Publicerad: 17.2.2011

Antalet läroanstalter minskade ytterligare

Enligt uppgifterna i Statistikcentralens register över utbildningsanordnare och läroanstaltsregister var 793 utbildningsanordnare och 4 023 läroanstalter med totalt 1,96 miljoner studerande verksamma i slutet av år 2010. På fem år har det totala antalet läroanstalter minskat med en sjättedel. År 2005 var antalet grundskolor nästan 3 600, medan antalet i slutet av år 2010 hade sjunkit till något under 3 000.

Totalt antal läroanstalter och grundskolor 2005–2010

Totalt antal läroanstalter och grundskolor 2005–2010

Antalet utbildningsanordnare var 11 färre än år 2009. Av utbildningsanordnarna var 48 procent kommuner eller samkommuner, 7 procent statliga enheter och 43 procent privata anordnare. Återstoden, dvs. 2 procent av utbildningsanordnarna, var verksamma i landskapet Åland. År 2010 kompletterades registret över utbildningsanordnare med 13 nya anordnare. Antalet läroanstalter var 138 färre än året innan.

Läroanstalter och antalet studerande inom skolväsendet efter läroanstaltstyp 2010

Läroanstaltstyp Läroanstalter Förändring från föregående år 1) Studerande 2)
11 Grundskolor 2 785 -104 524 200
12 Specialskolor på grundskolenivå 129 -9 6 800
15 Gymnasier 395 -3 120 100
19 Skolor som omfattar grundskole- och gymnasienivå 38 - 25 000
21 Yrkesläroanstalter 132 -5 182 800
22 Specialyrkesläroanstalter 6 - 5 300
23 Särskilda yrkesläroanstalter 34 -1 22 900
24 Yrkesutbildningscentrer för vuxna 25 -2 43 100
28 Läroanstalter inom brand-, polis- och bevakningsväsendet 1 - 300
29 Militära yrkesläroanstalter 14 - ..
41 Yrkeshögskolor 27 -1 148 000
42 Universitet 16 -4 168 700
43 Militära högskolor 1 - 700
61 Musikläroanstalter 88 -1 66 600
62 Idrottsutbildningscentrer 14 - 1 700
63 Folkhögskolor 82 -1 16 400
64 Medborgarinstitut 199 -6 540 500
65 Studiecentraler 10 -1 47 300
66 Sommaruniversitet 20 - 36 700
99 Övriga läroanstalter 7 - 500
Totalt 4 023 -138 1 957 600
1) Förändringen har beskrivits i tabellbilagan Förändringar i läroanstalter inom skolväsendet efter läroanstaltstyp 2010 jämfört med året innan.
2) Uppgiften om antalet studerande är huvudsakligen enligt situationen 20.9.2010 och innehåller alla studerande vid läroanstalter som hör till läroanstaltstypen oberoende av utbildningsnivå.

Antalet grundskolor var 2 785 och elevantalet i dem var totalt 524 200. Antalet specialskolor på grundskolenivå var 129 och i dem fanns det 6 800 elever. Antalet grundskolor och specialskolor på grundskolenivå som nedlades eller sammanslogs med en annan läroanstalt var 123. Av dessa hade 26 färre än 20 elever, 65 hade 20–49 elever och 32 hade minst 50 elever. Flest grundskolor och specialskolor på grundskolenivå lades ned i landskapen Egentliga Finland och Norra Österbotten.

Av grundskolorna omfattade 75 procent årskurserna 1–6 och 13 procent årskurserna 7–9, medan 12 procent var enhetsskolor som omfattade alla årskurser. Tjugotre procent av grundskolorna hade färre än 50 elever och 6 procent fler än 500 elever.

I början av år 2010 grundades tre nya universitet genom universitetssammanslagningar. Det totala antalet universitet minskade i detta sammanhang med fyra till 16 universitet.


Källa: Utbildningsstatistik 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Huusko (09) 1734 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (228,2 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsanordnare och läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-5817. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kjarj/2010/kjarj_2010_2011-02-17_tie_001_sv.html