Tiedote 20.3.2007

Työllisyys ja työttömyys helmikuussa 2007

- Työllisiä 25 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 68,1 prosenttia
- Työttömiä oli 22 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 7,5 prosenttia, työttömänä 197 000 henkeä
- Työnvälityksessä 59 000 uutta avointa työpaikkaa

Työllisiä oli helmikuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 420 000, mikä oli 25 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Yksityisellä sektorilla työllisyys lisääntyi, kun taas julkisella sektorilla työllisyys pysyi samalla tasolla. Työllisten määrä lisääntyi Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64-vuotiaista oli helmikuussa 68,1, mikä oli 0,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste oli 69,1 prosenttia ja naisten työllisyysaste 67,1 prosenttia. Työllisyysasteen trendi*) oli 69,5 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 2/2006 - 2/2007, tuhatta henkeä

  Helmikuu 2007 Helmikuu 2006 MUUTOS, %
2/06 - 2/07
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 420 2 395 1,1
 - palkansaajat 2 097 2 087 0,5
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 323 308 4,8
 Työllisyysaste, % 68,1 67,5 0,62
 Työttömät 1 197 219 -10,2
 Työttömyysaste, % 7,5 8,4 -0,92
 Työvoima yhteensä 2 617 2 614 0,1
 Työvoimaosuus, % 65,9 66,1 -0,22
 Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 357 1 343 1,0
 - opiskelijat 378 387 -2,4
 - kotitaloustyössä 87 83 4,9
 Työvoimaan kuulumattomista piilotyöttömiä 86 80 7,7
 
 Työministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 235 271 -13,4
 - yli vuoden työttömänä olleet 57 70 -19,3
 Tukitoimenpitein työllistetyt 41 36 12,6
 Työvoimakoulutuksessa 35 31 11,5
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 19 18 4,6
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 59 52 14,5
 Muutos -sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 Pyöristyksestä johtuen taulukon vuosimuutokset eivät aina täsmää tekstin lukuihin
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiäoli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2007 helmikuussa 197 000, mikä oli 22 000 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työttömyysaste oli 7,5 prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi*) oli helmikuussa 7,0 prosenttia.

Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 6,0 prosenttia, ja korkein Lapin läänissä, 14,5 prosenttia. 15-24-vuotiaitten nuorten työttömyysaste oli helmikuussa 19,5 prosenttia, mikä oli 3,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi*) oli 17,8 prosenttia.

Työvoimatoimistoissa oli helmikuun 2007 lopussa kaikkiaan 235 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 36 000 pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä oli 9 000 suurempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,6 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 23 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 4 000 pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin helmikuussa 59 000 uutta avointa työpaikkaa eli 8 000 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Viimeaikaisia eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2006-02-07_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi helmikuun työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,6 prosenttiyksikköä. Helmikuun työttömien määrän luottamusväli on noin ± 15 000 henkeä.

*) Katso kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitetusta trendistä ja sen käytön rajoituksista
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-01-18_men_003.html

Lisätietoja:

Tilastokeskus: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Tietopalvelu/Työvoimatutkimus (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Työvoimatutkimuksen kotisivu: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Työministeriö: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/tyollisyyskatsaus

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)