Pressmeddelande 8.12.2009

Statistikcentralen tolkar fallet i ekonomin som en nivåförändring

Statistikcentralen beaktar fallet i ekonomin som en nivåförändring. Nivåförändringen påverkar bilden av den ekonomiska konjunkturen som erhålls på basis av den säsongrensade trenden och trendtidsserien. Syftet är att ge en riktigare konjunkturbild och att förbättra kvaliteten på säsongrensningen. Nivåförändringen syns i tidsserierna för nationalräkenskaperna, som publicerades tisdagen den 8 december 2009.

Statistikcentralens uppgift är att producera statistik som är jämförbar med statistik från andra EU-länder. Strävan är att säkerställa jämförbarheten genom enhetliga anvisningar och rekommendationer från EU:s statistikbyrå Eurostat. Det gäller också säsongsrensning av tidserier.

Eurostat rekommenderar att de nationella statistikbyråerna använder säsongsrensningsmetoden Tramo/Seats. Eurostat har också gett anvisningar om hur man ska använda denna metod.

I de indikatorer som beskriver Finlands ekonomi har stora fall kunnat noteras fr.o.m. den senare delen av år 2008. Statistikcentralen ändrar hanteringen av dessa extremvärden i sin säsongrensning. Ändringen genomförs först i de kvartalsvisa nationalräkenskaperna, vilket beskrivs mer detaljerat nedan.

Tidseriens extremvärden (outliers)

Om data innehåller extremvärden (outliers) blir siffrorna, vilka är räknade med Tramo/Seats, väldigt osäkra. Därför förutsätter Eurostat att man tar med dessa extremvärden i säsongrensningen.

Den globala finanskrisen har orsakat en lågkonjunktur, vilket betyder extremvärden i flera ekonomiska tidserier. Säsongrensningsexperter från Eurostat och ECB har nyligen rekommenderat EU-länder att ta med de här extremvärdena.

Metoden Tramo/Seats, som Statistikcentralen använder, kan hantera extremvärden av tre olika typer. Skillnaden mellan dessa tre typer är sättet på vilket tidserien återställs till sin gamla nivå. Om det är frågan om ett enskilt extremvärde (additive outlier) så återställs tidserien till sin gamla nivå genast. I fall extremvärdena är en plötslig temporär förändring (transitory change) återställs tidserien stegvis. Om tidseriens nivå ändras och inte återställs, är det frågan om ett extremvärde som kallas för nivåförändring (level shift).

Det är väldigt utmanande att behandla extremvärden i tidseriens slutända. För att kunna identifiera typen av extremvärde, måste man kunna veta om tidserien kommer att återställas, och hur snabbt det kommer att ske. Ett extremvärde kan klassificeras som en nivåförändring först då man har märkt, att tidserien inte har återställts till sin gamla nivå.

Nivåförändringen i kvartalsvisa nationalräkenskaper

Under fjärde kvartalet år 2008 observerades ett kraftigt fall i bruttonationalproduktens källmaterial. BNP föll kraftigt också under det första kvartalet år 2009.

Då var det klart att det var frågan om extremvärden. Hur BNP-serien skulle bete sig i framtiden visste man inte. Därför kunde man inte identifiera årsskiftets typer av extremvärden och de har inte tagits med i säsongrensningen.

Nu, under tredje kvartalet år 2009 ser man att tidseriens fall inte har återställts snabbt, utan ekonomin har kvarstått ungefär på 2006 års nivå. På grund av denna information kan man klassificera årsskiftets fall i BNP-serien som en nivåförändring.

Nivåförändringens medtagande inverkar på säsongrensningen och på bilden som den ger av den ekonomiska konjunkturen (se figuren).

Tidserien, som är säsongrensad utan nivåförändringen (grå linje), låter förstå att nedgången i ekonomin började under andra kvartalet år 2008 och skulle fortgå lika kraftigt. Ingetdera påståendet får stöd av källmaterialet: enligt materialet började den kraftiga nedgången under sista kvartalet år 2008. Dessutom har årsförändringar för det tredje kvartalet år 2009, dvs. förändringar från samma kvartal ett år tidigare, inte varit lika mycket på minus som motsvarande förändringar för andra kvartalet 2009.

I den säsongrensade tidserien som tar med nivåförändringen (blå) infaller ekonomis nedgång precis under sista kvartalet år 2008. Enligt den säsongrensade tidserien är nedgångens botten nådd.

När klassificerar man extremvärden som nivåförändringar?

Att korrigera nivåförändringar har en betydande inverkan på säsongrensningens resultat. Därför har det varit nödvändigt att analysera tillräckligt många tidsserier innan extremvärdena klassificeras som nivåförändringar. Följande principer gäller Statistikcentralens alla tidsserier som säsongrensas.

Man tar inte med nivåförändringar i säsongrensningen om det inte finns en förklaring till det i fenomenen bakom statistiken. Det vill säga, nivåförändringens riktning och datering måste ha en rationell tolkning. Dessutom måste materialet ge bevis på nivåförändring. Det granskas med hjälp av säsongrensningsprogrammet, vilket testar nivåförändringens signifikans.

Eurostat förväntar sig att EU-medlemsländerna uppskattar kvaliteten på säsongrensningen med hjälp av olika statistiska tester. Ett extremvärde klassificeras som en nivåförändring om dessa kvalitetsmätare visar att säsongrensningen har förbättrats.

Genom att använda nivåförändringar i säsongrensningen vill man alltså nå en rättvisande bild på konjunkturen och bättre kvalitet på säsongrensningen. Att medta nivåförändringar i säsongrensningar har en betydande påverkan på säsongrensningens resultat. Därför det måste finnas både empiriska, databaserade bevis och en intuitiv tolkning bakom nivåförändringen. Allt detta gäller för BNP-serien.

Man måste understryka att ett extremvärde kan klassificeras som en nivåförändring först då man har märkt att tidserien inte har återställts till sin ursprungliga nivå, vilket var fallet med BNP under tredje kvartalet år 2009.

Förfrågningar: Faiz Alsuhail, (09) 1734 2921