Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 11.8.2006

Över hälften av kommunernas utgifter inom driftsekonomin styrdes till social- och hälsovård

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var kommunernas utgifter inom driftsekonomin 27,4 miljarder euro år 2005. Av beloppet användes omkring 52 procent för social- och hälsovård och något under 23 procent för undervisnings- och kulturverksamhet. Allmän förvaltning och övriga tjänster utgjorde 25 procent.

Den största delen av driftskostnaderna inom social- och hälsovård, omkring 28 procent, hänför sig till den specialiserade sjukvården. Nettokostnaderna för den specialiserade sjukvården per invånare uppgick till 767 euro. Motsvarande siffra för primärvården var 485 euro. Inom undervisnings- och kulturverksamhet allokerades 56 procent av kostnaderna till den grundläggande utbildningen.

På grund av förvaltningsförsöket i Kajanaland är siffrorna inte till alla delar jämförbara med uppgifterna från föregående år. Landskapet Kajanalands samkommun har sedan början av år 2005 bl.a. haft hand om en del av de uppgifter inom social- och hälsovården och undervisningsverksamheten som kommunerna till största delen tidigare ansvarat för.

Den preliminära statistiken över kommunernas utgifter och inkomster inom driftsekonomin publiceras nu för första gången. Statistikuppgifterna baserar sig på materialet för statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet som delvis ännu är ogranskat. De slutliga kommunvisa uppgifterna publiceras i början av november.

Preliminära uppgifter om kommunernas driftsekonomi efter uppgift år 2005

Kostnaderna och inkomsterna för de affärsverk som följer den s.k. kommunala affärsverksmodellen ingår inte i tabellen.

  Drifts-
kostnader
1
totalt
1 000 €
Därav:
löner och
arvoden
1 000 €
Drifts-
inkomster
1
totalt
1 000 €
Därav:
avgifter
1 000 €
Netto-
kostnader
€/invånare
           
Allmän förvaltning 1 191 998 309 459 337 706 4 510 163
           
Social- och hälsovård totalt 14 360 802 3 690 890 1 706 946 839 337 2 408
Därav:          
Barndagvård 2 113 457 944 951 273 261 237 562 350
Anstaltsvård för barn och unga 331 200 59 433 19 713 7 787 59
Annan barn- och familjevård 446 115 112 846 89 797 7 201 68
Anstaltstjänster för åldringar och handikappade 970 820 383 763 174 054 141 593 152
Skyddat arbete och verksamhet för utvecklingsstörda 147 284 39 647 18 838 3 688 24
Hemtjänst 581 867 335 648 136 481 82 511 85
Annan service för åldringar och handikappade 1 273 999 283 588 189 817 114 228 206
Primärhälsovård 2 944 369 1 059 637 394 347 212 589 485
Specialsjukvård 4 077 427 112 936 45 233 15 599 767
           
Undervisnings- och kulturverksamhet  totalt 6 226 401 2 850 103 422 420 106 050 1 104
Därav:          
Grundläggande utbildning 3 497 200 1 730 957 79 512 7 599 650
Gymnasieutbildning 552 780 304 225 16 458 2 552 102
Yrkesutbildning 330 986 135 016 51 345 8 701 53
Yrkeshögskoleverksamhet 216 411 102 585 27 983 3 579 36
Bibliotek 270 575 113 576 19 907 2 860 48
Idrott och friluftsliv 462 785 109 662 81 233 31 590 73
           
Övriga tjänster totalt 5 623 955 1 370 419 4 505 613 157 358 213
Därav:          
Samhällsplanering 318 662 151 212 89 084 22 631 44
Trafikleder 781 196 79 095 228 925 27 093 105
Brand- och räddningsväsendet 435 593 95 895 120 345 5 996 60
Byggnader och lokaler 1 566 367 306 244 1 880 614 5 232 -60
           
Driftsekonomi totalt 27 403 582 8 220 928 6 972 330 1 107 291 3 888

1 Driftskostnaderna omfattar verksamhetsutgifter, avskrivningar och nedskrivningar samt överföringsutgifter. Driftsintäkterna omfattar verksamhetsinkomster och överföringsinkomster.

Källa: Preliminära uppgifter i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2005. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Erikka Peltonen, (09) 1734 3547, kuntien.talous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

    http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin_Passiivi/StatFin_Passiivi__zzz__ktt/">Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 11.8.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-1706. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktt/2005/ktt_2005_2006-08-11_tie_002_sv.html