Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2020, juni

Publicerad: 15.10.2012

Inflationen i september 2,7 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat var i september, liksom i augusti, 2,7 procent.

Inflationsmätare i Finland, september 2012

    Indextal            Årsförändring      Månadsförändring 
Konsumentprisindex 2010=100 106,9 2,7 % 0,4 %
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1 872    
Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 118,5 3,4 % 0,6 %
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 116,8 2,5 % 0,6 %

I september steg konsumentpriserna främst på grund av dyrare livsmedel och samfärdsel samt högre detaljhandelspriser på alkoholdrycker jämfört med föregående år. Livsmedelspriserna steg framför allt på grund av högre priser på kött, grönsaker och mjölkprodukter samt dyrare sötsaker och glass. Samfärdseln blev dyrare särskilt på grund av dyrare bränslen och högre fordonsskatt. Hyreshöjningar samt högre restaurang- och kafépriser bidrog också till inflationen. Stegringen av konsumentpriserna dämpades i september mest av lägre räntor och billigare mobilkommunikationstjänster, hemelektronik och el jämfört med året innan. Konsumentpriserna steg från augusti till september med 0,4 procent, vilket främst berodde på dyrare kläder, livsmedel och trafikbränslen.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om 483 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat. Användarhandboken för Konsumentprisindex 2005=100 finns på hemsidan av konsumentprisindexet (www.stat.fi). Den nya användarhandboken för Konsumentprisindex 2010=100 ska publiseras senare.

Inflationen i euroområdet 2,7 procent i september enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i september 2,7 procent. I augusti var den 2,6 procent. Motsvarande inflation i Finland var i september 3,4 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus eller fordonsskatt. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetandet av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för september den 16 oktober. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter i september 2,5 procent

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i september 3,4 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 2,5 procent. Ändringarna i indirekta varuskatter hade sålunda en sammanlagd prishöjande effekt på 0,9 procentenheter på årsnivå. Månadsförändringen både av det harmoniserade konsumentprisindexet och av konstantskatteindexet var i september 0,6 procent. Inga skatteändringar skedde i september.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Då ändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen 09 1734 3476, Johanna Leivo 09 1734 3397, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (371,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Räknarer

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. september 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2012/09/khi_2012_09_2012-10-15_tie_001_sv.html