Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Metalliteollisuus keräsi 55 prosenttia tehdasteollisuuden liikevaihdosta vuonna 2005

Liikevaihto

Vuonna 2005 tehdasteollisuudessa oli yrityksiä 24 900, josta pk-yrityksiä oli 24 000. Pk-yritysten osuus teollisuuden liikevaihdosta oli hieman yli 18 prosenttia, mutta henkilöstöstä noin 37 prosenttia.

Tehdasteollisuuden liikevaihto kasvoi 7,6 prosenttia, 120,7 miljardiin euroon vuonna 2005. Suurten yritysten liikevaihto oli 98,7 miljardia euroa ja pk-yritysten 22 miljardia. Suurilla yrityksillä liikevaihto kasvoi 8,3 prosenttia. Pk-yrityksillä liikevaihdon kasvu jäi 4,2 prosenttiin.

Päätoimialoista metalliteollisuus ja kemianteollisuus kasvoivat voimakkaasti. Sen sijaan metsäteollisuuden liikevaihto laski 7,6 prosenttia edellisvuodesta. Metalliteollisuuden liikevaihto kohosi 66,2 miljardiin euroon. Sen liikevaihto kasvoi 13,2 prosenttia vuodesta 2005 eli 7,7 miljardia euroa. Metalliteollisuuden liikevaihdon kasvusta 4,9 miljardia tuli sähkö- ja elektroniikkateollisuudesta. Monet etenkin elektroniikka-alan yritykset ovat siirtäneet tuotantoaan ulkomaille. Suomessa toimivien emoyritysten liikevaihtoon ja ostoihin saattaa sisältyä nykyisin myös ulkomaisten yksiköiden tuotantoa. Joillakin teollisilla yrityksillä liikevaihto sisältää myös tukkukauppaa ja läpilaskutusta.

Tehdasteollisuuden liikevaihto toimialoittain 2004-2005

Metalliteollisuuden liikevaihto alatoimialoittain 2004-2005

Kannattavuus

Teollisuusyritysten varsinaisen toiminnan kannattavuus on heikentynyt usean vuoden ajan. Vaikka yritysten tuotot kasvoivat 8,6 miljardia euroa vuonna 2005, jäi käyttökatetta hieman edellisvuotta vähemmän. Tuottojen kasvu hupeni raaka-ainekustannusten ja muiden liiketoimintamenojen nousuun. Koko tehdasteollisuuden käyttökate oli 10,2 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Parhaimmat katteet saatiin edelleen kemianteollisuudessa, 12,7 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Koko tehdasteollisuuden nettotulos supistui 1,5 miljardia euroa edellisvuoteen verrattuna. Nettotulos jäi 5 prosenttiin liiketoiminnan tuotoista. Teollisuuden saamat rahoitustuotot ovat pienentyneet ja rahoituskulut kasvaneet merkittävästi. Vuonna 2005 rahoitustuotot ja rahoituskulut olivat lähes samansuuruiset.

Kuten edellisenäkin vuonna suurin muutos oli metsäteollisuudessa, jossa nettotulosta saatiin 1,6 miljardia euroa vähemmän kuin vuonna 2004. Metsäteollisuuden nettotulosprosentti painui miinukselle vuonna 2005.

Tehdasteollisuuden kannattavuus 2003-2005

Pk-yritysten käyttökate- ja kokonaistulosprosentit pysyivät edellisvuoden tasolla, mutta nettotulosprosentti laski. Pk-yrityksille jäi käyttökatetta 2,2 miljardia euroa eli 9,8 prosenttia liiketoiminnan tuotoista vuonna 2005. Käyttökatteella mitaten pk-yritysten ja suurten yritysten kannattavuudessa oli vain puolen prosenttiyksikön ero. Sen sijaan netto- ja kokonaistulosprosentit olivat pk-yrityksillä selvästi heikompia kuin suurilla yrityksillä.

Tehdasteollisuuden pk-yritysten kannattavuus 2003-2005

Sijoitetulle pääomalle saatiin 8,7 prosentin tuotto, mikä on 0,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisvuonna. Metsäteollisuudessa sijoitetun pääoman tuotto laski 1,7 prosenttiin. Kaikilla muilla päätoimialoilla sijoitetun pääoman tuottoprosentti kasvoi edellisvuodesta.

Tehdasteollisuuden sijoitetun pääoman tuotto toimialoittain 2004-2005

Rahoitus

Tehdasteollisuuden omavaraisuusaste oli 49,5 prosenttia, lähes yhtä korkea kuin edellisvuonna.

Tehdasteollisuuden taseen rakenteessa ei tapahtunut suuria muutoksia. Oman pääoman osuus hieman kasvoi ja velkojen osuus laski edellisvuoteen verrattuna.

Tehdasteollisuusyritysten taseen rakenne ilman ennakkomaksuja 2005

Teollisuusyrityksillä kokonaisvelat olivat 85,3 miljardia euroa. Kokonaisvelkojen määrä on pysynyt edellisvuoden tasolla, mutta niiden suhteellinen osuus liikevaihdosta on laskenut 70,8 prosenttiin. Kokonaisveloista 33,6 miljardia euroa oli velkoja saman konsernin yrityksille tai omistusyhteysyrityksille.

Päätoimialoista vain metsäteollisuuden kokonaisvelkojen määrä ylitti liikevaihdon. Parin viime vuoden ajan kemianteollisuus on ollut suhteellisesti velkaisin toimiala, mutta vuonna 2005 sen kokonaisvelat supistuivat 63 prosenttiin. Kemianteollisuuden kokonaisvelat pienenivät 18,6 miljardista eurosta 9,8 miljardiin. Muutos aiheutui lähes kokonaan erään yrityksen siirtymisestä kemianteollisuudesta sähkötoimialalle.

Tehdasteollisuuden kokonaisvelat toimialoittain 2004-2005

Investoinnit

Vuonna 2005 tehdasteollisuuden aineelliset nettoinvestoinnit lähtivät hienoiseen kasvuun. Nettoinvestointien määrä 3,4 miljardia euroa eli 0,7 miljardia enemmän kuin edellisvuonna. Myös nettoinvestointien suhteellinen osuus kasvoi. Verrattuna liikevaihtoon nettoinvestoinnit olivat 2,8 prosenttia. Kun verrataan nettoinvestointeja liikevaihtoon päätoimialoittain, niin suhteellisesti eniten investoitiin kemianteollisuudessa ja vähiten metalliteollisuudessa. Kemianteollisuuden nettoinvestoinnit olivat 5,4 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2005. Ne kasvoivat edellisvuodesta puolitoista prosenttiyksikköä.

Tehdasteollisuuden nettoinvestoinnit toimialoittain 2004-2005

Henkilöstö

Tehdasteollisuusyritykset työllistivät 406 000 henkilöä vuonna 2005, noin 2 800 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Metalliteollisuudessa henkilöstön määrä kasvoi 4 500, mutta kaikilla muilla päätoimialoilla henkilöstö väheni. Osa metalliteollisuuden henkilöstön kasvusta tuli toimialamuutoksista ja erilaisista rakennejärjestelyistä. Esimerkiksi metsäteollisuudesta siirtyi vajaat 2 000 henkilöä metalliteollisuuteen. Palkat ja muut henkilöstökulut pysyivät lähes edellisvuoden tasolla. Yhteensä henkilöstökuluja maksettiin 17,2 miljardia euroa vuonna 2005. Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta oli 14,3 prosenttia.

Tehdasteollisuuden henkilöstö 1999-2005

Koko tehdasteollisuuden jalostusarvo oli 29,9 miljardia euroa vuonna 2005 eli saman verran kuin vuotta aiemmin. Jalostusarvosta kului 58 prosenttia henkilöstökulujen kattamiseen.

Tehdasteollisuuden jalostusarvo / henkilöstökulut 2004-2005


Päivitetty 15.12.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-531X. 2005, Metalliteollisuus keräsi 55 prosenttia tehdasteollisuuden liikevaihdosta vuonna 2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tetipa/2005/tetipa_2005_2006-12-15_kat_002.html