Julkaistu: 13.6.2016

Peruskoulun oppilaista 16 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea

Syksyllä 2015 tehostettua tukea sai 45 900 peruskoulun oppilasta eli 8,4 prosenttia peruskoululaisista. Määrä on kasvanut viisi prosenttiyksikköä vuodesta 2011. Erityistä tukea saaneiden oppilaiden osuus pysyi syksyllä 2015 kahden edellisen vuoden tasolla, 7,3 prosentissa. Erityistä tukea sai 40 000 peruskoulun oppilasta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Tehostettua ja erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista 1995–2015, % 1)

Tehostettua ja erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista 1995–2015, % 1)
1) Ennen vuotta 2011 erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat on rinnastettu erityistä tukea saaneisiin oppilaisiin.

Kaikkiaan 16 prosenttia peruskoulun oppilaista sai tehostettua tai erityistä tukea syksyllä 2015. Tehostetun tuen oppilaista poikia oli 65 prosenttia ja tyttöjä 35 prosenttia. Erityistä tukea saaneista poikia oli 70 ja tyttöjä 30 prosenttia. Syksyllä 2015 oppilaita peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetuksessa oli 546 100, joista poikia 51 prosenttia ja tyttöjä 49 prosenttia.

Peruskoulun erityisopetustilasto sisältää tietoja enimmäkseen tehostetusta ja erityisestä tuesta. Yleistä tukea saaneista oppilaista saadaan tietoa tarkastelemalla osa-aikaista erityisopetusta saaneiden määrää.

Erityisopetustilastoon liittyvät tietokantataulut ja esi- ja peruskouluopetustilaston tietokantataulut mahdollistavat oppilaiden saaman tuen tarkastelun esimerkiksi alueittain ja opetuksen toteutuspaikan mukaan. Tietoja ammatillisen koulutuksen erityisopetuksesta on koottu tämän julkistuksen loppuun sekä liitetaulukkoon 9.

Kymenlaaksossa joka viides oppilas sai tehostettua tai erityistä tukea

Tehostettua tai erityistä tukea saavien peruskoululaisten osuus vaihtelee maakuntien välillä. Suurin tehostetun ja erityisen tuen saajien yhteenlaskettu osuus löytyy Kymenlaaksosta, jossa erityistä tukea sai yli 11 prosenttia ja tehostettua tukea 9 prosenttia oppilaista. Pienimmät tuen saajien osuudet olivat Kainuussa ja Lapissa, molemmissa noin 12 prosenttia.

Tehostettua tai erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus maakunnittain 2015, %

Tehostettua tai erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus maakunnittain 2015, %

Vuonna 2015 tehostettua tukea järjestettiin edellisvuotista enemmän kaikissa muissa maakunnissa paitsi Ahvenanmaalla. Liki 3 prosenttiyksikön laskusta huolimatta Ahvenanmaalla osuus pysyi suurimpana, 11 prosentissa. Manner-Suomessa tehostettua tukea saaneiden oppilaiden osuus kaikista oppilaista vaihteli eri maakunnissa välillä 6–10 prosenttia. Tehostettua tukea saaneiden oppilaiden osuus oli pienin Kainuussa ja suurin Pohjois-Karjalassa.

Erityistä tukea saaneiden oppilaiden osuus peruskoulun oppilaista vaihteli Manner-Suomen maakunnissa välillä 5–11 prosenttia. Erityistä tukea saaneiden osuus oli pienin Keski-Pohjanmaalla ja suurin Kymenlaaksossa. Ahvenanmaalla erityistä tukea saaneiden osuus oli alle 4 prosenttia.

Kolme neljästä tehostetun tuen oppilaasta sai osa-aikaista erityisopetusta

Tehostettua tukea syksyllä 2015 saaneista oppilaista 75 prosentilla tukeen sisältyi osa-aikaista erityisopetusta, 56 prosentilla tukiopetusta ja 39 prosentilla avustaja- ja/tai tulkitsemispalveluja. Erityistä tukea saaneista oppilaista 37 prosentilla tukeen sisältyi osa-aikaista erityisopetusta, 34 prosentilla tukiopetusta ja 56 prosentilla avustaja- ja/tai tulkitsemispalveluja. Erityisen tuen oppilaista 27 prosentilla oli pidennetty oppivelvollisuus.

Erityistä tukea saaneista oppilaista 40 prosenttia sai opetuksensa kokonaan erityisryhmässä ja 19 prosenttia kokonaan yleisopetuksen ryhmässä. Loput 41 prosenttia sai osan opetuksestaan yleisopetuksen ryhmässä ja osan erityisryhmässä.

Peruskoulun perus- ja lisäopetuksessa erityistä tukea saaneista oppilaista 49 prosenttia opiskeli kaikissa aineissa yleisopetuksen oppimääriä. Oppilaista 14 prosentilla oli yksilöllistettyjä oppiaineiden oppimääriä yksi, 13 prosentilla kaksi tai kolme ja 19 prosentilla neljä tai enemmän. Toiminta-alueittain erityisen tuen oppilaista opiskeli 5 prosenttia. Opetus voidaan järjestää toiminta-alueittain, jos oppilaan vaikean vamman tai sairauden vuoksi opetusta ei voida järjestää oppiaineittaisten oppimäärien mukaan.

Osa-aikaisessa erityisopetuksessa olevien osuus ennallaan

Lukuvuonna 2014–2015 osa-aikaista erityisopetusta sai 123 100 oppilasta, mikä oli 23 prosenttia syksyn 2014 peruskoululaisista. Osuus pysyi edellisen lukuvuoden tasolla.

Osa-aikaista erityisopetusta saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista lukuvuosina 2001/2002–2014/2015, %

Osa-aikaista erityisopetusta saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista lukuvuosina 2001/2002–2014/2015, %

Syksyllä 2014 osa-aikainen erityisopetus sisältyi 30 400 oppilaan tehostetun tuen ja 15 100 oppilaan erityisen tuen suunnitelmaan. Vähennyslaskun avulla voidaan päätellä, että osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2014–2015 saaneista 123 100 oppilaasta noin 77 600 sai osa-aikaista erityisopetusta yleisenä tukena.

Syksyllä 2014 tehostetun tuen oppimissuunnitelma oli 40 500 oppilaalla ja erityisen tuen päätös 39 400 oppilaalla. Osa-aikaista erityisopetusta yleisenä tukena, tehostettua tukea ja erityistä tukea saaneita oppilaita oli yhteensä noin 157 500 lukuvuonna 2014–2015, mikä on 29 prosenttia peruskoulujen syksyn 2014 oppilasmäärästä. Osuus on täsmälleen sama kuin syksyllä 2013.

Erityisopetusta saaneiden ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden määrän kasvu jatkunut

Tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista erityisopetusta saaneiden määrä on kasvanut ainakin vuodesta 2004 lähtien, jolloin tilastointi aloitettiin: vuonna 2004 erityisopetusta sai yhteensä 12 500, vuonna 2009 yhteensä 18 300 ja vuonna 2014 yhteensä 23 600 opiskelijaa. Erityisopetusta saaneiden osuus kaikista tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista oli samoina vuosina 5, 6 ja 8 prosenttia.

Vuonna 2014 nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen (oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen) opiskelijoita oli 129 116, joista 16 prosenttia oli erityisopiskelijoita. Miesopiskelijoista 18 prosenttia ja naisopiskelijoista 16 prosenttia oli erityisopiskelijoita. Kaiken kaikkiaan erityisopiskelijoista 58 prosenttia oli miehiä.

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijoista suurin osa (86 %) opiskeli ammatillisissa oppilaitoksissa. Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa opiskeli 12 prosenttia ja muissa ammatillista koulutusta antavissa oppilaitoksissa noin prosentti erityisopiskelijoista.

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijoista 82 prosenttia opiskeli samassa ryhmässä (integroituina) muiden opiskelijoiden kanssa.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (271,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 13.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2015/erop_2015_2016-06-13_tie_001_fi.html