Finlands officiella statistik

Statistik över statens produktivitet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Statens produktivitet försämrades år 2012
11.10.2013
Utvecklingen av produktiviteten vid de statliga ämbetsverken och inrättningarna försvagades år 2012 jämfört med året innan. Arbetsproduktiviteten ökade med 1,1 procent, medan totalproduktiviteten minskade med 2,5 procent från år 2011. Ämbetsverkens och inrättningarnas totala produktionsvolym sjönk med omkring en procent. Arbetsinsatsen sjönk med 2,1 procent och totalinsatsen steg med 1,5 procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över statens produktivitet.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2015.

Beskrivning: Statistiken beskriver volymförändringar i produktionen, arbetsinsatserna och totalinsatserna vid statliga ämbetsverk och inrättningar samt förändringar i arbetsproduktiviteten och den totala produktiviteten som beräknas på basis av dem. Uppgifterna publiceras på totalnivå och efter förvaltningsområde. Statistiken omfattar inte statliga affärsverk, statsägda företag, fonder och statsunderstödda föreningar. Enheterna i enkäten hör till klass S.1311 Staten i sektorindelningen 2000.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsproduktivitet, offentlig ekonomi, offentliga sektorn, produktivitet, statsekonomi.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Produktionen av statistik över statens produktivitet har lagts ned
13.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över statens produktivitet [e-publikation].
ISSN=1797-0504. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.7.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vatt/index_sv.html

Dela