13.10.2004

Lisätietoja: Risto Lättilä (09) 1734 3252
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Tilastokeskuksen Kunnallisvaalien 2004 vaalitietopalvelu -
monipuolista tietoa ajantasaisena Internetissä

Kunnallisvaalien 2004 vaalitietopalvelu on avattu Tilastokeskuksen Internet-sivuilla. Ensimmäiset perustilastot ehdokasasetelmista ovat jo osoitteessa tilastokeskus.fi/kunnallisvaalit/2004. Vaali-illasta 24.10.2004 alkaen tietoja täydennetään tilastoilla, analyyseillä ja kartoilla tosiaikaisesti vaalitulosten valmistuessa. Maksuton vaalitietopalvelu sisältää kaikki keskeiset vaalitiedot ja -tulokset suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi kiinnostuneille on tarjolla laajempi maksullinen palvelu.

Ajantasaista palvelua koko vaaliyön ajan

Ehdokasrekisteriaineistojen perusteella palveluun on jo laadittu useita vaalipiireittäisiä ja kunnittaisia tilastotaulukoita, joissa on esitetty ehdokkaiden jakautuminen ikäryhmien, iän, keski-iän, puolueen ja sukupuolen mukaan. Palvelussa on myös linkit edellisten kunnallisvaalien tietoihin.

Vaaliyön aikana palvelun tietoja päivitetään tosiaikaisesti. Kun vaalien ennakkotulokset vaaliyönä valmistuvat, palvelussa julkaistaan niiden perusteella tuotettuja tilastoja ja katsauksia puolueiden vaalimenestyksestä, kansalaisten äänestysaktiivisuudesta sekä vaalituloksesta. Myös äänestysalueittaiset tilastot julkaistaan heti niiden valmistuttua.

StatFin-tilastopalveluun viedään vaalien ennakkotuloksista kolme tietokantaa: aikasarja kunnittaisista vaalituloksista 1976-2004, valituiksi tulleet ehdokkaat ja äänestysalueittaiset tulokset. Näistä tiedoista käyttäjä voi tehdä monipuolisia hakuja ja siirtää tietoja joustavasti omalle tietokoneelleen.

Palvelun tietosisältö laajimmillaan tulosten vahvistamisen jälkeen

Mahdollisimman pian vaalituloksen vahvistamisen jälkeen myös lopullisen tuloksen mukaiset tilastot julkaistaan vaalitietopalvelun sivuilla. Todennäköisimmin lopulliset tulokset saadaan päivitettyä noin 3-4 viikon kuluttua vaaleista eli marraskuun puolivälissä.

Tuloksen vahvistuttua vaalitietopalvelussa julkaistaan myös seuraavat laajemmat perustaulukot ja -tilastot:

  • Äänioikeutetut ja äänestäneet sekä ennakolta äänestäneet sukupuolen mukaan kunnittain kunnallisvaaleissa 2004 ja 2000
  • Hyväksytyt äänestysliput, valtuutetuiksi valitut ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain kunnallisvaaleissa 2004 ja 2000

Tarkempia analyysejä ja tilastoja maksullisesta palvelusta

Vaali-illasta klo 20 lähtien tiedon tarvitsijoita palvelee myös maksullinen vaalitietopalvelu. Se tarjoaa jo vaali-iltana vaalikarttapalvelun ennakkoäänestystuloksista. Karttapalvelussa on alueittaista tietoa muun muassa puolueiden kannatuksista ja kannatusten muutoksista sekä äänestysaktiivisuudesta ja sen muutoksesta. Vaalikarttoja päivitetään tuloslaskennan edistyessä.

Analyysi 'Kunnallisvaalit 2004 - millaisia ehdokkaita - millaisia valittuja' valaisee ehdokkaiden ja valittujen taustoja: miten eri puolueiden ehdokkaat ja valitut eroavat toisistaan tai miten valtuutetuiksi valitut eroavat muista ehdokkaista ja äänestäjäkunnasta. Taulukoissa, kuvioissa ja sanallisissa analyyseissä käytetään pohjatietoina muun muassa ikää, sukupuolta, koulutusta, perhetyyppiä, lasten määrää, työllisyyttä ja verotettavia tuloja.

Aiempien vaalien tapaan Tilastokeskus tuottaa myös pika-analyysin puolueiden voiton tai tappion taustoista vuoden 2004 kunnallisvaaleissa. Puolueiden menestystä tarkastellaan eri taustamuuttujien avulla luokitelluilla äänestysalueilla ja tulosta verrataan vuoden 2000 vaalien tulokseen vastaavilla äänestysalueilla. Analyysi tehdään koko maasta, vaalipiireistä, maakunnista ja Helsingistä suuralueittain. Tilauksesta analyysi voidaan tuottaa myös muusta alueesta.

Tilastokeskuksen maksulliset vaalitietopalvelut toteutetaan ePortin kautta. Maksullisen vaalitietopalvelun käyttö edellyttää käyttäjätunnuksen hankkimista.

Palvelun tarjoamaan sisältöön voi tutustua maksuttomasti vuoden 2000 aineiston avulla:

Lisätietoja:


Tiedote PDF-muodossa.