Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Energianskaffning och -förbrukning.

Totalförbrukningen av energi ökade klart år 2006

Enligt Statistikcentralens uppgifter var totalförbrukningen av primärenergi 1 492 petajoule år 2006, dvs. 9 procent mer än året innan. Elförbrukningen uppgick till 90 TWh, vilket var över 6 procent mer än år 2005. Koldioxidutsläppen vid energiproduktionen och -förbrukningen ökade med 21 procent jämfört med året innan.

Totalförbrukningen av energi och utsläppen ökade, eftersom kondensproduktionen av el mer än tredubblades från den låga nivån året innan. Samtidigt minskade nettoimporten av el. Detta berodde på att behovet av el ökade och den tillgängliga vattenkraften samtidigt minskade i de nordiska länderna. Produktionen av kondenskraft och på motsvarande sätt förbrukningen av alla bränslen som då används varierar kraftigt under olika år enligt tillgången på nordisk vattenkraft. Under torra perioder är produktionen av kondenskraft hög och under vattenrika år är den mycket låg. Den rejäla ökningen av elförbrukningen berodde huvudsakligen på arbetskonflikten inom skogsindustrin föregående år, och därför var elbehovet inom industrin lägre än normalt år 2005.

År 2006 var användningen av fossila bränslen och torv 15 procent resp. 36 procent högre än året innan. Användningen av kol gick upp med hela 66 procent. Också användningen av förnybar energi ökade klart, dvs. med 8 procent. Nedgången i användningen av avlutar inom industrin, som berodde på arbetskonflikten inom skogsindustrin året innan, normaliserades. År 2006 användes 18 procent mer avlutar i energiproduktionen än föregående år.

Koldioxidutsläppen från energiproduktionen och -förbrukningen gick upp på grund av ökningen av förbrukningen av fossila bränslen och torv. Utsläppen var omkring 64 miljoner ton, medan de året innan var nästan 53 miljoner ton. Ökningen var 21 procent.

Elförbrukningen i Finland ökade betydligt, med rentav 16 procent. Utöver kondensproduktionen ökade också samproduktionselen inom industrin. Elvolymen som producerats med vatten- och kärnkraft sjönk däremot. Förra året var regnmängden i Norden exceptionellt låg ända fram till slutet av hösten. Utöver den egna vattenkraftsproduktionen minskade också produktionen i Sverige och Norge. Därför blev Finland en nettoexportör av el till väst i likhet med under de tidigare exceptionellt torra åren. Elimporten från Ryssland var fortfarande på en hög nivå.

Totalförbrukningen av energi

Energiförbrukningen 2006-2005, terajoule

  2006
TJ
2005
TJ
Muutos
%
Olja 364 934 362 165 1 %
Träbaserat bränsle 309 040 275 508 12 %
Kärnenergi 240 040 243 887 -2 %
Kol 214 729 129 224 66 %
Naturgas 159 408 149 148 7 %
Torv 93 600 68 784 36 %
Vattenkraft 41 277 48 947 -16 %
Nettoimport av el 41 042 61 255 -33 %
Övriga 28 224 27 515 3 %
Totalt 1 492 293 1 366 433 9 %

Länk: till offentliggörandet av växthusgaser (12.12.2007).

Källa: Energistatistik-Årsbok 2007. Statistikcentralen (utkommer i början av år 2008).

Förfrågningar: Kirsi-Marja Aalto (09) 1734 3442, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi


Senast uppdaterad 11.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-6850. 2006, Totalförbrukningen av energi ökade klart år 2006 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ekul/2006/ekul_2006_2007-12-12_kuv_008_sv.html