Publicerad: 24.4.2009

Månadslönen inom kommunsektorn 2 714 euro i oktober 2008

I oktober 2008 var den totala medellönen för heltidsanställda månadsavlönade i kommuner och samkommuner 2 714 euro. Motsvarande medellön för ordinarie arbetstid var 2 631 euro. Tio procent av de månadsavlönade löntagarna tjänade totalt mindre än 1 845 euro (decil 1), hälften tjänade mindre än 2 415 euro (median) och tio procent mer än 3 820 euro (decil 9).

Statistiken omfattade totalt ungefär 420 000 hel- och deltidsanställda månadsavlönade av vilka 365 000 var heltidsanställda. Antalet anställda ser ut att ha ökat med drygt en procent.

Under den aktuella avtalsperioden 2006–2008 var förändringen av totallönen inom kommunsektorn 9,4 procent. Det går inte att exakt uppskatta den andel som de generella lönepåslagen utgör, eftersom de i stora sjukskötargrupper var olika stora och inte inföll på samma sätt som i andra personalgrupper. Den totala lönen inom den kommunala allmänna avtalsbranschen steg med 10,1 procent, lärarnas med 9,6, tekniska med 9,0 och läkarnas med 8,3 procent. Enligt preliminära uppgifter i förtjänstnivåindexet var förändringen i den ordinarie lönen inom kommunsektorn 9,6 procent från det 4:e kvartalet år 2006 till motsvarande tidpunkt år 2008.

Löneförändringar inom kommunsektorn i stora eller typiska yrkesgrupper 2006-2008

Löneförändringar inom kommunsektorn i stora eller typiska yrkesgrupper 2006-2008

Figuren visar årsförändringarna i medianlönerna för totallönen i några stora eller typiska yrkesgrupper från oktober 2006 till oktober 2007 och 2008. Medianen motsvarar i själva verket bättre den vanliga uppfattningen om medellön än medeltalet och är ett mera stabilt, robust centralmått än medeltalet bl.a. när det gäller strukturförändringar.

En stor del av över-, avdelnings- och sjukskötarna hade ännu inte fått några generella lönepåslag i oktober 2007, men de ser ändå ut att ha gått förbi bl.a. primärskötarna i oktober 2008. Hotet om en arbetskonflikt hösten 2007 hade en sänkande effekt på också läkarnas löneutveckling. Övergången till ett nytt lönesystem har däremot höjt lärarnas löner med ungefär en procent. Avtalsperioden gäller t.o.m. slutet av januari 2010.

Uppgifterna har producerats enligt TOL 2008-indelningen.


Källa: Löner inom kommunsektorn 2008, Statikcentralen

Förfrågningar: Markku Jutila (09) 1734 3494, Mika Idman (09) 1734 3445

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 24.4.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. Månadslönerna 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2008/01/ksp_2008_01_2009-04-24_tie_001_sv.html