Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

1. Kuntien talous vuonna 2012

Kuntien käyttökustannukset, ilman liikelaitoksia, olivat vuonna 2012 yhteensä 38,6 miljardia euroa. Käyttökustannukset olivat 5,3 prosenttia suuremmat kuin vuonna 2011. Kustannusten kasvu pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2011, jolloin kustannukset kasvoivat 5,0 prosenttia edellisvuodesta.

Käyttökustannuksista suurimman menoerän muodostivat palvelujen ostot, jotka olivat yhteensä 16,6 miljardia euroa. Tähän sisältyvät sekä asiakaspalvelujen ostot että muiden palvelujen ostot. Toiseksi suurin menoerä kuntien käyttökustannuksista olivat palkat ja henkilösivukulut. Nämä olivat yhteensä 13,6 miljardia euroa. Käyttötuotot olivat yhteensä 9,9 miljardia euroa, josta suurin osuus koostui myyntituloista.

Kuvio 1. Kuntien käyttökustannusten jakautuminen eri toiminnoille

Kuvio 1. Kuntien käyttökustannusten jakautuminen eri toiminnoille

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset olivat viime vuonna 21,4 miljardia euroa ja muodostivat siten 55,3 prosenttia kuntien koko käyttötalouden kustannuksista. Sosiaali- ja terveystoimen menot kasvoivat 6,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Vuonna 2012 sosiaali- ja terveystoimen menoista 5,9 miljardia euroa ohjautui erikoissairaanhoitoon ja 4,3 miljardia euroa perusterveydenhuoltoon.

Sosiaali- ja terveystoimen palveluista menojen kasvu oli nopeinta muissa vanhusten ja vammaisten palveluissa, joissa kasvu oli 12,8 prosenttia edellisvuodesta. Vastaavasti vanhusten ja vammaisten laitospalvelut oli ainoa sosiaali- ja terveystoimen palvelukokonaisuus, jossa menot laskivat edellisvuodesta. Näiden laitospalveluiden menot laskivat 1,7 prosenttia ja olivat vuonna 2012 yhteensä 1,1 miljardia euroa.

Opetus- ja kulttuuritoimen kustannukset olivat yhteensä 8,3 miljardia euroa, josta 4,8 miljardia euroa kohdistui perusopetukseen. Opetus- ja kulttuuritoimen kustannukset kasvoivat 3,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Nousu oli samalla tasolla kuin vuonna 2011, jolloin menojen kasvu oli 3,0 prosenttia. Muiden palvelujen kustannukset kasvoivat 4,4 prosenttia vuodesta 2011. Vuonna 2012 muiden palvelujen käyttökustannukset olivat yhteensä 7,5 miljardia euroa, josta suurimman osuuden 30,3 prosentilla muodostivat toimitila- ja vuokrauspalvelut.

Kuntien investointimenot, ilman liikelaitoksia, olivat vuonna 2012 yhteensä 3,0 miljardia euroa. Rakennuksiin kohdistuneita investointimenoja oli yhteensä 1,1 miljardia euroa, joka muodosti 36,3 prosenttia kaikista investoinneista. Edelliseen vuoteen nähden investointimenot kasvoivat 8,2 prosenttia.

Kuntien liikelaitosten ja taseyksikköinä käsiteltyjen rahastojen liikevaihto oli yhteensä 4,1 miljardia euroa vuonna 2012. Toimitila- ja vuokrauspalveluiden sekä energiahuollon liikelaitokset muodostivat yhteenlasketusta liikevaihdosta yhteensä yli puolet. Kaikkien liikelaitosten ja taseyksikköinä käsiteltyjen rahastojen liikevaihto kasvoi 0,2 prosenttia edellisestä vuodesta. Liikeylijäämä oli 13,6 prosenttia liikevaihdosta.


Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2012. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Veera Mäki 09 1734 3612, Lea Vuorinen 09 1734 3358, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 6.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2012, 1. Kuntien talous vuonna 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.4.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2012/ktt_2012_2013-11-06_kat_001_fi.html