Dödsattestarkivet

Finländarnas dödsattester har arkiverats fr.o.m. år 1936. Dödsattesterna för åren 1936–1965 finns i Riksarkivet. Nyare dödsattester har arkiverats vid Statistikcentralen.  

Enskilda dödsattester är offentliga (lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999), när 50 år förflutit från det att personen avlidit. När det gäller dödsattesterna för åren 1936-1965 riktas en begäran om uppgifter till Riksarkivet.

Om det förflutit mindre än 50 år från det att personen avlidit, är uppgifterna i dödsattesten sekretessbelagda. I lagen om utredande av dödsorsak (459/1973, § 15) har fastställts för vilka ändamål kopior av dödsattester eller uppgifter ur dödsattester dock kan erhållas.

1) Dödsattesten kan ges till en nära anhörig till den avlidne, till en pensionsanstalt samt för myndighetsbruk

Enligt lagen får sekretessbelagda uppgifter om dödsfall ges till en nära anhörig till den avlidne eller till en annan närstående.

En begäran om uppgifter ur en dödsattest ska sändas per e-post eller post till Statistikcentralen. Begäran sänds till e-postadressen: kuolemansyyt@stat.fi eller postadressen: Dödsorsaker, PB 3, 00022 Statistikcentralen. Dödsattesten skickas per post som en papperskopia.

Begäran ska innehålla den avlidnas efter- och förnamn, personbeteckning (födelsedatum), tidpunkt för dödsfallet, senaste boendekommun, uppgifter om släktförhållandet mellan den som begär en dödsattest och den avlidna, samt den förenämndas namn, adress och telefonnummer.

Uppgifter ur dödsattester lämnas dessutom till försäkrings- eller pensionsanstalter för behandling av förmånsansökningar samt till domstolar, myndigheter eller andra sammanslutningar, som har lagstadgad rätt att få uppgifter. Begäran ska då inkomma från myndigheten.

2) Uppgifter ur dödsattester lämnas ut till vetenskaplig forskning och statistiska utredningar

Lagen ger också rätt att lämna ut kopior av dödsattester och/eller uppgifter ur dem på individnivå för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar. Då beaktas vad som bestäms förutom i lagen om utredande av dödsorsak, också i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och personuppgiftslagen (523/1999).

För erhållande av uppgifter ska tillstånd sökas hos Statistikcentralen. Dödsattesterna för personer som avlidit för mer än 50 år sedan förvaras i Riksarkivet, som sköter informationstjänsten avseende dessa dödsattester.

När tillståndsblanketten ifyllts sänds den till Statistikcentralens registratorskontor (adress: Registratorskontoret, 00022 Statistikcentralen eller per e-post: kirjaamo@stat.fi). Kunden kan på den be om uppgifter om dödsorsak och/eller en kopia av dödsattesten. I begäran om tillstånd ska det finnas en kort forskningsplan, registerbeskrivning, namnen på dem som ansvarar för undersökningen och sekretessförbindelser från alla som deltar i bearbetningen av uppgifter.

Uppgifterna för forskningsändamål är avgiftsbelagda.