Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Begrepp och definitioner

Järnvägstransitering

Med järnvägstransitering avses transport i en och samma järnvägsvagn via ett land på så sätt att avgångs- och bestämmelseorten finns i olika länder. I Statistikcentralens statistik: Med transitotrafik via Finland med järnvägstransitering avses volymen av transitotransporter per järnväg, som överskrider Finlands östgräns.

Transitotransporter via järnväg omfattar huvudsakligen transitogods från och till hamnar i Finland. Dessutom sker transitotransporter per järnväg i mindre omfattning via Finlands nordliga landgränser.

Transitering i sjötrafik

I statistiken över transitotrafik via Finland beskriver transiteringen i sjötrafiken volymen av transitotransporter till och från hamnar i Finland.

Transitering per landsväg

Med transitering per landsväg avses transport med fordon via något land när lastnings- och lossningsplatserna finns i olika länder.

Transitering per landsväg beskriver volymen av transitotransporterna som överskrider Finlands östgräns per landsväg.

Transitotransporterna per landsväg omfattar huvudsakligen transitogods till och från hamnar i Finland.

Transito totalt

Totaltransitering beskriver den varuvolym som transporteras genom Finland i form av transitering. Volymen av den totala transiteringen erhålls genom att räkna ihop volymen av transiteringen per lands- och järnväg eller granska volymen av transiteringen till sjöss.

Summan av volymen av transiteringen per lands- och järnväg blir inte exakt densamma som volymen av transiteringen till sjöss, vilket bl.a. beror på statistikskillnader mellan olika trafikformer.

Transitotrafik

Transitotrafik är genomfartstrafik, där avgångs- och bestämmelseorterna finns i ett annat land eller i andra länder. Trafiken går via transitolandets territorium utan lastning eller lossning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Transitstatistik [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tran/kas_sv.html