Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Laatuseloste: televiestintä

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Yhteenveto tilaston tietosisällöstä ja käyttötarkoituksesta.

Televiestinnän vuositilasto kuvaa televiestinnän tilaa ja kehitystä Suomessa. Tilaston kuvausalue rajautuu yleisiin televerkkoihin ja niiden välityksellä tapahtuvaan viestintään. Televiestintätilasto kattaa televiestinnän infrastruktuuriin liittyviä tietoja (mm. keskukset, kiinteät liittymät, laajakaistaliittymät, matkapuhelinliittymät) ja palveluiden volyymitietoja (mm. puheluiden kappalemäärät ja puhutut minuutit, tekstiviestien lukumäärä) sekä lisäksi muun muassa kiinteän verkon palvelutasoa kuvaavia tietoja ja teleyritysten taloustietoja.

Tietoja käyttävät telealan toimijat ja viranomaiset, tutkijat, analyytikot ja muut telealaa seuraavat tahot sekä lisäksi kansainvälistä vertailutietoa kokoavat tahot.

1.2 Keskeiset käsitteet ja luokitukset

Teletoiminnalla tarkoitetaan verkkopalvelua tai viestintäpalvelua. Verkkopalvelulla taas tarkoitetaan verkkoyrityksen tarjoamaa palvelua ja viestintäpalvelulla palveluyrityksen tarjoamaa palvelua. Yleisellä teletoiminnalla tarkoitetaan verkkopalvelun tai viestintäpalvelun tarjoamista käyttäjäpiirille, jota ei ole etukäteen rajattu.

Televiestintätilaston käsitteet ja määritelmät tarkistetaan vuosittain yhteistyössä asiantuntijaryhmän kanssa. Asiantuntijaryhmässä ovat edustettuna liikenne- ja viestintäministeriö, viestintävirasto sekä alan keskeisiä toimijoita.

Tilaston taustalla on toimialaluokituksen teleliikenteen toimiala.

1.3 Lait ja asetukset

Televiestintätilaston tuotannossa sovelletaan tilastolakia (280/2004).

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Tiedot kerätään postikyselynä, vuodesta 2005 alkaen myös sähköisellä lomakkeella. Kohdejoukon muodostamisen lähtökohtana ovat teleliikenteen toimialalla toimivat yritykset (yritysrekisteri) sekä teletoimintailmoituksen tehneiden yritysten joukko (viestintäviraston ylläpitämä luettelo). Perusjoukkoa on rajattu tarpeellisin osin (ei televiestintäkyselyn tarkoittamaa toimintaa tai toiminta vähäistä). Tiedonantajia ovat siten varsinaiset teleyritykset ja muut telepalveluja tuottavat yritykset. Kyselyn kohderyhmään lukeutuvat yksiköt päivitetään vuosittain.

Tilastoyksikkö on pääsääntöisesti yritys. Joissakin tapauksissa tilastoyksikkö on konserni tai konsernin Suomessa toimiva osa.

Tilasto on kokonaistutkimus.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Kyselyn yhteydessä tiedonantajille toimitetaan tarvittavat (ja vuosittain tarkistettavat) ohjeet ja määritelmät. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus varmistetaan vertaamalla tietoja yli ajan sekä vertaamalla niitä muihin olemassa oleviin lähteisiin. Lisäksi tiedonantajiin otetaan tarvittaessa yhteyttä ja tietojen oikeellisuus varmistetaan.

Tilasto on kokonaistutkimus. Varsinaista katoa ei käytännössä ilmene.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Televiestintätilasto ilmestyy vuosittain. Julkistamisajankohta on tilastovuotta seuraava elokuu (t+8).

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Vuosittain tehdään julkaisu 'Televiestintä Suomessa - Telecommunications in Finland' (koko julkaisu suomi/englanti). Julkaisu sisältää ruotsinkielisen tiivistelmän. Julkaisusta on saatavilla myös pdf-versio. Tilastolla on myös internet-kotisivu, jossa on tilaston perustaulukoita ja -kuvioita.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Televiestintätilastoa on laadittu 1980-luvun lopulta lähtien (eri pituisia aikasarjoja eri tilastotiedoista). Tilastovuoteen 2001 saakka tilaston tuottamisesta vastasi liikenne- ja viestintäministeriö. Vuoden 2003 alussa tilaston kokoaminen siirrettiin Tilastokeskukseen eli Tilastokeskus vastaa tilaston tiedoista tilastovuodesta 2002 lähtien.

Tilastotietojen laskentatavoissa ja -perusteissa on vuosien varrella tapahtunut lukuisia muutoksia. Muutokset on merkitty tilastotaulukoihin. Tilaston siirto Tilastokeskukseen vuoden 2003 alussa aiheutti myös tiedonkeruutavan muutoksen ja samassa yhteydessä myös määritelmiin ja laskentatapojen perusteisiin tehtiin useita muutoksia. Tämän seurauksena useiden tilastotietojen sisältö muuttui hieman. Muutokset ja mahdolliset aikasarjakatkokset on merkitty tilastotaulukoihin.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilastojulkaisussa on kuvattu mahdollisimman tarkoin käytetyt määritelmät ja rajaukset.

8. Dokumentointi

Lisätietoja luokituksista yms. tilastokeskus.fi -sivun kohdasta 'Tietoa tilastoista'.


Päivitetty 10.5.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Televiestintä [verkkojulkaisu].
2004, Laatuseloste: televiestintä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvie/2004/tvie_2004_2005-05-10_laa_001.html