Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 1.6.2012

Kuntien yhteenlaskettu vuosikate heikkeni vuonna 2011

Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätöstietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate heikkeni edellisestä vuodesta lähes 17 prosentilla, kun verorahoituksen lisäykset eivät riittäneet kompensoimaan toimintakatteen heikkenemistä ja rahoituskulujen nettolisäystä. Vuoden 2011 vuosikate on vielä kuitenkin parempi kuin vuonna 2009.

Kuntien verotulot, valtionosuudet, vuosikate ja lainakanta 2002–2011*

Kuntien verotulot, valtionosuudet, vuosikate ja lainakanta 2002–2011*
*) Ennakko / **) Sisältää kuntasektorin sisäiset lainat

Kuntien toimintakulut kasvoivat 5,3 prosenttia, joka vastasi 1,7 miljardia euroa. Menoista eniten kasvoivat jälleen palveluiden ostot, joiden lisäys selittyy suurimmaksi osaksi sekä palvelurakenteiden muutoksilla että palveluiden ulkoistamisilla. Verorahoitus kasvoi 942 miljoonalla eurolla, josta valtionosuudet kasvoivat 228 miljoonaa ja verotulot 714 miljoonaa euroa. Kuntien verotuloista eniten kasvoivat tuloverot, joissa kasvua edelliseen vuoteen oli 437 miljoonaa euroa. Myös kuntien osuus yhteisöveron tuotosta oli 245 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi.

Tilinpäätösten mukaan vuosikate riitti viime vuonna kattamaan kunnissa 118 prosenttia ja kuntayhtymissä 100 prosenttia poistoista. Investointien omahankintamenoista vuosikate kattoi kunnissa vain 62 prosenttia ja kuntayhtymissä 66 prosenttia. Vuosikate riitti poistoihin 188 kunnassa. Jos vuosikate jää poistoja pienemmäksi, kunnan on otettava velkaa, myytävä omaisuuttaan tai vähennettävä toimintapääomaansa pitääkseen palvelujen tuotantovälineet toimintakunnossa. Investointien omahankintamenot voitiin kattaa vuosikatteella 85 kunnassa.

Tietoja kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöksistä 2010 ja 2011*, miljoonaa euroa

  Kunnat Kuntayhtymät
2010 2011* Muutos, % 2010 2011* Muutos, %
+ Toimintatuotot 8 324 8 776 5,4 11 085 11 697 5,5
- Toimintakulut 31 913 33 620 5,3 10 442 11 120 6,5
= Toimintakate -23 589 -24 844 5,3 643 577 -10,2
+ Kunnan tulovero 15 769 16 205 2,8      
+ Kiinteistövero 1 169 1 202 2,8      
+ Osuus yhteisöveron tuotosta 1 413 1 658 17,4      
+ Muut verotulot 2 1 -18,1      
+ Valtionosuudet 7 433 7 661 3,1      
+ Rahoitustuotot 532 542 1,8 17 25 48,3
- Rahoituskulut 248 356 43,8 114 128 11,8
= Vuosikate 2 480 2 069 -16,6 545 474 -13,0
Poistot ja arvonalentumiset 1 706 1 755 2,9 450 474 5,3
Investointimenot yhteensä 3 721 3 587 -3,6 2 462 736 -70,1
Rahoitusosuudet investointimenoihin 240 230 -4,3 24 22 -11,8
Investointihyödykkeiden myyntituotot 2 384 703 -70,5 25 36 45,2
Antolainasaamisten lisäykset 1 342 357 -73,4 19 35 82,7
Antolainasaamisten vähennykset 186 256 38,1 2 2 40,2
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 827 1 765 -3,4 1 386 262 -81,1
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 1 159 1 321 14,0 120 111 -8,0
Rahavarat 31.12. 4 009 3 789 -5,5 750 745 -0,6
**Lainakanta 31.12. 10 519 11 003 4,6 2 357 2 499 6,0
*) Ennakko / **) Sisältää kuntasektorin sisäiset lainat

Investointeihin kunnat ja kuntayhtymät käyttivät vuonna 2011 reilut 4,3 miljardia euroa, joka on huomattavasti vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2010 poikkeuksellisen suuriin kuntayhtymien investointimenoihin ja kuntien investointihyödykkeiden myyntituloihin vaikuttivat suuret toimintojen siirrot kuntien ja kuntayhtymien välillä. Tästä syystä kuntayhtymien investointimenot ja kuntien investointihyödykkeiden myyntitulot laskivat molemmat noin 1,7 miljardilla eurolla edellisestä vuodesta. Kuntien ja kuntayhtymien investoinneista noin 23 % voitiin rahoittaa investointihyödykkeiden myynnillä ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla.

Kuntien lainakanta kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin 483 miljoonalla, eli 4,6 prosentilla. Lainakanta oli asukasta kohden 2 037 euroa, kun se edellisvuonna oli 1 957 euroa. Rahavaroja kunnilla oli vuoden lopussa 701 euroa asukasta kohden. Kuntayhtymien lainakanta kasvoi noin 142 miljoonalla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston ennakkotiedoista. Tilasto sisältää 336 kunnan ja 164 kuntayhtymän tiedot.


Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston ennakkotiedot 2011. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Atte Virtanen 09 1734 3685, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (249,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 1.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2011/ktt_2011_2012-06-01_tie_001_fi.html