Publicerad: 1.3.2013

Den offentliga sektorns underskott 1,9 procent och skuld 53,0 procent i förhållande till BNP år 2012

Enligt Statistikcentralens preliminära förhandsuppgifter ökade den konsoliderade skulden för den offentliga sektorn i Finland under år 2012 med 10,3 miljarder euro till 103,1 miljarder euro. Skuldens förhållande till bruttonationalprodukten steg från 49 procent året innan till 53 procent. Den offentliga sektorns underskott i förhållande till bruttonationalprodukten steg till 1,9 procent, då underskottet året innan var 0,8 procent. Enligt förhandsuppgifterna understeg den offentliga sektorns underskott och skuld referensvärdena för EU:s stabilitets- och tillväxtavtal.

Den finländska offentliga sektorns underskott (-) och skuld, i procent av BNP

Den finländska offentliga sektorns underskott (-) och skuld, i procent av BNP

År 2012 visade den offentliga sektorns finansiella ställning ett underskott på 3,7 miljarder euro. Den statliga sektorns underskott ökade med 0,9 miljarder euro till 6,7 miljarder euro. Utvecklingen påverkades av att ökningen av skatteutfallet avtog och de utbetalda transfereringarna ökade. Kommunsektorns underskott ökade med 1,0 miljarder euro till 2,1 miljarder euro. Även om kommunsektorns utgifter ökade långsammare än året innan, försvagades den finansiella ställningen av att skatteinkomsterna och de erhållna transfereringarna ökade betydligt mindre än året innan. Arbetspensionsanstalterna och de övriga socialskyddsfonderna hade ett överskott på 5,1 miljarder euro.

År 2012 ökade den offentliga sektorns icke-konsoliderade bruttoskuld med 9,6 miljarder euro från året innan. Statsskulden ökade med 8,1 miljarder euro och kommunernas skuld med 1,5 miljarder euro. Den offentliga sektorns interna skulder minskade med 0,6 miljarder euro. EDP-skulden beskriver den offentliga sektorns skuld till de övriga sektorerna inom ekonomin och till utlandet, och dess utveckling påverkas av förändringar av både den icke-konsoliderade bruttoskulden och den offentliga sektorns interna skulder.

I den offentliga sektorns räkenskaper statistikförs, genom Eurostats beslut, den skuld som upptagits av den tillfälliga Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF) som en del av den offentliga skulden i de länder som beviljat garantier. Det lån som mottagarlandet erhåller genom EFSF statistikförs som om det hade erhållits av de euroländer som beviljat garantierna, och dessa länder står då motsvarande summa i skuld till EFSF. Till följd av detta ökar EDP-bruttoskulden hos de euroländer som beviljat garantier, medan nettoskulden förblir oförändrad, eftersom ifrågavarande länder har en lika stor fordring på mottagarlandet. Varje lands offentliga skuld för lån beviljade av EFSF beräknas genom att lånet som mottagarlandet erhållit divideras med en fördelningsnyckel (baserar sig på andelar av ECB:s kapital hos de medlemsländer som deltar i stödpaketet).

För år 2012 har skulder till ett belopp på 2 702 miljoner euro, som EFSF har beviljat mottagarländer, bokförts i skulden för den offentliga sektorn i Finland. I slutet av år 2011 uppgick summan till 312 miljoner euro.

Begreppet ”den offentliga sektorns underskott”, som används i statistiken, är i enlighet med förfarandet vid alltför stora underskott (EDP) i Europeiska unionens stabilitets- och tillväxtpakt. Detta s.k. EDP-underskott motsvarar det finansiella sparandet enligt de offentliga sektorräkenskaperna i nationalräkenskaperna (ENS95), med undantag av ränteströmmar som grundar sig på swap- och ränteterminskontrakt. Dessa bokförs i EDP-underskottsrapporten som en del av räntorna, men i nationalräkenskaperna som förändringar av finansiella derivat på skuldsidan. År 2012 var inverkan av skillnaden i metoder 0,4 procent av BNP. Det finansiella sparandet enligt sektorräkenskaperna ENS95 var enligt de preliminära uppgifterna -2,3 procent av BNP.

Nästa offentliggörande av statistiken är 28.3.2013, då Statistikcentralen publicerar uppgifter om underskott och skulder som rapporteras till EU-kommissionen enligt förfarandet vid alltför stora underskott (EDP). I samband med detta kan de uppgifter som nu publiceras komma att revideras.


Källa: Den offentliga sektorns underskott och skuld. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Lehmuskoski 09 1734 2708, Martti Pykäri 09 1734 3382, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (249,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 1.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.5.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2012/jali_2012_2013-03-01_tie_001_sv.html