Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tukkukaupan määrävuosiselvitys

SVT-Laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi

Tukkukaupan määrävuosiselvitykset tehdään EU:n rakennetilastoja koskevan asetuksen (58/97) mukaisesti.

Tukkukaupan ensimmäisen määrävuosiselvityksen tiedot ovat vuodelta 2003. Seuraavan kerran tilasto tehdään viiden vuoden kuluttua eli tiedot ovat vuodelta 2008. Selvityksessä kerätään tietoja

  1. liikevaihdon määrästä tuoteryhmittäin,
  2. jakaumasta asiakasryhmittäin sekä

Tukkukaupan lisäksi selvitys on tehty vähittäiskaupasta, josta tiedot kerättiin vuodelta 2002 ja vastaavasti autokaupasta vuonna 2005. Tilastovuonna 2004 kohteena ovat kaupan alueelliset tiedot. Alueelliset tiedot tuotetaan hallinnollisista aineistoista siltä osin kuin se on mahdollista.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Kyselyn otokseen kuului 1195 yritystä. Näistä 913 (eli 76,4 %) vastasi kyselyyn, 172 (eli 14,4 %) jäi kadoksi ja 110 (eli 9,2 %) kuului ylipeittoon palautuneiden lomakkeiden ja vastaajilta saadun informaation perusteella. Kyselystä saadut tiedot perustuvat siis 913 yrityksen antamiin vastauksiin.

Eurostatille toimitettavan aineiston pitää olla yhdenmukainen SBS:n kanssa, joten kehikkoperusjoukon muodostavat Yritysten rakenteet -yksikön kyselykantaan tilastovuonna 2003 kuuluvat yritykset. Taulukko 1 esittelee tämän kehikon yrityslukumäärät kolminumerotason toimialaan ja henkilöstömäärään pohjautuvan suuruusluokan perusteella muodostetuissa luokissa. Koska osalta kehikon yrityksistä puuttui henkilöstömäärä, niiden suuruus-luokka määriteltiin liikevaihdon perusteella alla olevan jaottelun mukaisesti. Jaottelu perustui osittain Komission suositukseen 2003/361/EY. Pienimmän kokoluokan liikevaihtoraja asetettiin siten, että se on hieman suurempi kuin liikevaihdon yläkvartiili kehikon alle 5 henkilöä työllistävillä yrityksillä.

liikevaihto alle 350 000 € → kokoluokka 0-4
350 000 € ≤ liikevaihto < 2 000 000 → kokoluokka 5-9
2 000 000 € ≤ liikevaihto < 10 000 000 € → kokoluokka 10-49
10 000 000 € ≤ liikevaihto < 43 000 000 € → kokoluokka 50-249
liikevaihto vähintään 43 000 000 € → kokoluokka 250+

Koska otos poimittiin ennen kehikon valmistumista, poimintakehikko ja lopullinen kyselykannan muodostama kehikkoperusjoukko poikkesivat toisistaan. Vastanneista yrityksistä 28 puuttui kokonaan kyselykannasta. Koska yritysten vastaukset kuitenkin haluttiin mukaan tulosten estimointiin, käytettiin poimintakehikon toimiala- ja kokotietoja. Lisäksi sellaisia yrityksiä, joiden toimiala kyselykannan mukaan oli jokin muu kuin tukkukauppa, oli 12. Näistä kuitenkin vain kaksi hylättiin ylipeittoon kuuluvina, sillä muiden vastaustiedot eivät antaneet aihetta hylkäykseen.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Suurimmat virheet ja kaikki asiakasryhmiin liittyvät virheet tarkastettiin ja korjattiin manuaalisesti. "Suuren virheen" rajaksi asetettiin 170 euroa. Vastauslomakkeita, joissa oli manuaalista korjausta vaativia virheitä, oli yhteensä noin 20. Aineiston editoimiseksi käytiin läpi seuraavat kohdat:

  • Poikkeaako muuttujan "Liikevaihto tukkukaupasta yhteensä" arvo CPA-luokissa 5121-5188 ilmoitettujen liikevaihtojen summasta?
  • Poikkeaako muuttujan "Liikevaihto agentuuritoiminnassa yhteensä" arvo CPA-luokissa 5111-5119 ilmoitettujen liikevaihtojen summasta?
  • Summautuvatko asiakasryhmien prosenttiosuudet sataan?
  • Onko kohdassa "Elintarvikkeiden vähittäiskauppa" ilmoitettu luku suurempi kuin liikevaihto vähittäiskaupasta yhteensä?
  • Onko CPA-luokissa 503 ja 505 ilmoitettujen liikevaihtojen summa suurempi kuin CPA-luokassa 50 ilmoitettu liikevaihto?
  • Poikkeaako muuttujan "Liikevaihto yhteensä agentuuritoiminnasta sekä tukku-, vähittäis- ja autokaupasta" arvo CPA-luokissa 5121-5188, 5111-5119, 52 ja 50 ilmoitettujen liikevaihtojen summasta?

Alle 170 euron suuruiset virheet korjattiin koneellisesti massaeditoinnin avulla. Käytännössä tämä tapahtui niin, että aggregaattitason muuttujien arvot korjattiin vastaamaan erittelykohdissa ilmoitettujen liikevaihtojen summaa.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

EU:n rakennetilastoja koskevan asetuksen (58/97) mukaan tukkukaupan määrävuosiselvityksen tietojen tulee valmistua puolentoista vuoden viiveellä tilastovuoden päättymisestä. Tiedot ovat julkaistaessa lopullisia, eivätkä enää muutu.

Tilaston tiedot ovat yritysten 1.1.2003 - 31.12.2003 välisenä aikana päättyneeltä tilikaudelta. Vähittäiskaupan määrävuosiselvitys tehdään joka viides vuosi.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tukkukaupan määrävuosiselvityksen tiedoista laadittiin lehdistötiedote, joka julkaistiin 12.5.2005. Tiedot julkaistiin myös internetissä Tilastokeskuksen sivuilla ja toimitettiin Eurostattiin.

Lisätietoja saa sähköpostiosoitteesta hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Tukkukaupan määrävuosiselvitys tehtiin ensimmäisen kerran, joten ajallista vertailuaineistoa ei ole. Tiedot ovat yksityiskohtaisempia kuin muissa tilastoissa, joten vertailu on mahdollista lähinnä summatasolla rakennetilaston tietoihin.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tukkukaupan määrävuosiselvitys on osa rakennetilastoja, joten muuttujat on määritelty yhdenmukaisesti.

8. Dokumentointi


Päivitetty 8.9.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tukkukaupan määrävuosiselvitys [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-070X. 2003, Tukkukaupan määrävuosiselvitys . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkm/2003/tkm_2003_2005-09-08_laa_001.html