajoule = 1 000 terajoule)

Återhämtningen av ekonomin kan ses i ökad energiförbrukning och ökade utsläpp

Efterfrågan av el har ökat under början av året inom alla sektorer från motsvarande period året innan. Tillväxten var kraftigast inom industrin, där elförbrukningen ökade under januari-juni med 12 procent. Inom övriga sektorer inom ekonomin ökade elförbrukningen med sammanlagt 5 procent. Också den kalla vintern bidrog till en ökad efterfrågan på värmeenergi under början av året. Trots ökningen är elförbrukningen fortfarande mindre än före den ekonomiska recessionen.

Ökningen av efterfrågan på el ökade den inhemska elproduktionen under januari-juni med sammanlagt 13 procent. El producerades också mer än tidigare för export till den nordiska marknaden. Ökningen i elproduktionen hänförde sig speciellt till kondenskraft, som ökade med 91 procent jämfört med året innan. Också samproduktionen av el och värme ökade med 17 procent. Vattensituationen som var sämre under vintermånaderna än året innan minskade produktionen av vattenkraft med 8 procent. Vattensituationen blev dock bättre under årets andra kvartal. Av övriga utsläppsfria energikällor minskade både kärnkraften och vindkraften med 3 procent. Minskningen av produktionen av kärnkraft berodde på ett långt underhållsstopp i ett kraftverk.

I och med ökningen av kondensproduktionen av el ökade förbrukningen av kol med över 35 procent. Också förbrukningen av torv (46 procent) och naturgas (12 procent) visade en kraftig ökning. Förbrukningen av olja steg med 8 procent jämfört med året innan. Den stora ökningen av torvförbrukningen berodde på en bättre tillgång på torv än året innan. I och med ökningen av produktionen inom skogsindustrin ökade användningen av träbaserade bränslen med 15 procent. En ökning av användningen av fossila bränslen och torv ökade avsevärt koldioxidutsläppen inom energisektorn, med närmare 20 procent.

Förändringarna i bruttonationalprodukten, slutanvändningen av energi och elförbrukningen 1995-, %

Glidande summa för 12 månader

Finland nettoförsäljare på den nordiska elmarknaden

Den fördubblade elexporten till Norden ledde till att nettoimporten av el minskade med 23 procent under början av året. Finland har under hela första hälften av året varit nettoförsäljare på den nordiska elmarknaden och exporten har under våren i mars-april legat på en rekordhög nivå. Den dåliga vattensituationen under början av året och ökningen av industriproduktionen ökade på efterfrågan också i de övriga nordiska länderna, särskilt i Norge. Elimporten från Ryssland till Finland minskade något under början av året. Den elvolym som importerades från Ryssland svarade för över 13 procent av totalförbrukningen under början av året. Elimporten från Estland till Finland har legat på omkring 200 GWh i månaden, vilket motsvarar 16 procent av elimporten. El har också börjat exporteras till Estland. Estland anslöt sig till den nordiska elmarknaden i april i år, då den nordiska elbörsen Nord Pool Spot öppnade prisområdet Estlink.

Bränslepriserna på väg uppåt

Under årets två första kvartal var bränslepriserna på väg uppåt. Återhämtningen av ekonomin har lett till en ökad efterfrågan på bränslen. Priset på motorbensin har närmat sig 2008 års rekordpriser. Priset på lätt brännolja steg med närmare 30 procent. Priset på dieselolja steg med över 13 procent från december 2009. Priset på naturgas steg med över 10 procent under samma period. Den kalla vintern, den dåliga vattensituationen i Norden och en ökad efterfrågan höjde kraftigt priset på börsel. Finlands områdespris har halverats från rekordsiffrorna i vintras och våras, men det ligger på en betydligt högre nivå än under motsvarande period i fjol.

Källor: Energianskaffning, -förbrukning och -priser 2010, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 2685, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 23.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energian hankinta, kulutus ja hinnat [e-publikation].
ISSN=1798-3363. 2. vuosineljännes 2010. Helsinki: Tilastokeskus [hänvisat: 23.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2010/02/ehkh_2010_02_2010-09-23_tie_001_sv.html