Begrepp och definitioner

ENS95

ENS95= EU:s uppdaterade manual för upprättandet av ekonomisk statistik enligt det europeiska nationalräkenskapssystemet 1995.

Finansiell balans

De finansiella balansräkningarna beskriver intersektoriella utlånings/upplånings-relationer, dvs. varje sektors skulder till respektive tillgodohavanden hos andra sektorer. En skuld för en sektor motsvaras av ett tillgodohavande för en annan sektor.

Finansiella balansräkningar indelas i sju huvudgrupper och deras undergrupper. Indelningen är konsistent med indelningen i finansiella transaktioner.

Finansiella instrument

Klassificeringen av finansiella instrument omfattar alla sådana finansiella instrument som beskrivs i finansräkenskaperna.

De huvudsakliga indelningskriterierna är de finansiella instrumentens likviditet och de lagar som reglerar deras användning. Tillgång-skuld-förhållandet måste vara absolut; en villkorad tillgång räknas med endast om den kan åsättas ett marknadspris eller användas för kvittning mot en motfordran.

Finansiella nettotransaktioner

Finansiella nettotransaktioner utgör differensen mellan nettoanskaffningen av finansiella tillgångar och nettoanskaffningen av finansiella skulder. En sektor är nettoutlånare under räkenskapsåret, om sektorns finansiella tillgångar ökar mer än dess finansiella skulder. Begreppet motsvarar begreppet nettoutlåning/-upplåning i nationalräkenskaperna.

Finansiella skulder

Finansiella skulder är ekonomiska skulder som klassificeras på samma sätt som finansiella tillgångar. Skulderna är motkonteringar till tillgångar, dvs. någons tillgång är någon annans skuld.

Finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar är ekonomiska tillgångar som betalningsmedel, finansiella fordringar och sådana ekonomiska tillgångar som till sin karaktär liknar finansiella fordringar.

Finansiella fordringar berättigar ägarna (långivarna) att utan någon motprestation erhålla en betalning eller serie av betalningar från andra institutionella enheter (låntagarna) som har motsvarande skuld.

Finansiella fordringar indelas i sju undergrupper: Monetärt guld och speciella dragningsrätter (AF1), Kontanter och bankplaceringar (AF2), Andra värdepapper än aktier (AF3), Lån (AF4), Aktier och andelar (AF5), Tekniska avsättningar hos försäkringsföretag (AF6) samt Övriga tillgångar och skulder (AF7).

Finansiella transaktioner

Finansiella transaktioner är transaktioner i finansiella tillgångar och skulder mellan institutionella enheter och mellan dessa enheter och utlandet.

Posten visar vilka sektorer som är nettolåntagare och vilka som är nettolångivare samt tillhandahåller information om relationerna mellan långivare/låntagare.

Finansiella transaktioner indelas i sju huvudgrupper och deras undergrupper. Indelningen är konsistent med indelningen av finansiella balansräkningar.

Finansieringsunderskott

Med finansieringsunderskott avses nettoupplåning (negativ nettoutlåning).

Finansräkenskaper

Finansräkenskaperna beskriver de ekonomiska sektorernas finansiella tillgångar och skulder samt finansiella transaktioner som påverkar deras tillgångar och skulder. Finansräkenskaperna består av 1) finansiella balansräkningar som beskriver situationen vid årets utgång och 2) redovisning över årets transaktioner i finansiella tillgångar och skulder. Finansräkenskaperna utgör en del av nationalräkenskaperna.

Finansräkenskaperna är statistiska tabeller som grundar sig på annan finansiell statistik samt andra former av statistik med uppgifter om bl.a. sektorsvisa balanser och flöden.

Icke konsoliderade finansiella balansräkningar/flöden

Finansiella balansräkningar/flöden kan presenteras i icke konsoliderad form, så att transaktionerna anges till sina fulla belopp inklusive sektorernas och undersektorernas interna transaktioner. En sektor som består av en enda institutionell enhet upptas dock i konsoliderad form i en icke konsoliderad finansiell balansräkning (t.ex. statsekonomins interna upplåning). Interna poster påverkar inte sektorns nettoförmögenhet eller nettoutlåning.

Konsoliderade finansiella balansräkningar/flöden

Finansiella balansräkningar/flöden kan presenteras i konsoliderad form, efter eliminering av interna poster både inom undersektorerna (t.ex. kommunernas skulder till andra kommuner) och interna poster inom summasektorerna (inklusive kommunernas skulder till staten, arbetspensionsanstalterna och andra socialskyddsfonder inom summasektorn offentlig sektor). Konsoliderade uppgifter ger uteslutande en bild av sektorns ställning i förhållande till andra sektorer.

Konto för finansiella transaktioner

På kontona för finansiella transaktioner beskrivs alla inhemska sektorers samt utlandets tillgångar och skulder i form av finansiella balansräkningar samt de förändringar i balansräkningarna som beror på finansiella transaktioner. Kontona för finansiella transaktioner ger en heltäckande bild av den totala ekonomins finansiella balanser och flöden.

Nettoanskaffning av finansiella tillgångar

Nettoanskaffning av finansiella tillgångar beskriver nettobeloppet av de finansiella tillgångar som anskaffats under perioden.

Nettoanskaffning av skulder

Nettoanskaffning av skulder beskriver nettobeloppet av de skulder som anskaffats under perioden.

Nettoutlåning/-upplåning

För nettoutlåningen/-upplåningen används i finansräkenskaperna begreppet finansiella nettotransaktioner, som anger differensen mellan nettoanskaffningen av finansiella tillgångar och nettoanskaffningen av finansiella skulder. En sektor är nettoutlånare under räkenskapsåret, om sektorns finansiella tillgångar ökar mer än dess finansiella skulder.

Offentliga sektorn

Till den offentliga sektorn hör enligt ENS staten, delstaterna, lokalförvaltningen och socialförsäkringen. I Finland räknas staten, kommunerna och samkommunerna, Ålands landskapsförvaltning samt socialskyddsfonderna.

Statliga eller kommunala affärsverk som fungerar som marknadsproducenter räknas inte till den statliga eller kommunala sektorn. Statssektorn omfattar budgetekonomin samt statliga fonder utanför statsbudgeten.

Till socialskyddsfonder räknas i Finland enheter som handhar den allmänna socialförsäkringen, dvs. svarar för genomförandet av grundtryggheten, såsom Folkpensionsanstalten, Arbetslöshetsförsäkringsfonden, arbetslöshetskassor, sjukkassor, bolag som sköter lagstadgade arbetspensioner, pensionsfonder, pensionskassor och offentliga anstalter (t.ex. Kommunernas pensionsförsäkring). Enligt EU-kommissionens beslut från januari 1997 skall de finländska arbetspensionsanstalterna i statistiken räknas till den offentliga sektorn.

Till arbetspensionsanstalter räknas inte frivilliga pensionskassor och pensionsfonder. I nationalräkenskaperna samt i underskotts- och skuldrapporteringen har dessa s.k. A-pensionsfonder och -kassor samt AB-pensionsfondernas och -kassornas A-delar från och med statistikåret 2000 redovisats separat från de uppgifter som gäller arbetspensionsanstalterna.

Statistisk diskrepans

Den statistiska diskrepansen anger skillnaden mellan nettoutlåningen enligt finansräkenskaperna respektive de reala nationalräkenskaperna. Även om nettoutlåningen definitionsmässigt är lika stor på den reala och den finansiella sidan avviker de vanligen från varandra på grund av att de baserar sig på olika statistiska källor. I Finlands nationalräkenskapssystem tvingar man inte fram en överensstämmelse mellan de olika talen.

Statsekonomin

Till statsekonomin räknas budgetekonomin och statliga fonder utanför statsbudgeten.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2014].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/kas_sv.html.

Olet sivulla:

Förstasidan > Statistik > Offentlig ekonomi > Offentliga sektorns finansräkenskaper > Begrepp och definitioner

Statistik

Offentlig ekonomi

Offentliga sektorns finansräkenskaper


Relaterade sidor

Länk till rss-flöde

Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 029 551 1000 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter