Byggnads- och bostadsproduktion

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ras/index_sv.html
Ämnesområdet: Byggande
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över byggnads- och bostadsproduktion beskriver volymen av den byggverksamhet för vilken bygglov behövs och produktionsvolymen. Statistiken beskriver den inhemska byggnadsproduktionen ur slutproduktens synvinkel. Volymen i statistiken mäts med byggnadsprojektets volym och antalet bostäder. Volymindexet för nybyggnad beskriver förändringen av värdet till fasta priser för nybyggandet inom det inhemska husbyggandet jämfört med jämförelsetidpunkten, indexets basår. I statistiken ingår inte ändringsarbeten och reparationer som kräver bygglov och inte heller ändringar som kan jämställas med återbyggnad.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen innehåller uppgifter om beviljade bygglov, påbörjade, halvfärdiga och färdigställda byggnader, antalet bostäder samt uppgifter om serien gällande volymindexet för nybyggnad. I statistiken över byggnads- och bostadsproduktion är mängdenheten antalet byggnader, kubikvolym, våningsyta, total yta, antalet bostäder och produktionsvolym. Indexserierna, uppgifter om bostadsproduktionens kubikvolym och antalet bostäder publiceras efter typ av byggnad.

Det är möjligt att separat beställa uppgifter efter byggnadstyp, där våningsytan, antal våningar, ägartyp, byggare, byggnadssätt, byggmaterial, fasadmaterial, uppvärmningssätt, energikälla och anslutningar till nätverken anges. Uppgifter om bostäderna: typ av lägenhet, lägenhetsyta, utrust-ning.

Klassificeringar

De viktigaste klassificeringar som används för statistiken är ”Byggnadsklassificeringen”. Den regionala indelningen i publikationen är hela landet. Uppgifter finns också efter ekonomisk region och kommun.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

I Finland är alla nya husbyggnader tillståndspliktiga. De kommunala byggnadstillsynsmyndigheterna följer med och samlar in uppgifter om byggprojekt och om hur de framskrider. Statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen bygger på kommunernas byggnadstillsynsmyndigheters anmälningar till Befolkningsregistercentralen om tillståndspliktiga byggprojekt och deras byggnadsskeden.

Uppdateringsfrekvens

Beviljade bygglov och volymindexet för nybyggnad publiceras månatligen, byggstarter och färdigställda byggnader kvartalsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

Med omkring åtta veckors eftersläpning.

Tidsserie

Uppgifter fr.o.m. år 1952. Med nuvarande byggnadsklassificering fr.o.m. år 1988. Tidsserier för volymindexet för nybyggnad 1990=100, 1995=100, 2000=100 och 2005=100.

Nyckelord

bostadsproduktion, bostäder, byggande, bygglov, byggnader, byggnadsproduktion, husbyggnad, volymindex för nybyggnad

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ras/yht_sv.html


Senast uppdaterad 23.11.2011

Olet sivulla:

Förstasidan > Statistikinfo > Statistikbeskrivningar > Byggnads- och bostadsproduktion

Statistikinfo

Statistikbeskrivningar

Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 029 551 1000 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter