Klassificering av företag och sammanslutningar i datainsamlingar från företag – klassificeringstjänst

När du besvarar Statistikcentralens enkäter är du ibland tvungen att summera dina kunduppgifter enligt sektor eller näringsgren. Statistikcentralen använder uppgifter som klassificerats efter näringsgren eller sektor som primärmaterial för flera statistikgrenar.

Via länken nedan kommer du till en tabell där du hittar aktuell information om de grundläggande klassificeringarna för alla verksamma företag och sammanslutningar. Uppgifterna uppdateras månatligen.

Filen innehåller följande uppgifter: FO-nummer, namn, näringsgrenskod på tvåsiffernivå, fullständig sektorgrupp samt typindelning av företagsverksamhet.
(fältordning: FO-nummer, namn, näringsgren2008, sektor2012, typindelning av företagsverksamhet). Filen kan kopieras och sparas så den blir en del av de egna datasystemen.

De värden som variabeln "typindelning av företagsverksamhet" får och som lagts till filen är:

  • 1 = mikroföretag
  • 2 = småföretag
  • 3 = medelstort företag
  • 4 = storföretag
  • 0 = odefinierat

Typindelningen har definierats efter företag på basis av antalet löntagare, omsättning och/eller balansomslutning samt koncernförhållande.

För att öppna tabellen behövs användar-ID och lösenord. Dessa kan erhållas från rahoitus@stat.fi

Materialet i klassificeringstabellen i klassificeringstjänsten för insamlingen av uppgifter från företag har uppdelats i tre csv-filer på grund av det stora antalet rader.

Klassificeringstabellen hittar du här: /tup/yrluok/data/sektoriluokka1.csv (csv )

/tup/yrluok/data/sektoriluokka2.csv (csv )

/tup/yrluok/data/sektoriluokka3.csv (csv )

 

Senast uppdaterad 30.8.2019