Tiedote 20.11.2007

Työllisyys ja työttömyys lokakuussa 2007

- Työllisiä 83 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 69,8 prosenttia
- Työttömyysaste 6,2 prosenttia, työttömänä 164 000 henkeä
- Työnvälityksessä 44 000 uutta avointa työpaikkaa
- Tammi-lokakuussa 2007 keskimäärin 52 000 työllistä enemmän kuin vuotta aiemmin

Työllisiä oli lokakuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 495 000, mikä oli 83 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyys lisääntyi sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien osuus kaikista palkansaajista oli 75,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 75,9 prosenttia. Työllisten määrä lisääntyi Etelä- ja Länsi-Suomen lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64-vuotiaista oli lokakuussa 69,8 prosenttia, mikä oli 1,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste oli 70,7 prosenttia ja naisten työllisyysaste 68,8 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi *) oli 70,3 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 10/2006 - 10/2007, tuhatta henkeä

  Lokakuu 2007 Lokakuu 2006 MUUTOS, %
10/06 - 10/07
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 495 2 412 3,4
 - palkansaajat 2 192 2 116 3,6
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 302 296 2,3
 Työllisyysaste, % 69,8 67,8 1,92
 Työttömät 1 164 187 -12,4
 Työttömyysaste, % 6,2 7,2 -1,02
 Työvoima yhteensä 2 658 2 598 2,3
 Työvoimaosuus, % 66,7 65,5 1,22
 Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 329 1 370 -2,9
 - opiskelijat 365 391 -6,8
 - kotitaloustyössä 80 87 -7,8
 
 Työministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 198 227 -12,6
 - yli vuoden työttömänä olleet 48 60 -19,9
 Tukitoimenpitein työllistetyt 36 40 -8,5
 Työvoimakoulutuksessa 34 34 -0,3
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 19 19 -3,0
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 44 35 24,3
 Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiäoli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2007 lokakuussa 164 000, mikä oli 23 000 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työttömyysaste oli 6,2 prosenttia eli 1,0 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi *) oli lokakuussa 7,0 prosenttia.

Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 4,5 prosenttia, ja korkein Lapin läänissä, 12,6 prosenttia. 15-24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli lokakuussa 14,8 prosenttia, mikä oli 2,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi *) oli 16,7 prosenttia.

Vuoden 2007 tammi-lokakuussa työllisiä oli työvoimatutkimuksen mukaan keskimäärin 2 494 000 henkeä eli 52 000 enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Työttömiä puolestaan oli keskimäärin 188 000 eli 23 000 vähemmän kuin vuoden 2006 tammi-lokakuussa.

Työvoimatoimistoissa oli lokakuun 2007 lopussa kaikkiaan 198 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 28 000 pienempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli 4 000 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,4 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 19 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 4 000 pienempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin lokakuussa 44 000 uutta avointa työpaikkaa eli 9 000 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2006-02-07_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi lokakuun työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,5 prosenttiyksikköä. Lokakuun työttömien määrän luottamusväli on noin ± 14 000 henkeä.

*) Katso kausitasoitetusta trendistä ja sen käytön rajoituksista
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434 Tietopalvelu/Työvoimatutkimus (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Työvoimatutkimuksen kotisivu: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Työministeriö: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/tyollisyyskatsaus

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)