Nyheter 30.9.2016

Klassificeringsbeslut om den offentliga sektorns skuld

Statistikcentralen och Eurostat har i samarbete utvärderat sektorindelningen av vissa offentliga finansbolag och sättet att bokföra finansiella transaktioner i statistikgrenarna. De öppna klassificeringsfrågorna har nu lösts. 

Statistikcentralen meddelade 31.8.2016 att Statistikcentralen och Eurostat utvärderar sektorindelningen gällande Finnvera Abp och Finlands Exportkredit Ab samt den korrekta bokföringen av kontantsäkerheter för derivatkontrakt. Vid utvärderingen av sektorindelningen gällande Finnvera Abp och Finlands Exportkredit Ab var det fråga om ifall enheterna kan klassificeras som finansieringsförmedlare inom sektorn finansiella företag eller som koncerninterna finansiella enheter inom den offentliga sektorn.

Eurostat har nu bedömt att Finnveras (koncern, innehållande bl.a. Finlands Exportkredit Ab) verksamhet är finansieringsförmedling och att den inte uppfyller alla egenskaper hos en koncernintern finansiell enhet. På så sätt klassificeras Finnvera fortfarande till sektorn "Övriga finansinstitut" (S.125). Man kommer dock ännu att utreda om en del av Finnveras utlåning inom inrikesverksamheten borde bokföras på statsförvaltningens skulder och fordringar inom nationalräkenskaperna.

Bokföring av kontantsäkerheter som en del av den offentliga skulden

Enligt anvisningarna i nationalräkenskaperna ska erhållna kontantsäkerheter i anslutning till derivatkontrakt och värdepappersutlåning bokföras som en del av den offentliga sektorns skuld. I början av detta år startade Statistikcentralen en ny datainsamling om arbetspensionsanstalternas tillgångar. Utifrån datainsamlingen fick man för första gången specificerad information om kontantsäkerheter i anslutning till arbetspensionsanstalternas derivatkontrakt och värdepappersutlåning.

Dessa poster ingår nu i den offentliga sektorns skuld. I det här skedet ingår de i uppgifterna för åren 2012–2015, eftersom rapporteringen av den offentliga sektorns underskott och skuld (EDP) till Eurostat täcker de här åren.

Tidigare har dessa poster ingått i övriga skulder, som inte omfattas av definitionen av EDP-skulden. Revideringen gjorde att den offentliga sektorns skuld åren 2012–2015 ökade med 0,9–1,0 procentenheter i förhållande till bruttonationalprodukten.

Nyhet publicerad 31.8.2016

Förfrågningar: Niina Suutarinen, tfn 029 551 2307
E-post: rahoitus.tilinpito@stat.fi

Dela