Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

1. Kuntien talous vuonna 2011

Kuntien käyttökustannukset, ilman liikelaitoksia, olivat yhteensä 36,7 miljardia euroa ja käyttötuotot 9,4 miljardia euroa vuonna 2011. Vuoteen 2010 nähden kustannukset nousivat 5,0 prosenttia eli 1,7 miljardia euroa. Kustannusten nousu oli jyrkempi kuin vuonna 2010, jolloin kustannukset kasvoivat 3,6 prosenttia. Kuntien käyttötuotot kasvoivat 4,8 prosenttia eli 0,4 miljardia euroa edellisestä vuodesta.

Käyttökustannuksista suurimman menoerän muodostivat palvelujen ostot 42,8 prosentilla. Palvelujen ostot olivat yhteensä 15,7 miljardia euroa. Tähän sisältyvät sekä asiakaspalvelujen ostot että muiden palvelujen ostot. Asiakaspalvelujen ostoihin kuntayhtymiltä ohjautui näistä 6,5 miljardia euroa. Toiseksi suurimman erän käyttötalouden kustannuksista muodostivat palkat ja henkilösivukulut 35,6 prosentilla. Kuntien käyttötuotoista myyntitulot muodostivat 36,8 prosentilla suurimman osuuden. Myyntituloihin sisältyvät valtiolta, muilta kunnilta, kuntayhtymiltä ja muilta saadut myyntitulot sekä sisäiset myyntitulot.

Kuvio 1. Kuntien käyttökustannusten jakautuminen eri toiminnoille

Kuvio 1. Kuntien käyttökustannusten jakautuminen eri toiminnoille

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset kasvoivat 5,6 prosenttia edellisestä vuodesta. Kustannusten nousu oli jyrkempi kuin vuonna 2010, jolloin kustannukset kasvoivat 2,4 prosenttia. Vuonna 2011 sosiaali- ja terveystoimen menoista 5,6 miljardia euroa ohjautui erikoissairaanhoitoon ja 4 miljardia euroa perusterveydenhuoltoon. Perusterveydenhuollon avo-, hammas- ja vuodeosastohoito muodostivat yhteensä 20,1 prosenttia sosiaali- ja terveystoimen menoista.

Opetus- ja kulttuuritoimen kustannukset olivat yhteensä 8 miljardia euroa, josta 4,6 miljardia euroa kohdistui perusopetukseen. Opetus- ja kulttuuritoimen kustannukset kasvoivat 3,0 prosenttia edellisestä vuodesta. Nousu oli maltillisempaa kuin vuonna 2010, jolloin menojen kasvu oli 6,3 prosenttia. Vuoden 2010 kustannusten kasvuun vaikutti osittain valtionosuusjärjestelmän uudistus. Muiden palvelujen kustannukset kasvoivat 6,1 prosenttia vuodesta 2010. Vuonna 2011 muiden palvelujen käyttökustannukset olivat yhteensä 7,1 miljardia euroa, josta suurimman osuuden 30,9 prosentilla muodostivat toimitila- ja vuokrauspalvelut.

Kuntien investointimenot, ilman liikelaitoksia, olivat vuonna 2011 yhteensä 2,8 miljardia euroa. Rakennuksiin kohdistuneita investointimenoja oli yhteensä 1,1 miljardia euroa, mikä muodosti 39,6 prosenttia kaikista investoinneista. Edelliseen vuoteen nähden investointimenot laskivat 9,0 prosenttia. Vuoden 2010 investointimenoihin vaikutti tällöin toimintansa aloittaneet suuret kuntayhtymät, mikä näkyi kuntien osakkeisiin ja osuuksiin kohdistuneiden investointien kasvuna. Kuntien liikelaitosten investointimenot olivat yhteensä 0,9 miljardia euroa.

Kuntien liikelaitosten ja taseyksikköinä käsiteltyjen rahastojen liikevaihto oli yhteensä 4,1 miljardia euroa vuonna 2011. Kasvua edelliseen vuoteen oli 3,7 prosenttia. Suurin osuus liikevaihdosta muodostui energiahuollon liikelaitosten kautta.


Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2011. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Lea Vuorinen 09 1734 3358, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 6.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2011, 1. Kuntien talous vuonna 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2011/ktt_2011_2012-11-06_kat_001_fi.html