Publicerad: 19.2.2013

Antalet grundskolor 81 färre än året innan, flest nedläggningar i landskapet Nyland

Enligt uppgifterna i Statistikcentralens register över utbildningsanordnare och läroanstaltsregister var 783 utbildningsanordnare och 3 838 läroanstalter med 1,92 miljoner studerande verksamma i slutet av år 2012. På fem år har det totala antalet läroanstalter minskat med 14 procent. År 2007 var antalet grundskolor nästan 3 300, medan antalet i slutet av år 2012 hade sjunkit till något under 2 800.

Total antal läroanstalter och grundskolor 2007–2012

Total antal läroanstalter och grundskolor 2007–2012
*Grundskolor innehåller läroanstaltstyper 11,12,19.

Antalet utbildningsanordnare var 3 färre än år 2011. Av utbildningsanordnarna var 47 procent kommuner eller samkommuner, 7 procent statliga enheter och 44 procent privata anordnare. Återstoden, dvs. 2 procent av utbildningsanordnarna, var verksamma i landskapet Åland. År 2012 kompletterades registret över utbildningsanordnare med 3 nya anordnare. Antalet läroanstalter var 96 mindre än året innan.

Läroanstalter och antalet studerande inom skolväsendet efter läroanstaltstyp 2012

Läroanstaltstyp Läroanstalter Förändring från föregående år 1) Studerande 2)
11 Grundskolor 3) 2 644 -73 520 000
12 Specialskolor på grundskolenivå 110 -8 5 600
15 Gymnasier 381 -7 118 000
19 Skolor som omfattar grundskole- och gymnasienivå 3) 41 - 26 600
21 Yrkesläroanstalter 124 -5 176 200
22 Specialyrkesläroanstalter 6 - 5 200
23 Särskilda yrkesläroanstalter 34 0 28 600
24 Yrkesutbildningscentrer för vuxna 26 - 36 700
28 Läroanstalter inom brand-, polis- och bevakningsväsendet 1 - 300
29 Militära yrkesläroanstalter 13 - ..
41 Yrkeshögskolor 27 - 147 700
42 Universitet 16 - 168 200
43 Militära högskolor 1 - 800
61 Musikläroanstalter 88 - 66 700
62 Idrottsutbildningscentrer 14 - 4 600
63 Folkhögskolor 80 -2 20 700
64 Medborgarinstitut 195 -1 526 700
65 Studiecentraler 10 - 33 700
66 Sommaruniversitet 20 - 34 900
99 Övriga läroanstalter 7 - 600
Totalt 3 838 -96 1 921 800
1) Exakt förändringen har beskrivits i den tabellbilagan 1. Förändringar i läroanstalter från föregående år inom skolväsendet efter läroanstaltstyp 2012.
2) Uppgiften om antalet studerande är huvudsakligen enligt situationen 20.9.2012 och innehåller alla studerande vid läroanstalter som hör till läroanstaltstypen oberoende av utbildningsnivå.
3) Två läroanstalter bytte läroanstaltstyp från läroanstaltstyp 11 till läroanstaltstyp 19.

Antalet grundskolor var 2 644 och elevantalet i dem var totalt 520 000. Antalet specialskolor på grundskolenivå var 110 och i dem fanns det 5 600 elever. Antalet grundskolor och specialskolor på grundskolenivå som nedlades eller sammanslogs med en annan läroanstalt var 80. Av dessa hade 12 färre än 20 elever, 33 hade 20–49 elever och 35 hade minst 50 elever. Flest grundskolor och specialskolor på grundskolenivå nedlades i landskapen Nyland.

Av grundskolorna omfattade 74 procent årskurserna 1–6, 13 procent årskurserna 7–9 och 13 procent var enhetsskolor som omfattade årskurserna 1–9. 24 procent av grundskolorna hade färre än 50 elever och 6 procent fler än 500 elever.


Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 09 1734 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (228,2 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsanordnare och läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-5817. 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kjarj/2012/kjarj_2012_2013-02-19_tie_001_sv.html