Laatuseloste: Moottoriajoneuvokanta

Tilastotietojen relevanssi

Tilastokeskus julkaisee vuosittain tilastoja ajoneuvokannasta. Tilastot kuvaavat rekisteröityjen ajoneuvojen määrää Manner-Suomessa. Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) luovuttaa tiedot ajoneuvoliikennerekisterissä olevista ajoneuvoista neljännesvuosittain Tilastokeskukselle. Ahvenanmaalla ajoneuvorekisteriä ylläpitää Ålands Motorfordonsbyrå, jolta Tilastokeskus saa vuosittain summatiedot rekisterissä olevista ajoneuvoista.

Suomessa rekisteröintivelvollisuuden alaisia tieliikenteen ajoneuvoja ovat henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autot, moottoripyörät, mopot, moottorikelkat, traktorit, moottorityökoneet sekä perävaunut. Kevyet kolmi- ja nelipyöräiset ajoneuvot (L5e, L6e ja L7e) rinnastetaan lainsäädännössä yleensä mopoihin. Ajoneuvokantatilastojen määritelmät perustuvat ajoneuvolainsäädäntöön ja tilastoissa käytetään kansainvälisiä luokituksia (esim. kantavuusluokat).

Kunta- ja maakuntakohtaisten ajoneuvokantatilastojen tuotannossa käytetään tilastovuonna voimassa olevaa Tilastokeskuksen kuntapohjaista alueluokitusta. Tilastojen tuotannossa noudatetaan tilastolakia.

Ajoneuvokantatilastoja käytetään apuna mm. liikenne- ja tiesuunnittelussa, kaavoituksessa, liikennemääräennusteissa, liikennelupapolitiikassa, ajoneuvolainsäädännön kehittämisessä, yrityssuunnittelussa sekä markkinatutkimuksissa. Käyttö on sekä valtakunnallista (esim. liikenne- ja viestintäministeriö, yritykset) että paikallista (esim. kunnat). Tietoja käytetään myös kansainvälisissä tilastoissa.

Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Ajoneuvokantatilastojen perusjoukon muodostavat kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot. Tilaston ulkopuolelle jäävät puolustusvoimien erillisrekisterissä olevat ajoneuvot sekä Ahvenanmaalla rekisteröidyt ajoneuvot, joista Tilastokeskus saa summatietoja vain vuositasolla. Ajoneuvokantatilastoissa käytetty tilastoyksikkö on ajoneuvo.

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Ajoneuvokantatilastojen laatu on sidoksissa ajoneuvorekisterin laatuun. Ajoneuvorekisterissä on jonkin verran puutteita ja virheitä. Niitä korjataan tilastojen laadun parantamiseksi mahdollisuuksien mukaan mm. vertaamalla aineiston muiden ajoneuvojen tietoihin. Ajoneuvon kuntakoodina on käytetty ajoneuvon haltijan kotikunnan mukaista kuntakoodia.

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Ajoneuvokantatilasto julkaistaan Tilastokeskuksen internet-sivuilla vuosittain. Julkaisupäivä on viikolla 8. Julkaistavassa tilastossa on mukana tiedot sekä Manner-Suomessa että Ahvenanmaalla rekisterissä olevista ajoneuvoista. Tilastossa esitettävät tiedot ovat lopullisia ja tilastoajankohta on 31.12.

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilastot ajoneuvokannasta ovat nähtävillä Tilastokeskuksen internet-sivuilla viikolla 8. Samaan aikaan julkaistaan ajoneuvojen kokonaismääriä ajoneuvoluokittain kuvaavat aikasarjat Tilastokeskuksen StatFin-tietokannassa. Tilastokeskuksen tuottamista ajoneuvokantatilastoista tiedottavat myös Trafi ja Autoalan tiedotuskeskus. Trafi julkaisee neljännesvuosittain ajoneuvokantatilaston internet-sivuillaan.

Ajoneuvokantatilastoja julkaistaan myös vuosittain ilmestyvässä Moottoriajoneuvot-julkaisussa. Rekisterissä olevien ajoneuvojen määrät esitetään julkaisussa aikasarjana vuodesta 1922 lähtien.

Trafilta neljännesvuosittain saatavista ajoneuvokantatiedoista voidaan tehdä maksullisia tilastoja Manner-Suomen osalta asiakkaan toivomuksen mukaisesti.

Tilastojen vertailukelpoisuus

Ajoneuvoluokkakohtaiset ajoneuvojen kokonaismäärät ovat vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin.

Maakunta- ja kuntakohtaisia tietoja vertailtaessa on otettava huomioon tapahtuneet kuntaliitokset, sillä kuntatilastot tehdään aina tilastovuonna voimassaolevan kuntaluokituksen mukaisesti. Vuosina 2000–2006 ajoneuvolle johdettiin kunta haltijan postinumeron perusteella. Muulloin ajoneuvon kuntakoodina on käytetty ajoneuvon haltijan kotikunnan mukaista kuntakoodia.

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Ajoneuvokanta sisältää väliaikaisesti liikennekäytöstä poistetut ajoneuvot vuodesta 2007 alkaen.


Lähde: Ajoneuvokantatilastot 2010, Tilastokeskus, Trafi, Ålands Motorfordonsbyrå

Lisätietoja: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208, Irmeli Segerholm (09) 1734 3219, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 25.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Moottoriajoneuvokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-856X. 2010, Laatuseloste: Moottoriajoneuvokanta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mkan/2010/mkan_2010_2011-02-25_laa_001_fi.html

Jaa