Finlands officiella statistik

Nationalräkenskaper, årsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Bruttonationalprodukten ökade med 1,3 procent år 2019
26.2.2021
Enligt Statistikcentralens reviderade uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 1,3 procent år 2019. Enligt de preliminära uppgifterna som publicerades i december var ökningen 1,1 procent. När det gäller företagsmaterial har uppgifterna för år 2019 reviderats efter färdigställandet av företagens slutliga årsmaterial. Också uppgifterna om utrikeshandeln och kalkylerna över konsumtionsutgifter har reviderats.

Beskrivning: Nationalräkenskaperna är ett statistiksystem, som beskriver Finlands samhällsekonomi på ett heltäck-ande, systematiskt och detaljerat sätt. De grundar sig på det europeiska systemet för nationella och re-gionala räkenskaper (Europeiska nationalräkenskapssystemet ENS2010), som följer de världsomfattan-de rekommendationerna för nationalräkenskaper SNA2008 (System of National Accounts).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bruttonationalinkomst, bruttonationalprodukt, bytesbalans, efterfrågan, försörjningsbalans, förädlingsvärde, inkomster, investeringar, kapital, kapitalbildning, kapitalstock, konsumtion, konsumtionsutgifter, nationalinkomst, nationalräkenskaper, offentliga utgifter, produktion, samhällsekonomi, skattekvot, skulder, skuldsättningsgrad, sparkvot, sysselsättning, utbud, utrikeshandel.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppgifterna om utrikeshandeln år 2019 reviderades i nationalräkenskaperna och betalningsbalansen
26.2.2021
Uppgifterna om utrikeshandeln reviderades betydligt för år 2019 i uppgifterna om nationalräkenskaperna som publicerades 26.2.2021.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/index_sv.html