Finlands officiella statistik

Byggnads- och bostadsproduktion

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade i slutet av året
25.2.2020
Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för nästan 8,2 miljoner kubikmeter under sista kvartalet 2019, vilket är 17,7 procent mindre än året innan. Kubikvolymen för bygglov minskade betydligt inom alla typer av byggnader. Mest minskade kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader, industri- och lagerbyggnader samt bostadsbyggnader.

Nästa offentliggörande:
24.3.2020

Beskrivning: Statistiken över byggnads- och bostadsproduktion beskriver volymen av den byggverksamhet för vilken bygglov behövs och produktionsvolymen. Statistiken beskriver den inhemska byggnadsproduktionen ur slutproduktens synvinkel. Volymen i statistiken mäts med byggnadsprojektets volym och antalet bostäder. Volymindexet för nybyggnad beskriver förändringen av värdet till fasta priser för nybyggandet inom det inhemska husbyggandet jämfört med jämförelsetidpunkten, indexets basår. I statistiken ingår inte ändringsarbeten och reparationer som kräver bygglov.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bostadsproduktion, bostäder, byggande, bygglov, byggnader, byggnadsproduktion, husbyggnad, volymindex för nybyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen förnyas
25.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/index_sv.html