Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Televiestintä 2007

Liittymämäärien kehitys

Kiinteät puhelinliittymät

Suomessa televiestinnän yleisenä kehityspiirteenä on viime vuosina ollut matkaviestin- ja laajakaistapalveluiden käytön kasvu samalla kun kiinteän puhelinverkon palveluiden käyttö on vähentynyt. Sama kehitys jatkui voimakkaana edelleen vuonna 2007.

Perinteisten puhelinliittymien ja ISDN-kanavien kattama kiinteiden puhelinliittymien kokonaismäärä väheni edellisvuosien tapaan vuoden 2007 aikana. Vuoden lopussa liittymiä oli kaikkiaan reilu 1,7 miljoonaa, mikä oli noin 33 liittymää sataa asukasta kohti. Vuoden 2006 lopun tilanteeseen verrattuna liittymämäärä laski yhdeksän prosenttia.

Vuoden 2007 lopussa kiinteistä puhelinliittymistä (pl. yleisöpuhelimet) 60 prosenttia oli kotitalouksien käytössä ja 40 prosenttia muussa käytössä, kuten yrityksillä ja julkisella sektorilla.

ISDN-liittymien määrä väheni edelleen vuoden 2007 aikana; perusliittymien lukumäärä laski viisi prosenttia ja järjestelmäliittymät vähenivät seitsemän prosenttia. ISDN-perusliittymistä noin 10 prosenttia oli kotitalouksien käytössä.

Teleyritykset ovat viime vuosina luopuneet ylläpitämistään yleisöpuhelimista ja vuoden 2007 lopussa niitä oli enää noin 100.

Laajakaistaliittymät

Suomessa oli vuoden 2007 lopussa käytössä kaikkiaan reilu 1,7 miljoonaa laajakaistaliittymää. Liittymämäärä oli 21 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2006 lopussa.

Valtaosa laajakaistaliittymistä oli DSL-liittymiä, jotka kattavat teleyritysten loppukäyttäjille toimittamat xDSL-liittymät (vajaa 1,3 miljoonaa), taloyhtiöille toimitetut liittymät (noin 2 000) ja kiinteistöliittymät, jotka teleyritykset jakavat loppukäyttäjille (noin 91 000). Tiedot eivät sisällä taloyhtiöille toimitettuja xDSL-liittymiä loppuasiakastasolle jaettuna.

Vajaa 80 prosenttia kaikista laajakaistaliittymistä oli kotitalouksien käytössä; esimerkiksi loppukäyttäjille toimitetuista DSL-liittymistä ja kiinteistöliittymistä noin 78 prosenttia ja WLAN- ja WiMAX-liittymistä hieman yli 80 prosenttia oli kotitalouksien käytössä. Kaapelimodeemeista lähes kaikki, mutta sen sijaan mobiililaajakaistoista noin puolet oli kotitalouksien käytössä.

Kaikista laajakaistaliittymistä 31 prosentin ilmoitettiin olleen tiedonsiirtonopeudeltaan 2 Mbit/s tai sitä nopeampia; 28 prosentilla liittymistä siirtonopeus oli vähintään 2 Mbit/s, mutta alle 10 Mbit/s ja kolmella prosentilla siirtonopeus oli vähintään 10 Mbit/s. Yleisin yhteysnopeus vuonna 2007 oli 1 Mbit/s.

Verrattuna laajakaistaliittymämäärän vuosittaiseen kasvuun, dial-up -liittymien lukumäärä on sen sijaan tasaisesti pudonnut. Vuoden 2007 lopussa teleyritysten dial-up -liittymiä ilmoitettiin olleen enää noin 53 000. Liittymämäärä väheni vuoden aikana 39 prosenttia, sillä vuoden 2006 lopussa liittymiä oli noin 87 000.

Matkapuhelinliittymät

Matkaviestinverkon liittymien määrä kasvoi jo ennestään korkeasta matkapuhelinliittymätiheydestä huolimatta edelleen vuoden 2007 aikana. Osasyynä kasvuun oli matkaviestinverkossa toimivien mobiililaajakaistaliittymien yleistyminen. Vuoden 2007 lopussa liittymiä oli vajaa 6,1 miljoonaa eli noin 115 liittymää sataa asukasta kohti.

Prepaid-liittymien osuus kokonaisliittymämäärästä oli yhdeksän prosenttia. Kaikista matkaviestinverkon liittymistä noin 23 prosenttia oli yritysten käytössä.

Palveluiden volyymi

Paikallispuhelinverkosta soitetut puhelut

Kuten kiinteän puhelinverkon liittymät, myös kiinteästä puhelinverkosta lähtevä liikenne on vähentynyt vuosittain viime vuosien aikana. Paikallispuhelinverkosta soitettiin vuonna 2007 hieman yli miljardi puhelua, vajaan viidenneksen vähemmän kuin vuonna 2006. Paikallispuhelinverkosta soitettuja minuutteja kertyi hieman yli neljä miljardia. Minuuttien määrä väheni neljänneksen edellisvuodesta, jolloin niitä soitettiin kaikkiaan lähes 5,4 miljardia. Puheluista noin 36 prosenttia ja puheluminuuteista noin 58 prosenttia soitettiin kotitalouksien liittymistä. Dial-up -liikenteen eli soittosarjaliikenteen osuus puheluminuuteista vuonna 2007 oli noin yhdeksän prosenttia.

Siirtyminen kiinteän puhelinverkon palveluiden käytöstä matkaviestinverkon palveluiden käyttöön heijastuu luonnollisesti myös paikallispuhelinverkosta lähteneiden puheluiden suuntautuvuuteen. Tämä kehitys on vaikuttanut eniten paikallispuheluihin, sillä niiden määrä sekä osuus kiinteästä verkosta soitetusta puheluvolyymistä on laskenut suhteellisesti eniten viime vuosina. Kun esimerkiksi vuonna 2003 paikallispuheluiden osuus oli lähes puolet paikallispuhelinverkosta soitetuista puheluista, vuonna 2007 osuus oli noin kolmannes puheluista. Vastaavasti minuuteista paikallispuheluiden osuus oli 66 prosenttia vuonna 2003 ja 46 prosenttia vuonna 2007. Sen sijaan, vaikka matkaviestinverkkoonkin suuntautuneiden puheluiden volyymi laskee, niiden suhteellinen osuus paikallispuhelinverkosta soitetuista puheluista on vuosittain kasvanut.

Matkaviestinverkon palvelut

Vuonna 2007 matkapuhelimista soitettiin jo 4,6-kertainen määrä puheluita ja 3,4-kertainen määrä minuutteja verrattuna paikallispuhelinverkosta (kiinteä) soitettuihin puheluihin ja puheluminuutteihin. (Huomattakoon puheluiden ja puheluminuuttien kokonaismääriä tarkasteltaessa, että tilasto ei kata IP-verkoissa välitettäviä puheluita eikä näin ollen kuvaa täysin kaikissa verkoissa soitettuja puhelu- ja puheluminuuttimääriä.)

Matkapuhelimista soitettiin vuonna 2007 kaikkiaan lähes 4,8 miljardia puhelua, mikä oli seitsemän prosenttia enemmän kuin vuonna 2006. Matkapuhelimista soitettuja puheluminuutteja kertyi vuoden aikana yhteensä noin 13,5 miljardia, mikä taas oli kuusi prosenttia edellisvuotta enemmän. Puheluista, kuten myös puheluminuuteista, 72 prosenttia soitettiin yksityisasiakkaiden käytössä olleista liittymistä.

Matkapuhelimista soitetuista puheluista ja minuuteista noin 85 prosenttia suuntautui kotimaisiin matkapuhelinliittymiin, noin 14 prosenttia kotimaisiin kiinteisiin liittymiin ja noin prosentti ulkomaisiin kiinteisiin tai matkapuhelinliittymiin.

Vuoden aikana lähetettyjen tekstiviestien ja multimediaviestien määrät ovat matkapuhelimista soitettujen puheluiden ja puheluminuuttien lailla kasvaneet vuosittain. Sama kehitys jatkui myös vuonna 2007, jolloin tekstiviestejä lähetettiin lähes 3,2 miljardia. Tämä oli kolme prosenttia edellisvuotta enemmän. Tekstiviestejä kertyi liittymää kohden keskimäärin 524 kappaletta. Multimediaviestejä lähetettiin vuonna 2007 lähes 29 miljoonaa, mikä oli kolmanneksen enemmän kuin vuonna 2006.

Matkaviestinnässä pakettikytkentäisen datasiirron kokonaisliikennemäärä viisinkertaistui vuodesta 2006 ollen vuonna 2007 noin 500 000 gigatavua. Yksityisasiakkaiden käytössä olevien liittymien osuus tästä oli noin kolme neljäsosaa.

Teleyritysten henkilöstö ja talous

Teleyritysten henkilöstön määrä on viime vuosina supistunut vuosi vuodelta. Vuonna 2007 teleyritysten henkilöstön määrä oli noin 13 400 eli henkilöstömäärä supistui edellisvuodesta kahdeksan prosenttia.

Teleyritysten yhteenlaskettu liikevaihto säilyi vuonna 2007 suunnilleen vuoden 2006 tasolla. Liikevaihtoa kertyi lähes 4,5 miljardia euroa, noin prosentti vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Kokonaistasolla kiinteän verkon paikallispuhelintoiminnan ja datasiirron liikevaihto kasvoivat edellisvuodesta, sen sijaan matkaviestinnän liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla, vaikka siihen sisältyvä liikevaihto muista kuin puhepalveluista kasvoi merkittävästi. Kiinteän verkon kaukopuhelintoiminnan ja kansainvälisen puhelintoiminnan sekä muuksi toiminnaksi kirjatun toiminnan liikevaihto supistui edellisvuodesta.

Matkaviestinnän liikevaihto edusti vuonna 2007 edellisvuosien tapaan noin puolta teleyritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta. Valtaosa matkaviestinnän liikevaihdosta kertyi edelleenkin puhepalveluista, sillä lisäarvopalveluista saatu liikevaihto muodosti 16 prosenttia matkaviestinnän liikevaihto-osuudesta (kahdeksan prosenttia kokonaisliikevaihdosta). Kiinteän verkon puhelinliiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli vajaa 14 prosenttia. Datasiirron osuus oli 18 prosenttia, mistä 39 prosenttia kertyi kuluttaja-internetin liikevaihdosta (kuluttaja-internetin osuus kokonaisliikevaihdosta oli seitsemän prosenttia). Vajaa viidennes, 18 prosenttia, teleyritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta kertyi muusta, edellä mainitsemattomasta toiminnasta. Laitemyynnin osuus tästä oli 38 prosenttia.

Teleyritysten investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin säilyivät vuonna 2007 lähes vuoden 2006 investointien tasolla. Investointeja tehtiin kaikkiaan 436 miljoonan euron verran, mikä oli vajaa kaksi prosenttia edellisvuotta vähemmän. Televerkkoinvestointien osuus aineellisista investoinneista oli sama kuin vuonna 2006, 86 prosenttia. Teleyritysten investoinnit televerkkoihin olivat vuonna 2007 yhteensä 376 miljoonaa euroa.

Telelaitteiden tuotanto ja ulkomaankauppa

Vuonna 2006 telelaitteita valmistava teollisuus työllisti hieman edellisvuotta vähemmän. Teollisuudenalan henkilöstön määrä oli 30 300, mikä oli reilu prosentti vähemmän kuin vuonna 2005. Alan tuotannon kokonaisarvo sen sijaan kasvoi edellisvuodesta vuonna 2006. Tuotannon kokonaisarvo oli 18,5 miljardia euroa, mikä oli kahdeksan prosenttia edellisvuotta korkeampi.

Telelaitteiden tuonnin arvo kasvoi kaikkiaan 87 prosenttia edellisvuoden tuonnin arvosta vuonna 2007. Tuonnin arvo oli 3,6 miljardia euroa. Telelaitteiden osuus kokonaistuonnista oli kuusi prosenttia. Tuonnin tapaan myös telelaitteiden viennin arvo kasvoi vuodesta 2006. Vuonna 2007 telelaitteita vietiin kaikkiaan 8,9 miljardin euron arvosta, mikä oli 14 prosenttia kokonaisviennistä.


Lähde: Televiestintä 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi


Päivitetty 5.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Televiestintä [verkkojulkaisu].
2007, Televiestintä 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvie/2007/tvie_2007_2008-06-05_kat_001_fi.html