Dödsattestarkivet

Finlands dödsattestarkiv är belägen i Statistikcentralen. I dödsattestarkivet finns dödsattester från och med år 1936. Arkivet täcker döda som har haft sin hemort i Finland vid tidpunkten.

Användningen av dödsattestarkivet för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar

Statistikcentralen kan på ansökan lämna ut uppgifter ur dödsattester på individnivå för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar med iakttagande av vad som bestäms i lagen om utredande av dödsorsak och i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. I Statistikcentralens dödsattestarkiv finns dödsattester fr.o.m. år 1936. Uppgifterna i dödsattesterna är sekretessbelagda i 50 år från dödsfallet.

För att använda uppgifter krävs ett skriftligt tillstånd från Statistikcentralen. Vid behov kan uppgifter om dödsorsak och/eller kopior av dödsattester ges. Uppgifterna och kopiorna av dödsattesterna för forskningsändamål är avgiftsbelagda. Om enbart uppgiften om dödstid behövs, skall den begäras av Befolkningsregistercentralen.

Dödsattestuppgifter som lämnas till nära anhörig, pensionsanstalten
eller myndigheter

Enligt lag kan en nära anhörig (i rakt upp- eller nedstigande led) till den avlidna eller motsvarande närmaste anhörig vid behov få en kopia av dödsattesten.

I begäran skall man uppge den avlidnas efter- och förnamn, födelsetid, dödstid, mantalsskrivningskommun (församling för personer födda år 1936–55) vid dödsögonblicket, den sökandes släktförhållande till den avlidna, namn, postadress, telefonnummer och den sökandes underskrift. En begäran om uppgifter sänds under adressen Dödsorsaker, PB 4B, 00022 Statistikcentralen. Den kan också sändas per e-post till kuolemansyyt.tilasto@stat.fi.

Uppgifter ur dödsattester lämnas dessutom till försäkrings- eller pensionsanstalter för behandling av förmånsansökningar samt till domstolar, myndigheter eller andra sammanslutningar, som har lagstadgad rätt att få uppgifter.

Dela