Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 11.8.2006

Yli puolet kuntien käyttötalouden menoista ohjautui vuonna 2005 edelleen sosiaali- ja terveystoimeen

Kuntien käyttötalouden menot olivat Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan 27,4 miljardia euroa vuonna 2005. Tästä noin 52 % käytettiin sosiaali- ja terveystoimeen ja vajaat 23 % opetus- ja kulttuuritoimeen. Yleishallinnon ja muiden palveluiden osuus oli 25 %.

Sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannuksista suurimman osan, noin 28 %, lohkaisee erikoissairaanhoito. Erikoissairaanhoidon nettokustannukset asukasta kohti laskettuna olivat 767 euroa. Perusterveydenhuollon vastaava luku oli 485 euroa. Opetus- ja kulttuuritoimessa 56 % menoista ohjautui perusopetukseen.

Kainuun hallintokokeilun vuoksi luvut eivät kaikilta osin ole verrattavissa edellisten vuosien tietoihin. Kainuun maakunta -kuntayhtymä on huolehtinut vuoden 2005 alusta lähtien muun muassa osasta sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen tehtäviä, jotka ennen olivat kuntien vastuulla.

Ennakkotilasto kuntien käyttötalouden menoista ja tuloista julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa. Tilaston tiedot perustuvat Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston osin vielä tarkastamattomaan aineistoon. Lopulliset, kuntakohtaiset tiedot julkaistaan marraskuun alussa.

Ennakkotietoja kuntien käyttötaloudesta tehtävittäin vuonna 2005

Ns. kunnan liikelaitos -mallia noudattavien liikelaitosten kustannukset ja tuotot eivät sisälly taulukkoon.

  Käyttökustan-
nukset
1
yhteensä
1 000 €
Siitä:
Palkat ja
palkkiot
1 000 €
Käyttö-
tuotot
1
yhteensä
1 000 €
Siitä:
Maksut
1 000 €
Netto-
kustannukset
€/asukas
           
Yleishallinto 1 191 998 309 459 337 706 4 510 163
           
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 14 360 802 3 690 890 1 706 946 839 337 2 408
Siitä:          
Lasten päivähoito 2 113 457 944 951 273 261 237 562 350
Lasten ja nuorten laitoshuolto 331 200 59 433 19 713 7 787 59
Muut lasten ja perheiden palvelut 446 115 112 846 89 797 7 201 68
Vanhusten ja vammaisten laitospalvelut 970 820 383 763 174 054 141 593 152
Suojatyö ja kehitysvammatoiminta 147 284 39 647 18 838 3 688 24
Kotipalvelut 581 867 335 648 136 481 82 511 85
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 1 273 999 283 588 189 817 114 228 206
Perusterveydenhuolto 2 944 369 1 059 637 394 347 212 589 485
Erikoissairaanhoito 4 077 427 112 936 45 233 15 599 767
           
Opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä 6 226 401 2 850 103 422 420 106 050 1 104
Siitä:          
Perusopetus 3 497 200 1 730 957 79 512 7 599 650
Lukiokoulutus 552 780 304 225 16 458 2 552 102
Ammatillinen koulutus 330 986 135 016 51 345 8 701 53
Ammattikorkeakoulutoiminta 216 411 102 585 27 983 3 579 36
Kirjasto 270 575 113 576 19 907 2 860 48
Liikunta ja ulkoilu 462 785 109 662 81 233 31 590 73
           
Muut palvelut yhteensä 5 623 955 1 370 419 4 505 613 157 358 213
Siitä:          
Yhdyskuntasuunnittelu 318 662 151 212 89 084 22 631 44
Liikenneväylät 781 196 79 095 228 925 27 093 105
Palo- ja pelastustoimi 435 593 95 895 120 345 5 996 60
Toimitila- ja vuokrauspalvelut 1 566 367 306 244 1 880 614 5 232 -60
           
Käyttötalous yhteensä 27 403 582 8 220 928 6 972 330 1 107 291 3 888

1 Käyttökustannuksiin sisältyvät toimintamenot, poistot ja arvonalentumiset sekä vyörytysmenot. Käyttötuottoihin sisältyvät toimintatulot ja vyörytystulot.

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston ennakkotiedot 2005. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Erikka Peltonen, (09) 1734 3547, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 11.8.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2005/ktt_2005_2006-08-11_tie_002.html