Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Begrepp och definitioner

Förändringar i arbetsinsatsen

I statens produktivitetsstatistik anges förändringen i arbetsinsatsen med förändringen i arbetsmängden (årsverken, arbetsdagar eller arbetstimmar).

Förändringar i arbetsproduktiviteten

I statens produktivitetsstatistik erhålls arbetsproduktiviteten genom att dividera produktionens volymindikator med arbetsinsatsens volymindikator.

Förändringar i totalproduktiviteten

I såväl statens som i kommunernas och samkommunernas produktivitetsstatistik definieras förändringen i totalproduktiviteten som kvoten av förändringen i produktionen och förändringen i den totala insatsen.

Totalinsatsförändring

I statens produktivitetsstatistik anges totalinsatsförändringen som det deflaterade beloppet av förändringen i posten "verksamhetskostnader totalt". Personalkostnader, avskrivningar och övriga verksamhetskostnader deflateras med separata kostnadsindex.

I statistiken över kommunernas och samkommunernas produktivitet anges totalinsatsförändringen med hjälp av den sammanlagda volymförändringen på årsnivå i posterna "insatsförbrukning till mottagarpriser", "förslitning av fast kapital" samt "löner och kollektiva avgifter" efter näringsgren inom sektorn "Kommuner" i nationalräkenskaperna.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över statens produktivitet [e-publikation].
ISSN=1797-0504. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vatt/kas_sv.html