Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 1.6.2012

Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 2011

Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in försvagades kommunernas sammanlagda årsbidrag med nästan 17 procent från året innan, då ökningarna av skattefinansieringen inte räckte till för att kompensera försvagningen av verksamhetsbidraget och nettoökningen av de finansiella kostnaderna. Årsbidraget för år 2011 är dock fortfarande bättre än år 2009.

Skatteinkomster, statsandelar, årsbidrag och lånestock i kommunerna 2002—2011*

Skatteinkomster, statsandelar, årsbidrag och lånestock i kommunerna 2002—2011*
*) Förhandsuppgifter / **) Inkl. interna lån inom kommunsektorn

Kommunernas verksamhetsutgifter ökade med 5,3 procent, vilket motsvarade 1,7 miljarder euro. Av utgifterna ökade åter köpen av tjänster mest, vars ökning förklaras till största delen både av förändringar i servicestrukturen och av utläggning av tjänster på entreprenad. Skattefinansieringen ökade med 942 miljoner euro, varav statsandelarna ökade med 228 miljoner euro och skatteinkomsterna med 714 miljoner euro. Av kommunernas skatteinkomster ökade inkomstskatterna mest, dvs. med 437 miljoner euro från året innan. Också kommunernas andel av samfundsskattens avkastning var 245 miljoner euro större än föregående år.

Enligt boksluten räckte årsbidragen i fjol till för att täcka 118 procent av avskrivningarna i kommunerna och 100 procent av avskrivningarna i samkommunerna. När det gäller egenanskaffningsutgifter för investeringar täckte årsbidraget i kommunerna bara 62 procent och i samkommunerna 66 procent. Årsbidraget räckte till avskrivningarna i 188 kommuner. Om årsbidraget är mindre än avskrivningarna måste kommunen ta lån, sälja egendom eller minska sitt verksamhetskapital för att hålla produktionsmedlen för tjänsterna i funktionsdugligt skick. Årsbidraget räckte till för att täcka egenanskaffningsutgifterna för investeringar i 85 kommuner.

Uppgifter om kommunernas och samkommunernas boksluts 2010 ja 2011*, miljoner euro

  Kommuner Samkommuner
2010 2011* Förändring, % 2010 2011* Förändring, %
+ Verksamhetens intäkter 8 324 8 776 5,4 11 085 11 697 5,5
- Verksamhetens kostnader 31 913 33 620 5,3 10 442 11 120 6,5
= Verksamhetsbidrag -23 589 -24 844 5,3 643 577 -10,2
+ Kommunens inkomstskatt 15 769 16 205 2,8      
+ Fastighetsskatt 1 169 1 202 2,8      
+ Andel av samfundsskattens avkastning 1 413 1 658 17,4      
+ Övriga skatteinkomster 2 1 -18,1      
+ Statsandelar 7 433 7 661 3,1      
+ Finansiella intäkter 532 542 1,8 17 25 48,3
- Finansiella kostnader 248 356 43,8 114 128 11,8
= Årsbidrag 2 480 2 069 -16,6 545 474 -13,0
Avskrivningar och nedskrivningar 1 706 1 755 2,9 450 474 5,3
Investeringsutgifter 3 721 3 587 -3,6 2 462 736 -70,1
Finansieringsandelar för investeringsutgifter 240 230 -4,3 24 22 -11,8
Försäljningsinkomster av investeringstillgångar 2 384 703 -70,5 25 36 45,2
Ökning av utlåningen 1 342 357 -73,4 19 35 82,7
Minskning av utlåningen 186 256 38,1 2 2 40,2
Ökning av långfristiga lån 1 827 1 765 -3,4 1 386 262 -81,1
Minskning av långfristiga lån 1 159 1 321 14,0 120 111 -8,0
Likvida medel 31.12. 4 009 3 789 -5,5 750 745 -0,6
**Lånestock 31.12. 10 519 11 003 4,6 2 357 2 499 6,0
*) Förhandsuppgifter / **) Inkl. interna lån inom kommunsektorn

Kommunerna och samkommunerna använde år 2011 sammanlagt drygt 4,3 miljarder euro för investeringar, vilket är klart mindre än året innan. Stora överföringar av verksamheter mellan kommuner och samkommuner bidrog till att samkommunernas investeringsutgifter och kommunernas försäljningsintäkter av investeringstillgångar var exceptionellt stora år 2010. Av denna anledning sjönk både samkommunernas investeringsutgifter och kommunernas försäljningsintäkter av investeringstillgångar med omkring 1,7 miljarder euro från året innan. Av kommunernas och samkommunernas investeringar kunde omkring 23 procent finansieras med försäljning av investeringstillgångar och finansieringsandelar som erhållits för investeringsutgifter.

Kommunernas lånestock ökade med 483 miljoner euro jämfört med året innan, dvs. med 4,6 procent. Lånestocken per invånare var 2 037 euro, medan den året innan var 1957 euro. I slutet av året hade kommunerna 701 euro per invånare i likvida medel. Samkommunernas lånestock ökade med omkring 142 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi. Statistiken omfattar uppgifter om 336 kommuner och 164 samkommuner.


Källa: Preliminära uppgifter i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2011. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Atte Virtanen 09 1734 3685, kuntien.talous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (236,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

    http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin_Passiivi/StatFin_Passiivi__zzz__ktt/">Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet
Figurer

Uppdaterad 1.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-1706. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktt/2011/ktt_2011_2012-06-01_tie_001_sv.html

Dela