Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Käsitteet ja määritelmät

Kokonaistransito

Kokonaistransito kuvaa sitä tavaran määrää, joka kuljetetaan transitona Suomen kautta. Kokonaistransiton määrä saadaan laskemalla yhteen rautatie- ja tieliikenteen transitokuljetusten määrä tai tarkastelemalla meritransiton määrää.

Rautatie- ja tieliikenteen transiton määrä ei summaudu täysin samaksi meriliikenteen transiton kanssa, mikä johtuu mm. eri liikennemuotojen välisistä tilastointieroista.

Meriliikenteen transito

Transitoliikenne Suomen kautta -tilastossa meriliikenteen transito kuvaa meriteitse Suomen satamiin saapuvaa ja niistä lähtevää transitokuljetusten määrää.

Rautatieliikenteen transito

Rautatieliikenteen transitolla tarkoitetaan kuljetusta samassa rautatievaunussa yhden valtion läpi niin, että lähtö- ja määräpaikka ovat eri maissa. Tilastokeskuksen tilastossa: Transitoliikenne Suomen kautta rautatietransitolla tarkoitetaan Suomen itärajan rautateitse ylittävien transitokuljetusten määrää.

Rautatieliikenteen transitokuljetukset ovat pääosin Suomen satamista ja Suomen satamiin kuljetettua transitotavaraa. Lisäksi rautatieliikenteen transitokuljetuksia tehdään vähäisessä määrin Suomen pohjoisten maarajojen kautta.

Tieliikenteen transito

Tieliikenteen transitolla tarkoitetaan ajoneuvolla tapahtuvaa kuljetusta jonkin maan kautta kun kuljetuksen kuormaus- ja purkamispaikat sijaisevat eri maissa.

Tieliikenteen transito kuvaa Suomen itärajan maanteitse ylittävien transitokuljetusten määrää.

Tieliikenteen transitokuljetukset ovat pääosin Suomen satamista ja Suomen satamiin kuljetettua transitotavaraa.

Transitoliikenne

Transitoliikenne on kauttakulkuliikennettä, jossa lähtö- ja määräpaikka ovat toisessa maassa tai maissa, liikenne kulkee transitomaan alueen kautta ilman lastauksia tai purkamisia.

Viittausohje:

Tilasto: Transitotilasto [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.6.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tran/kas.html