Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Informaatiopalvelut 2010

Informaatiopalveluihin kuuluu tyypillisesti yrityksiä jotka valmistavat tietotuotteita ja tuottavat menetelmiä joilla tietoa voidaan välittää sekä tietopalvelutoiminta. Ohjelmistopalvelut ja televiestintä ovat liikevaihdoltaan informaatiopalvelujen suurimmat alatoimialat. Päätoimialan liikevaihdosta ohjelmistopalvelujen osuus on 36 prosenttia ja televiestinnän 30 prosenttia.

Informaatiopalveluille kertyi liikevaihtoa yhteensä 15,8 miljardia euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihto kasvoi 2,1 prosenttia. Toimiala työllisti noin 80 100 henkilö. Määrä väheni 1700 henkilöllä eli 2,1 prosentilla.

Vähintään 250 henkeä työllistäviä yrityksiä oli 300 ja pienempiä eli pk-yrityksiä oli 8 300. Suuret yritykset tuottivat informaatiopalvelujen kokonaisliikevaihdosta 70 prosenttia, ja ne työllistivät 65 prosenttia alan työllisistä.

Informaatiopalvelujen alatoimialoista kannattavuuttaan paransivat kustannustoiminta, televiestintä ja tietopalvelutoiminta. Heikkenemisen merkkejä näkyi elokuva- ja videotoiminnassa, radio- ja televisiotoiminnassa sekä ohjelmistopalveluissa.

Ohjelmistot ja konsultointi

Ohjelmistot ja konsultointi -alan liikevaihto kasvoi 4,4 prosenttia vuodesta 2009. Myös jalostusarvo kasvoi 3,8 prosenttia.

Vuonna 2010 alalla toimi lähes 5000 yritystä, jotka työllistivät 40 000 henkilöä. Henkilöstömäärä kasvoi 140 hengellä. Henkilöstökulut kasvoivat 4,4 prosenttia eli samoin kuin liikevaihto.

Kuvio 1. Kannattavuus ohjelmistot ja konultointi -toimialalla 2008 — 2010

Kuvio 1. Kannattavuus ohjelmistot ja konultointi -toimialalla 2008 — 2010

Ohjelmistot ja konsultointi -toimialan kannattavuus heikkeni vuonna 2010. Toimialan käyttökate laski hieman ja oli 9,1 prosenttia. Nettotulosta ja kokonaistulosta toimialalle jäi noin 3,9 prosenttia.

Televiestintä

Televiestintä käsittää langallisen ja langattoman verkon hallinnan ja palveluiden ohella myös satelliittiviestinnän sekä muut televiestintäpalvelut. Televiestinnässä on mukana yhteensä 347 yritystä joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa vuonna 2010. Televiestinnän liikevaihto on ollut laskussa jo vuodesta 2006 lähtien. Vuonna 2010 liikevaihdon lasku taittui vaihtuen 1 prosentin kasvuun edellisvuodesta.

Televiestinnän alalla on viime vuosina nähty mittavia liiketoimintojen uudelleenjärjestelyjä ja fuusioita, joiden vaikutukset näkyvät osaltaan liikevaihdon volyymissa ja toimialan kulurakenteessa. Vuonna 2006 ulkopuolisten palvelujen osuus oli 47 ja vuonna 2010 enää 34 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Kuvio 2. Televiestinnän kannattavuus 2008 — 2010

Kuvio 2. Televiestinnän kannattavuus 2008 — 2010

Telealan käyttökateprosentti nousi 0,4 prosenttiyksikön verran ja oli 27,0 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Liikevoitto nousi 1,5 prosenttiyksiköllä 13,1 prosenttiin tuotoista, ja samoin nettotulos nousi saman verran.

Kulujen karsimisen ohella myös henkilöstöä on vähennetty televiestinnässä. Vuonna 2010 ala työllisti 11 600 henkeä, kun se oli 12 800 vuonna 2009. Näillä toimenpiteillä on kyetty parantamaan yritysten tuottavuutta.

Kustantaminen

Kustannustoimintaan kuuluu tyypillisesti kirjojen, sanomalehtien ja ohjelmistojen kustantamista. Alalla toimi noin 1 100 yritystä ja se työllistää 17 000 henkilöä. Henkilöstön määrä oli sama kuin vuotta aiemmin. Kustannustoiminnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 3,2 miljardia euroa. Liikevaihdon kasvuprosentti oli 1,8.

Muutamat suuret, yli 250 henkeä, työllistävät yritykset hallitsevat toimialaa. Ne tuottavat lähes 80 prosenttia liikevaihdosta ja työllistävät melkein 75 prosenttia toimialan henkilöstöstä. Suurin yrityksiin kuuluu kuitenkin vain kymmenesosa kustannustoiminnan yrityksistä.

kuvio 3. Kustannustoiminnan kannattavuus 2010

kuvio 3. Kustannustoiminnan kannattavuus 2010

Huolimatta käyttökatteen kohentumisesta 1 prosenttiyksiköllä kustannustoiminnan kannattavuus laski muilla mittareilla tarkasteltaessa vuonna 2010. Pääasiassa konserniavustusten johdosta kokonaistulos parani muutamalla prosenttiyksikön kymmenyksellä. Toimialan henkilöstökulut kasvoivat vuonna 2010 noin 2 prosenttia.


Lähde: Informaatiopalvelujen tilinpäätöstilasto 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauno Viita 09 1734 3381, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 22.2.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Informaatiopalvelujen tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3789. 2010, Informaatiopalvelut 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/iptp/2010/iptp_2010_2012-02-22_kat_001_fi.html

Jaa